ZAKAJ CNVOS? ZATO!

CNVOS kot nacionalna mreža nevladnih organizacij, ki povezuje več kot 1100 nacionalnih zvez, malih in velikih NVO, deluje kot osrednji nevladni informator, sogovornik in podpornik nevladnih organizacij.

Samo v letu 2015 smo tako med drugim:
 
 • pripravili in zagovarjali (lobirali ali si drugače prizadevali zanje) spremembe pri 17 zakonih, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij;
 • opravili več kot 1000 ur pravnega svetovanja, ki je zajemalo sestavo pravilnikov in drugih pravnih aktov, pripravo ali pregled pogodb, sestavo tožb ali pritožb v primeru kršitev pravil na javnih razpisih, pripravo pravnih mnenj ali pojasnil o pravicah in obveznostih nevladnih organizacij ter pravno svetovanje in mentorstvo za različne NVO mreže in regionalna stičišča;
 • organizirali in izvedli 42 delavnic  v zvezi z najrazličnejšimi temami (komuniciranje z javnostmi, lobiranje, trženje, fundraising, vodenje projektov, davčna zakonodaja, itn.) s čez 700 udeleženci;
 • usposabljali čez 200 javnih uslužbencev za učinkovito vključevanje javnosti v pripravo predpisov in politik;
 • spisali in izdali dva priročnika za kakovostnejše načrtovanje in izvedbo javnih razpisov, namenjena državnim in občinskim javnim uslužbencem,
 • pripravili vladne smernice za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov,
 • izvedli 16 postopkov izbora predstavnikov nevladnih organizacij v različna vladna posvetovalna telesa, delovne skupine ali komisije;
 • izdelali in omogočili uporabo 529 različnih dokumentov preko spletne aplikacije ePravnik;
 • na spletni strani Razpisi.info objavili več kot 850 nacionalnih in evropskih razpisov ter  informacij o alternativnih virih financiranja;
 • z objavo več kot 1700 prispevkov na portalih cnvos.info ter cnvos.si zagotavljali obširen pregled aktualnega dogajanja na različnih vsebinskih področjih na nacionalni, EU in mednarodni ravni ter redno obveščali o novostih na področju sistemskega razvoja sektorja;
 • itn.

Kot krovna mreža slovenskega nevladnega sektorja se CNVOS tudi redno mednarodno povezuje s tujimi sestrskimi organizacijami, kot konzultant za področje razvoja civilne družbe in demokratičnih institucij pa intenzivno sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami in tujimi vladami iz EU, Zahodnega Balkana in črnomorske regije. Nekatere naše najpomembnejše mednarodne aktivnosti v 2015:
 
 • analiza in razvoj kazalnikov rezultata in učinka za EU Guidelines for the EU support to civil society in enlargement countries 2014 - 2020. Naročnik: TACSO - Techical assistance for civil society organisations, regional office. Evropska komisija - DG NEAR je za področje Zahodnega in Balkana in Turčije razvil matrico ciljev, standardov in kazalnikov, na podlagi katerih bo usmerjal svojo finančno in politično podporo državam in NVO v prihodnjih letih. Za matrico smo razvili kazalnike učinka in rezultat, ki bodo DG NEAR v pomoč pri letnem spremljanju napredka. Letni rezultati bodo vključeni tudi v vsakoletna poročila o napredku, ki jih Evropska komisija pripravlja za vsako izmed držav.
 • vodenje nacionalnih posvetovanj o nacionalnih ciljih in učinkih za EU Guidelines for the EU support to civil society in enlargement countries 2014 - 2020 v BiH, naročnik: TACSO country office BiH.
 • krepitev kapacitet kosovske krovne NVO mreže CiviKos (delavnice za njihove člane, člane kosovskega vladnega sveta za sodelovanje z NVO, mentorstvo, razvoj sistema financiranja NVO, ...). Naročnik: IPA CSF projekt, delegacija EU na Kosovu. CNVOS že več let pomaga krepiti kosovsko krovno NVO mrežo CiviKos, pri čemer pa je lansko leto bilo še posebej intenzivno, saj smo izvajali številne delavnice za člane vladnega sveta za sodelovanje z NVO, člane Civikos in NVO predstavnike v delovnih telesih. Civikos mentoriramo pri razvoju dejavnosti za člane, vzpostavitvi regionalnih stičišč ipd.
 • analiza nacionalnih in regionalnega poročila za Monitoring matrix for enabling environment for civil society, razvoj sistema ocenjevanja MM, naročnik: BCSDN Balkan Civil Society Development Network. V okviru BCSDN smo v 2012 razvili Monitoring matrix za spremljanje podpornega okolja za NVO. V 2015 smo razvili še dodaten sistem ocenjevanja (za dodeljevanje točk in lažjo primerjavo med državami), opravili monitoring trening za članice BCSDN, prav tako pa smo pregledali in komentirali (expert review) nacionalna in regionalna poročila.
 • izvedba 5 treningov za črnogorske javne uslužbence o potencialih sodelovanja med NVO in črnogorsko državo (izvajanje javnih storitev, policy sodelovanje, financiranje) za naročnika Uprava za kadre Vlade Črne Gore,
 • mednarodna analiza sistemov vodenja kakovosti za NVO. Naročnik: TACSO Montenegro Office.
 
Poleg zgoraj navedenih aktivnosti je CNVOS aktivno in uspešno sodeloval in vodil vrsto projektov, katerih seznam si lahko ogledate v nadaljevanju. Reference in delo CNVOS je predstavljeno tudi v obliki letnih poročil, do katerih lahko dostopate tu.
 

IZBOR AKTUALNIH IN PRETEKLIH PROJEKTOV
Ime projekta: CNVOS - Generator razvitega, učinkovitega, inovativnega in trajnostno naravnanega NVO sektorja. Podpora krepitvi in razvoju nevladnega sektorja v RS.
Vrednost projekta: 1.059.608 EUR
Leto izvedbe: 2015 - 2019
Financerji: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo
Države: Slovenija
Partnerji: /
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Ime projekta: Forstering Social Inclusion
Vrednost projekta: 159.523 EUR
Leto izvedbe: 2015 - 2017
Financerji: Evropska komisija - EuropeAid
Države: Makedonija
Partnerji: Association for Democratic Initiatives, Association Center for Civic Initiative
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta: Towards Reformed Public Funding of CSOs
Vrednost projekta: 157.462 EUR
Leto izvedbe: 2015 - 2017
Financerji: Evropska komsija - EuropeAid
Države: Makedonija
Partnerji: Macedonian Centre for International Cooperation
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta: Organizational Development of Youth Organizations - ODYO
Vrednost projekta: 82.990 EUR
Leto izvedbe: 2016 - 2018
Financerji: Erasmus+
Države: Romunija, Slovenija, Belgija
Partnerji: Civil Society Development Foundation, ENNA
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta:Balkan Civil Society Aquis Phase II
Vrednost pogodbe: 12.134 EUR
Leto izvedbe: 2015 - 2016
Financerji: Evropska komisija - Civil Society facility Partnership
Države: Zahodni Balkan in Turčija
Partnerji: Balkan Civil Society Development Network
Vloga CNVOS: izvajalec
Ime projekta: LIFEGENMON - LIFE for European Forest Genetic Monitoring System
Vrednost projekta: 5.484.162 EUR
Leto izvedbe: 2014 - 2020
Financerji: Evropska komisija - program LIFE +, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Države: Slovenija, Grčija, Nemčija
Partnerji: Slovenian Forestry Institute, Slovenia Forest Service, Bavarian Office for Forest Seeding and Planting (ASP), Aristotle University of Thessaloniki, The Decentralized Administration of Macedonia – Thrace (GDDAY – DAMT)
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta: Soupravljanje Programa za NVO finančnega mehanizma EGP
Vrednost pogodbe: 1.875.000 EUR
Leto izvedbe: 2013 - 2017
Financerji: EFTA - Urad za finančne mehanizme
Države: Slovenija
Partnerji: Regionalni center za okolje, Ljubljana
Vloga CNVOS: soizvajalec
Ime projekta: CNVOS - Generator razvitega, učinkovitega, inovativnega in trajnostno naravnanega NVO sektorja
Vrednost projekta: 219.805 EUR
Leto izvedbe: 2014 - 2015
Financerji: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo
Države: Slovenija
Partnerji:/
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Ime projekta:Uposabljanje javnih uslužbencev za vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik
Vrednost projekta: 59.658 EUR
Leto izvedbe:2014 - 2015
Financerji:Ministrstvo za javno upravo
Države:Slovenija
Partnerji:/
Vloga CNVOS: izvajalec
Ime projekta:Working Together
Vrednost projekta: 206.250 EUR
Leto izvedbe:2014 - 2015
Financerji:Evropska komisija - Delegacija na Kosovu
Države:Kosovo
Partnerji:CiviKos
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta:Capacity Building of Civil Society Organizations in Western Balkans and Turkey - TASCO 2
Vrednost pogodbe:4.900 EUR
Leto izvedbe:2015
Financerji:Evropska komisija - Evropsko računsko sodišče
Države:Zahodni Balkan in Turčija
Partnerji:/
Vloga CNVOS: izvajalec
Ime projekta:Capacity Building of Civil Society in the IPA Countires & Territories under the IPA
Vrednost pogodbe:4.500 EUR
Leto izvedbe:2014
Financerji:Evropska komisija - Evropsko računsko sodišče
Države:Črna gora
Partnerji:/
Vloga CNVOS: izvajalec
Ime projekta:CNVOS - generator razvitega, učinkovitega, inovativnega in trajnostno naravnanega NVO sektorja
Vrednost projekta: 309.882 EUR
Leto izvedbe:2012 - 2014
Financerji:Evropski socialni sklad in Ministrstvo za notranje zadeve
Države:Slovenija
Partnerji:/
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Ime projekta:Več Evrope - več Slovenje
Vrednost pogodbe:76.450 EUR
Leto izvedbe:2013 - 2014
Financerji: Evropska komisija - predstavništvo v Sloveniji, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, Urad Vlade RS za komuniciranje, Ministrtstvo za zunanje zadeve
Države:Slovenija
Partnerji:Skupnost zasebnih zavodov, Inštitut za elektronsko participacijo, Zavod Studio 12
Vloga CNVOS: nosilec javnega naročila
Ime projekta:Government Mirror: Public participation in legislation preparation procedures
Vrednost projekta: 92.529 EUR
Leto izvedbe:2013 - 2013
Financerji:Evropska komisija
Države:Makedonija
Partnerji:Macedonian Centre for International Cooperation, Balkan Civil Society Development Network
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta:Together Toward Eruope
Vrednost projekta: 154.785 EUR
Leto izvedbe:2011 - 2013
Financerji:Evropska komisija - EACEA
Države:Slovenija, Hrvaška, Črna gora, Bosna in Hercegovina
Partnerji: Balkan Civil Society Development Network, Center for Development of NGO, Vesta Association, Social Innovation Lab, Cenzura Plus
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta:Skozi prizmo civilne družbe
Vrednost projekta: 48.000 EUR
Leto izvedbe:2013 in 2012
Financerji:Ministrstvo za kulturo
Države:Slovenija
Partnerji:/
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Ime projekta:Active participation of civil society in shaping and implementation of public policies
Vrednost projekta: 130.433 EUR
Leto izvedbe:2011 - 2012
Financerji:Evropska komisija - Delegacija v Črni gori
Države:Črna gora
Partnerji:Centar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta:Public Participation through Local Partnership
Vrednost projekta: 106.625 EUR
Leto izvedbe:2011 - 2012
Financerji:Evropska komsija - Delegacija v Srbiji
Države:Srbija
Partnerji:Građanske iniciative, Asociacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta:Projekt za krepitev nevladnih organizacij in spodbujanje prostovoljstva
Vrednost projekta: 52.500 EUR
Leto izvedbe:2011 - 2013
Financerji:Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
Države:Slovenija
Partnerji:/
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Ime projekta:Za odgovorno in transparentno delovanje NVO
Vrednost projekta: 39.900 EUR
Leto izvedbe:2010 - 2012
Financerji:Evropski socialni sklad, Ministrstvo za javno upravo
Države:Slovenija
Partnerji: Združenje slovenskih ustanov, Skupnost privatnih zavodov, Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje, Zavod PIP, Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, Središče Rotunda
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Ime projekta:Citizens Decide
Vrednost projekta: 137.425 EUR
Leto izvedbe:2010 - 2012
Financerji:Evropska komisija - Delegacija v Srbiji
Države:Srbija
Partnerji:Građanske iniciative
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta:Participation for Change
Vrednost projekta: 149.750 EUR
Leto izvedbe:2010-2011
Financerji:Evropska komisija - Evropa za državljane
Države:EU
Partnerji: The National Council of Voluntary Organizations (UK), National Network for Civil Society (Germany), National Federation of Polish NGOs, Nwtwork of Estonian Nonprofit Organizations
Vloga CNVOS: partner
Ime projekta:Nevladni sektor - slišan, povezan, učinkovit in kredibilen
Vrednost projekta: 355.000 EUR
Leto izvedbe:2010 - 2012
Financerji:Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo
Države:Slovenija
Partnerji:/
Vloga CNVOS: nosilec projekta
Ime projekta:Projekt za krepitev nevladnih organizacij in spodbujanje prostovoljstva
Vrednost projekta: 33.940 EUR
Leto izvedbe:2010 - 2011
Financerji:Ministrstvo za javno upravo
Države:Slovenija
Partnerji:/
Vloga CNVOS: nosilec projekta


 
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke