17.04.2014

Ustanovitev zavoda

Zavod je pravna oseba, ki se ustanovi za pravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialne ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Temelja značilnost zavoda je tako nepridobitnost, saj namen njegove ustanovitve ne more biti pridobivanje dobička, temveč preko izvajanja dejavnosti dosegati druge namene (npr. večjo izobraženost, razvoj športa, varovanje zdravje, skrb za socialno ogrožene,spodbujanje kulture, varstvo človekovih pravic in podobno). Nepridobitnost se torej nanaša na namen ustanovitve in ne pomeni, da zavod ne sme izvajati nobenih pridobitnih dejavnosti, to je proti plačili prodajati svojih izdelkov ali nuditi svojih storitev. 

Zavodi so praviloma tudi neprofitni, kar pomeni, da svojega morebitnega ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki ("dobička") ne delijo med svoje ustanovitelje, temveč ga porabijo izključno za izvajanje svoje osnove dejavnosti.

Zavod lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb.

Postopek ustanovitve
Za ustanovitev zavoda je potrebno podati zahtevo za registracijo na okrožno sodišče, na območju katerega bo zavod imel svoj sedež. Zahteva za registracijo se vloži na obrazcih UST 0, UST 1, UST 2 in UST 3, ki jih je mogoče dobiti tudi v elektronski obliki).

Zahtevi za registracijo je potrebno priložiti tudi:
 • Izvirnik akta o ustanovitvi, na katerem so overjeni podpisi vseh ustanoviteljev, ki mora določati najmanj:
- ime in sedež zavoda,
- dejavnosti zavoda, v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti,
- določbe o organih zavoda, to je katere organe zavod ima, kakšna je njihova sestva in pristojnosti, 
- navedbo sredstev, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, 
- vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
- določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
- medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
 • Dokaz o sredstvih, zagotovljenih za pričetek dela zavoda; v eni od bank je potrebno odpreti prehodni transakcijski račun na podlagi akta o ustanovitvi zavoda, kamor se nakažejo sredstva za pričetek dela zavoda. Njihova višina zakonsko ni določena, zakon govori le o potrebni zagotovitvi sredstev za začetek dela - to pa lahko oceni vsak ustanovitelj posebej glede na konkretne potrebe in cilje zavoda. Vsem novim ustanoviteljem priporočamo iz praktičnih razlogov, da nakažejo na račun vsak vsaj 100 EUR. Ta račun ima začasno naravo (kar pomeni, da se lahko sredstva na račun le nalagajo, ne morejo pa se z njega jemati) vse do registracije ustanovitve na sodišču,
 • Sklep o imenovanju prvih članov organov; ob ustanovitvi je to lahko sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda ali direktorja zavoda, sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda in morebitni drugi organi, ki jih na podlagi akta o ustanovitvi lahko imenuje ustanovitelj že ob sprejetju akta o ustanovitvi,
 • Soglasje osebe, ki je imenovana za direktorja zavoda, na katerem je njen overjen podpis,
 • Predlog zavoda za določitev šifre glavne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Izbrana dejavnost mora biti ena od dejavnosti, ki so opredeljene v Aktu o ustanovitvi kot dejavnosti zavoda.
 • Soglasje (so)lastnika objekta, na katerem bo imel zavod imel svoj poslovni naslov, da lahko zavod posluje na tem naslovu.

Vse potrebne dokumente za ustanovitev in registracijo zavoda si lahko brezplačno samostojno izdelate preko CNVOS-ove aplikacije ePRAVNIK.

Zavod je mogoče ustanoviti tudi ob pomoči notarja, tako da notar pripravi potrebne dokumente in vloži predlog za vpis v sodni register. Postopek pri notarju in s tem povezani stroški so objavljeni na spletni strani Državnega portala Republike Slovenije.
 
Organi zavoda
Obvezni organi zavoda so:
 • Direktor, ki  je indivdualni poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda, 
 • Svet zavoda, ki je kolegijski organ upravljanja, ki ga sestavljajo po najmanj eden predstavnik ustanoviteljev, predstavnik delavcev in predstavniki uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Njegova naloga je upravljanje zavoda, kot je sprejemanje letnih poročil, načrtov dela, nadziranje dela direktorja in podobno. V postopku registracije zavoda imena članov sveta ni potrebno imensko navesti,
 • Strokovni svet, ki je kolegijski organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda. Svetu zavoda in direktorju daje nasvete glede vsebinskega dela zavoda in pogojev za razvoj dejavnosti.

Zavod imajo lahko tudi druge organe kot so:
 • Strokovni vodja, ki vodi strokovno delo zavoda,
 • Različne komisije ali odbore, ki izvajajo pristojnosti, kot se določijo v Aktu o ustanovitvi ali statutu zavoda.

Krovni zakon, ki ureja ustanovitev in delovanje društev je Zakon o zavodih.
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke