Javni razpis za imenovanje direktorice oziroma direktorja CNVOS

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Statuta Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij z dne 29. 11. 2016 in sklepa Sveta CNVOS z dne 26. 6. 2017 se objavlja:
 
J A V N I  R A Z P I S
ZA IMENOVANJE DIREKTORICE OZIROMA DIREKTORJA
ZAVODA CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ

1. Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju CNVOS), z dnem 26. 06. 2017 pričenja s postopkom javnega razpisa za imenovanje direktorice oziroma direktorja (v nadaljevanju direktor) CNVOS.

2. Kandidati oziroma kandidatke (v nadaljevanju kandidati) morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
-7. raven izobrazbe (2. bolonjska stopnja) in eno leto vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju, ali 6/1. ali 6/2. raven izobrazbe (1. bolonjska stopnja) in tri leta vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju, ali 5. raven izobrazbe in pet let vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju:
- poznavanje pozitivne zakonodaje, ki zadeva delovanje nevladnih organizacij,
- aktivno znanje angleščine in poznavanje vsaj še enega tujega jezika,
- računalniška pismenost,
- izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
- izdelana vizija razvoja CNVOS,
- poznavanje problematike in potreb nevladnih organizacij,
- ni funkcionar politične stranke ali civilnodružbene organizacije, ki ni nevladna organizacija (sindikata, cerkve itd.),
- ni javni uslužbenec ali funkcionar v javnem sektorju in ni vodstveni delavec v profitni organizaciji.

3. Kandidati lahko svoje prijave posredujejo po navadni pošti na CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov info@cnvos.si, oboje s pripisom »Prijava na javni razpis za imenovanje direktorja«. Ne glede na način pošiljanja mora prijava prispeti na CNVOS do vključno 12. 07. 2017. Prijava mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, elektronska pošta), dokazila oziroma izjave o izpolnjevanju posameznih zahtevanih pogojev in vizijo kandidata o razvoju CNVOS.

4. Kandidati, katerih prijave ne bodo izkazovale izpolnjevanje zahtevanih pogojev (npr. ne bodo izkazovale znanja tujih jezikov ali prijavi ne bo predložena vizija razvoja CNVOS), ne bodo pozvani k dopolnitvi, ampak bodo izločeni iz nadaljnjega postopka.

5. Izbirna komisija, ki so sestavljajo člani Sveta CNVOS, bo na podlagi prejetih prijav pripravila seznam kandidatov, ki bodo preko elektronske pošte, navedene v prijavi, povabljeni na osebni razgovor, ki bo potekal dne 17. 7. 2017 in na katerem bodo svet CNVOS tudi podrobneje seznanili s svojo vizijo razvoja CNVOS.

6. Svet CNVOS bo imenoval direktorja za mandatno dobo 3 (treh) let.

7. Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za čas trajanja mandata.

8. O izboru kandidata bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni preko elektronske pošte, navedene v prijavi, v roku 45 dni od objave tega razpisa.

9. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na telefonski številki 01/542 14 22 ali po elektronski pošti na naslovu info@cnvos.si.

Datum objave: 26. 6. 2017
 
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke