25.05.2015

Izšel je priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov

Zaključil se je polletni projekt na temo krepitve sodelovanja z javnostmi pri pripravi predpisov in drugih strateških in političnih dokumentov, ki ga je CNVOS izvajal v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. V okviru projekta je nastal tudi Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov.

Priročnik je namenjen vsem pripravljalcem predpisov za lažje načrtovanje, izvajanje in vrednotenje procesov vključevanja javnosti v pripravo predpisov. Pri tem pod izrazom »predpisi« niso mišljeni samo zakoni, uredbe, pravilniki ipd., ampak tudi razni razvojni in strateški dokumenti (strategije, resolucije, izvedbeni načrti …), pri katerih je vključevanje javnosti vsaj enako pomembno.

Sestavljen iz štirih poglavij. V prvem poglavju spregovorimo o zgradbi in namenu priročnika. V drugem poglavju so predstavljeni osnovni pojmi, koristi in tveganja, ki jih posvetovanje z javnostmi prinaša, njegova načela in kako nam je tako posvetovanje v posameznih fazah priprave predpisov lahko konkretno v pomoč. Tretje poglavje govori o pomenu in prednostih vnaprejšnjega načrtovanja posvetovalnih procesov in predstavi, kaj vse je za uspešen posvetovalni proces treba načrtovati in kaj je koristno vedeti. Četrto poglavje pa predstavlja glavni del priročnika. Razdeljeno je na devet podpoglavij, po eno za vsakega od temeljnih korakov načrtovanja, izvedbe in vrednotenja posvetovalnih procesov. Ti koraki so: opredelitev ciljev posvetovanj, identifikacija deležnikov, informiranje javnosti, izbor posvetovalnih metod in orodij, analiza tveganj in priprava terminskega načrta, zbiranje in obravnava mnenj in predlogov, priprava odzivnih poročil, sprotno spremljanje procesa ter njegovo končno (o)vrednotenje.

Namen priročnika ni ozaveščati, ampak pomagati. Zato je pri opisu zgornjih korakov poudarek na tem, kako jih izvesti, na kaj paziti in upoštevati, katera so morebitna tveganja in kako jih zmanjšati …, vse s ciljem bralcu/pripravljalcu predpisa čim bolj olajšati konkretno načrtovanje in izvedbo posvetovalnih procesov.

Poleg priročnika so v okviru projekta, katerega srž je sicer predstavljala serija treningov za javne uslužbence, ki so pod vodstvom CNVOS potekali med februarjem in aprilom 2015, nastale tudi vladne Smernice za vključevanje javnosti v pripravo predpisov. Oba dokumenta objavljamo v nadaljevanju.
 
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke