21.08.2017

Javni poziv za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO

Javni poziv je zaključen.
Od 15. 11. 2017 je odprt nov javni poziv.


Ker si želimo še močnejši nevladni sektor, tak, ki bo kredibilen in neomajen sogovornik v dialogu tako s politiko kot mediji ali strokovno javnostjo, tak, ki se odziva na nove potrebe, in tak, ki bo šel v korak z razvojem novih tehnologij, smo na CNVOS v okviru svoje mreže rezervirali sredstva, s katerimi želimo okrepiti zagovorništvo in razvoj novih storitev NVO.

Nevladne organizacije vabimo k razmišljanju in razmisleku o tem, kateri so tisti njihovi produkti ali storitve, lahko so zagovorniške, komunikacijske ali informacijske, ki jih potrebujejo za svoj še učinkovitejši strokovni ali zagovorniški razvoj. Vabimo vas, da nam te storitve ali produkte predstavite in poveste, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, še učinkovitejši in še močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih vsebinskih področij.

Primeri produktov/storitev:
- Poslovni načrt za vzpostavitev nove (ali nadgradnjo že obstoječe) storitve, ki odgovarja na konkretne potrebe v okolju.
- Komunikacijska strategija (načrt komuniciranja o določeni aktualni temi).
- Zagovorniški načrt (konkreten načrt, kako določeno temo spraviti na agendo, kako spremeniti kakšen predpis ...).
- Dokumenti, ki so potrebni za z dokazi podprto zagovorništvo – evidence-based advocacy (analize, študije, raziskave, strokovna mnenja).
- Fundraising načrt (načrt pridobivanja sredstev za rešitev konkretnega problema).
- Sodelovanje z različnimi strokovnjaki (na področju marketinga, odnosov z javnostjo ...).

Predlagana vrednost produkta naj bo najmanj 2.500 in največ 10.000 EUR z vključenim DDV, v ceno produkta lahko vključite tudi del njegove izvedbe. Ena ponudba lahko vključuje tudi več produktov, v kolikor je to smiselno za rešitev problema. Ponudba mora biti oddana na posebnem obrazcu (priloga). Ponudnik se mora v vlogi nujno opredeliti do vseh postavljenih vprašanj. Posamezen ponudnik lahko ima le eno aktualno ponudbo (sprejeto, v čakalni listi ali v obravnavi). Če je njegova ponudba zavrnjena, lahko poda nov, izboljšan predlog. V primeru, da bi en ponudnik poslal več ponudb ali več verzij ene ponudbe, se bo upoštevala prva prejeta, ostale bodo zavrnjene.

Ponudbo lahko oddate od 1. 9. 2017 od 12. ure (CEST) dalje na elektronski naslov ponudbe@cnvos.si.

Ponudbe bodo pregledane po vrstnem redu prispetja. CNVOS bo produkte/storitve izbral po lastni presoji ob predhodnem posvetovanju z Ministrstvom za javno upravo in resornim ministrstvom, ki je pristojen za področje, ki ga ponudba naslavlja. 

CNVOS se bo pred podpisom pogodbe sestal z vsakim izbranim ponudnikom in se dogovoril o potrebni podpori za čim boljši produkt. Upoštevanje usmeritev CNVOS pri oblikovanju produkta je lahko tudi pogoj za podpis pogodbe in plačilo storitve. Po opravljeni storitvi bo izvajalec CNVOS izdal račun. Če produkt to omogoča, se pogodba lahko sklene tudi po fazah (delna izplačila).

CNVOS bo do konca julija 2019 naročil izvedbo najmanj 15 produktov/storitev. Prvi poziv v višini 10.000 EUR je pilotni in bo odprt do porabe sredstev. Na podlagi pilotnega poziva, bo odprt nov poziv, ki se bo vsake tri mesece revaloriziral z 10.000 do 20.000 EUR in bo odprt do porabe sredstev. CNVOS si pridržuje pravico, da javni poziv kadarkoli dopolni ali spremeni. Če bo CNVOS ocenil, da se produkt/storitev naroči, sredstev pa v času potrditve ne bo na voljo, se bo produkt uvrstil na čakalno listo. Z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena takoj, ko bodo sredstva spet na voljo. CNVOS bo na svoji spletni strani redno obveščal o stanju sredstev (koliko denarja je še na voljo in koliko predlaganih produktov je na čakalni listi).

SREDSTEV NA VOLJO: 500 EUR
ŠTEVILO PRODUKTOV NA ČAKALNI LISTI: 0


Kontaktna oseba za informacije: Veronika Vodlan, veronika.vodlan@cnvos.si, 01 542 14 22Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke