--%>

Predložitev letnih poročil AJPES-u

Nepridobitne organizacije (zasebni zavodi, ustanove itd.) v skladu z Navodilom o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava prek spletne aplikacije predložijo:

* podatke iz letnih poročil (podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida) na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila pa tudi za zagotovitev javnosti podatkov),
* letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za zagotovitev javnosti podatkov).

Nepridobitne organizacije letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložijo AJPES do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Društva v skladu z Navodilom o predložitvi letnih poročil društev prek spletne aplikacije predložijo:

* podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poročila o poslovanju društva pa tudi za zagotovitev javnosti podatkov),
* letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za zagotovitev javnosti podatkov).

Društva podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih za namene državne statistike predložijo AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.