17.04.2014

Ustanovitev ustanove

Ustanova je na določen namen vezano premoženje. Namen ustanove je lahko splošnokoristen ali dobrodelen. Pri tem velja, da je namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno. Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne.

Krog koristnikov v odborbit katerih se ustanova ustanavlja, ne more biti poimensko določen ali omejen le na člane družine.

Ustanovo lahko ustanovi ena ali več fizičih ali pravnih oseb.
 
Postopek ustanovitve
Ustanovo se sprejme s sprejetjem Akta o ustanovitvi, ki mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa in ki mora določati najmanj:
 • ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
 • ime in sedež ustanove,
 • navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti,
 • namen ustanove,
 • način in postopek imenovanja članov uprave,
 • poimenske člane prve uprave.

Ko ustanovitelj podpiše Akt o ustanovitvi, ga notar posreduje ministrstvu, pristojnemu za področje, na katerem se ustanova ustanavlja. Aktu o ustanovitvi je potrebno predložiti:
 • Dokazilo o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove – to je lahko izpisek iz banke, kjer odpremo prehodni račun ali pa potrdilo lastništvu (ne)premičnin. V primeru, da gre za nedenarna sredstva je potrebno pridobiti uradno cenitev sodnega cenilca,
 • Soglasje članov prve uprave k svojem imenovanju.

Ministrvo ki odloči ali poda k aktu soglasje in ustanovo vpiše v evidenco ustanov. Ministrstvo mora o podaji soglasja k aktu o ustanovitvi in o vpisu ustanove v evidenco ustanov odločiti v 30 dneh.

V 30 dneh po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanovitelj ali uprava ustanove sprejme pravila (statut) ustanove, ki mora urejati najmanj:
 • Organizacijo ustanove,
 • Organe ustanove, to je, to je katere organe ustanova ima, kakšna je njihova sestva in pristojnosti,
 • Način imenovanja (novih) članov uprave,
 • Pravila o sprejemanju odločitev v organih ustanove,
 • Upravljanje in zastopanje ustanove,
 • Način razpolaganja s prihodki.

Organi ustanove
Obvezni organi ustanove so:
Uprava, ki je kolegijski organ ustanove, ki jo upravlja. Sestavljajo jo najmanj trije člani. Skrbi za izvajanje namena ustanove in jo zastopa.
Predsednik uprave, ki  zastopa ustanovo v obsegu, določenim z aktom o ustanovitvi in s statutom.

Ustanove imajo lahko tudi druge organe kot so:
Skupni organ ustanoviteljev, če je ustanoviteljev ustanove več
Nadzorni odbor, ki nadzoruje delo uprave
Različne komisije ali odbore, ki izvajajo pristojnosti, kot se določijo v pravilih ustanove. 

Krovni zakon, ki ureja ustanovitev in delovanje ustanov je Zakon o ustanovah.
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Nazaj
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke