DONACIJE PRAVNIH OSEB

Podatke o donatorstvu pravnih oseb pridobivamo iz podatkov o uveljavljanju davčnih olajšav za donacije, saj tisti, ki donirajo, za svoje donacije praviloma tudi uveljavljajo davčne olajšave. Skupen znesek vseh donacij ni dostopen, saj pravne osebe donacij računovodsko nikjer ne knjižijo posebej. Iz podatkov o uveljavljanju davčnih olajšav pa vseeno lahko izvemo, koliko pravnih oseb se odloča za doniranje, kolikšen je njihov delež znotraj vseh pravnih oseb in samozaposlenih ter kolikšen je skupen znesek uveljavljenih olajšav.

Pravne in samozaposlene osebe lahko svoje donacije nepridobitnim pravnim osebam uveljavljajo kot davčno olajšavo pri plačilu davka od dohodkov pravnih oseb. Med potencialnimi prejemniki donacij so predvsem nevladne organizacije, pa tudi javni zavodi, sindikati in drugi.

Davčna olajšava lahko znaša največ 0,3 % prihodkov, če se donacijo nameni za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene. Poleg te davčne olajšave se lahko uveljavlja tudi dodatno olajšavo v višini 0,2 % prihodkov, kadar gre za donacije v kulturne namene ali za izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za ta namen.

DAVČNE OLAJŠAVE ZA DONACIJE V HUMANITARNE, SPLOŠNO KORISTNE IN DRUGE NAMENE (do 0,3 % prihodkov)
 leto  
število
zavezancev
število zavezancev, ki
so uveljavljali olajšavo
delež zavezancev, ki so
uveljavljali olajšavo (v %)
2006 139.826 15.646 11,19
2007 150.524 15.341 10,19
2008 160.661 14.720 9,16
2009 167.367 13.178 7,87
2010 172.415 12.791 7,42
2011 177.435 12.662 7,14
2012 180.846 12.395 6,85
2013 183.172 12.172 6,65
2014 203.656 13.669 6,71
2015 210.599  13.427 6,37

Število davčnih zavezancev, ki uveljavljajo davčno olajšavo za donacije, je v letu 2015 ponovno nekoliko upadlo. V zadnjih letih na splošno prihaja do strmega upada uveljavljanja olajšav, iz česar sklepamo tudi na podoben trend upada donacij nepridobitnim organizacijam. V letu 2006 se je za olajšave odločilo 11,19 % zavezancev, v 2016 pa je ta delež le še 6,38 %.

Največ donatorjev je iz naslednjih sektorjev:

 • trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil: 2.914
 • strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti: 2.437
 • predelovalne dejavnosti: 2.366
 • gradbeništvo: 1.409
 • promet in skladiščenje: 897

Čeprav je največ donatorjev s področja trgovine ter vzdrževanja in popravil motornih vozil, to predstavlja le 9,86% vseh pravnih oseb in samozaposlenih s tega področja (skupaj jih je 29.557). Glede na delež donatorjev v posameznem sektorju so bolj dobrodelni na področjih:

 • ravnanja z odplakami in odpadki ter saniranja okolja: 23,18 %
 • rudarstva: 20,18%
 • predelovalne dejavnosti: 11,53 %.
 • zdravstvo in socialno varstvo: 10,77 %

DODATNA DAVČNA OLAJŠAVA ZA DONACIJE V KULTURNE NAMENE IN ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI (do 0,2 % prihodkov)
 leto  
število
zavezancev
število zavezancev, ki
so uveljavljali olajšavo
delež zavezancev, ki so
uveljavljali olajšavo (v %)
2007 150.524 3.057 2,03
2008 160.661 2.824 1,76
2009 167.367 2.118 1,27
2010 172.415 2.185 1,27
2011 177.435 2.056 1,16
2012 180.846 1.917 1,06
2013 183.172 2.075 1,13
2014 203.656 2.260 1,11
2015 210.599  2.352 1,11

Uveljavljanje dodatne olajšave za donacije v kulturne namene in varstvo pred nesrečami je še redkejše – zanjo se je v letu 2015 ponovno odločil le dober odstotek vseh zavezancev (2.352 od skupaj 210.599). Kar pomeni, da se za donacije za kulturo in varstvo pred nesrečami odloči 6-krat manj pravnih oseb in samozaposlenih kot za donacije v humanitarne namene.

Največ donatorjev za kulturo in varstvo pred nesrečami prihaja iz sektorjev:
 
 • predelovalne dejavnosti: 589
 • trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil: 490
 • strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti: 292
 • gradbeništvo: 284
 • promet in skladiščenje: 188.

Delež donatorjev pa je največji v sektorjih:
 
 • rudarstvo: 10,92 %
 • ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranja okolja: 6,87 %
 • poslovanje z nepremičninami: 3,67 %
 • predelovalne dejavnosti: 2,71 %
 • promet in skladiščenje: 1,78 %.


UVELJAVLJANJE OLAJŠAV ZA DONACIJE GLEDE NA PRAVNOORGANIZACIJSKO OBLIKO DONATORJA (2006 – 2015)
 SKUPEN ZNESEK UVELJAVLJENIH OLAJŠAV ZA DONACIJE (2007-2015)
 
SORODNE VSEBINE: ŠTEVILO NVO, ŠTEVILO ZAPOSLENIH V NVO, PRIHODKI NVO, DELEŽ ZAPOSLENIH V NVO GLEDE NA AKTIVNO PREBIVALSTVO, DELEŽ PRIHODKOV NVO GLEDE NA BDPDELEŽ PRIHODKOV IZ JAVNIH SREDSTEV, JAVNO FINANCIRANJE - zbirni podatki, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI MINISTRSTEV, JAVNO FINANCIRANJE S STRANI OBČINFINANCIRANJE S STRANI JAVNIH PODJETIJ, DONACIJE IZ 0,5 DOHODNINE
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke