15.10.2014

Ugodnosti za nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu

Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, imajo zaradi tega določene ugodnosti, in sicer lahko prejmejo donacije iz 0,5% dohodnine, občine jim lahko dajo v brezplačno uporabo svoje prostore brez javnega razpisa, prednost imajo pri javnih razpisih in podobno.

Če nevladna organizacija (društvo, zavod ali ustanova) deluje v javnem interesu in če izpolni z zakonom predpisane pogoje, ji pristojno ministrstvo na njeno prošnjo lahko z odločbo v posebnem postopku podeli poseben status, da deluje v javnem interesu (npr. status humanitarne organizacije, status društva v javnem interesu in podobno). Za takšne nevladne organizacije s podeljenim statusom velja, da imajo zavoljo tega določene ugodnosti, in sicer:
 
  • So upravičenci do donacij iz 0,5% dohodnine, kar pomeni, da jim lahko zavezanci za dohodnino namenijo do 0,5% svoje dohodnine. Več o tem najdete na spletni strani dobrodelen.si. Poleg nevladnih organizacij, ki imajo z odločbo pridobljen poseben status, da delujejo v javnem interesu, so upravičenci do 0,5% dohodnine tudi vse ustanove (ne glede na to ali jim je pristojno ministrstvo izdalo posebno odločbo ali ne) ter vse nevladne organizacije, za katere že sam zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu (npr. gasilska društva, lovske družine, ki so nosilke koncesije, društva, ki izvajajo naloge varstva pred nesrečami, itd.).

  • Država ali občina jim lahko da v brezplačno uporabo svoje nepremično premoženje (poslovni prostori in podobno) za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene (30. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS). Pri tem velja, da mora nevladna organizacija, ki dobi takšne prostore, prevzeti obveznosti plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, nadomestilo za stavbno zemljišče, stroške zavarovanj in druge morebitne dogovorjene stroške (54. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).
  • Za njih veljajo višje kvote dovoljenih ur občasnega ali začasnega dela upokojencev (27.c člen Zakona o urejanju trga dela - ZUTD). Upokojenci lahko namreč opravljajo začasno ali občasno delo samo v omejenem obsegu mesečnih ur, ki je odvisen od števila zaposlenih pri organizaciji (če organizacija nima nobenega zaposlenega lahko upokojenci opravijo največ 60 ur mesečno, če ima enega do deset zaposlenih, lahko opravijo največ 100 ur itd.). Za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu,  te omejitve veljajo v dvokratniku (npr. pri nevladni organizaciji, ki ima status delovanja v javnem interesu, in ki zaposluje od enega do deset delavcev, lahko upokojenci oporavijo do 200 ur začasnega al občasega dela mesečno).

Nevladne organizacije, ki so društva s pridobljenim statusom društva, ki deluje v javnem interesu, imajo poleg vseh zgornjih še sledeče ugodnosti:
 
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke