17.10.2014

Pridobitev statusa v javnem interesu

Status delovanja v javnem interesu je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. Društva lahko status v javnem interesu pridobijo ne glede na področje svojega delovanja. Zavodi ali ustanove lahko takšen status pridobijo samo, če jim to izrecno omogočajo področni zakoni, ki urejajo področje njihovega delovanja.

Status delovanja v javnem interesu (status v javnem interesu) je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu.

Status v javnem interesu se vedno podeli za posamezno področje delovanja (npr. status v javnem interesu na področju športa, status v javnem interesu na področju kulture, status delovanja v javnem interesu na področju socialne varnosti itd.) in ga nevladni organizaciji na njeno zahtevo lahko podeli ministrstvo, pristojno za to področje. Status v javnem interesu na področju športa lahko tako podeli Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, status v javnem interesu na področju kulture Ministrstvo za kulturo itd.

Posamezna nevladna organizacija ima lahko tudi več statusov v javnem interesu na več področjih, pri čemer izpolnjevanje pogojev v tem primeru presoja vsako ministrstvo za svoje področje.

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu so različni glede na področje delovanja in glede na statusno obliko nevladne organizacije.
 
Društva
Zakon o društvih – ZDru-1 društvu omogoča, da status v javnem interesu pridobi na kateremkoli področju (npr. kultura, šport, socialna varnost, varstvo človekovih pravic, javna uprava, promet, gospodarstvo, vzgoja, izobraževanje, razvoj demokracije, kmetijstvo, gospodarstvo, zunanje zadeve in druga področja).

Pogoji, ki jih mora društvo izpolniti, da se mu status podeli, so odvisni od področja, na katerem društvo deluje in na katerem želi status opredeliti. Poleg ZDru-1, ki določa splošne pogoje za pridobitev statusa, posamezna področna zakonodaja ponekod določa še dodatne pogoje.

Prikaz pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu za društva za posamezno področje najdete na sledečih povezavah:
 
Zavodi
Zavod lahko status v javnem interesu pridobi samo, če deluje na področju, kjer morebitna zakonodaja, ki to področje ureja, zavodom izrecno omogoča, da takšen status pridobijo. V kolikor tako za neko področje noben zakon ne predvideva, da se zavodu lahko podeli status v javnem interesu, zavod statusa ne more dobiti. In to kljub temu, da morda zavod izpolnjuje enake pogoje kot podobno društvo, ki status v javnem interesu ima. CNVOS si zato prizadeva, da bi takšno pomanjkljivost odpravil poseben zakon, ki bi urejal delovanje nevladnih organizacij v javnem interesu in ki bi omogočal pridobitev statusa vsem zavodom, ne glede na njihovo področje delovanja.

Prikaz pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu za zavode, kjer je to možno, najdete na sledečih povezavah:
 
Ustanove
Ustanova lahko status v javnem interesu pridobi samo, če deluje na področju, kjer morebitna zakonodaja, ki to področje ureja, ustanovam izrecno omogoča, da takšen status pridobijo. V kolikor tako za neko področje noben zakon ne predvideva, da se ustanovi lahko podeli status v javnem interesu, ustanova statusa ne more dobiti. In to kljub temu, da morda ustanova izpolnjuje enake pogoje kot podobno društvo, ki status v javnem interesu ima. CNVOS si zato prizadeva, da bi takšno pomanjkljivost odpravil poseben zakon, ki bi urejal delovanje nevladnih organizacij v javnem interesu in ki bi omogočal pridobitev statusa vsem ustanovam, ne glede na njihovo področje delovanja.

Ne glede na to pa Zakon o ustanovah - ZU določa, da je namen ustanove »splošnokoristen« ali »dobrodelen«. S tem zakon položaj vseh ustanov približa položaju nevladnih organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu, četudi same posebne odločbe ministrstva, da se jim podeli status v javnem interesu, nimajo. Ustanove so tako, enako kot nevladne organizacije, ki imajo pridobljen status delovanja v javnem interesu, upravičenke do donacij iz 0,5% dohodnine.

Prikaz pogojev za pridobitev statusa v javnem interesu za ustanove, kjer je to možno, najdete na sledečih povezavah:
 

Ugodnosti
Ugodnosti, ki jih status delovanja v javnem interesu prinaša društvom, zavodom ali ustanovam, so naštete v prispevku Ugodnosti statusa delovanja v javnem interesu.
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke