AKTUALNI PREDLOGI PREDPISOV V JAVNI RAZPRAVI

Na tem mestu objavljamo tedensko posodobljen seznam vseh predlogov predpisov, resolucij in drugih aktov, v zvezi s katerimi ministrstva trenutno zbirajo pripombe in predloge javnosti. Informacije o tem, kako poteka sprejemanje komentarjev oziroma kam jih poslati, najdete pod povezavo »več informacij«.
 
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci    20. 11. 2017 21. 12. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije    7. 12. 2017 21. 12. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti    7. 12. 2017 21. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev    8. 12. 2017 22. 12. 2017 Več informacij

 
  Ministrstvo za finance

Datum objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov    14. 11. 2017 14. 12. 2017 Več informacij
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih 4. 12. 2017 4. 1. 2018 Več informacij
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2018  5. 12. 2017 11. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti   6. 12. 2017 12. 12. 2017  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem  6. 12. 2017 12. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb  7. 12. 2017 12. 12. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost   14. 11. 2017 14. 12. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje    17. 11. 2017 1. 1. 2018 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov    23. 11. 2017 27. 12. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Datum objave Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu    28. 11. 2017 18. 12. 2017 Več informacij
Energetski koncept Slovenije (EKS)    1. 12. 2017 15. 1. 2018 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov 5. 12. 2017 15. 12. 2017 Več informacij
     
 
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o dopolnitvah Zakona o športu    30. 11. 2017 30. 12. 2017 Več informacij
    
 
  Ministrstvo za javno upravo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 14. 11. 2017 15. 12. 2017 Več informacij
Uredba o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana   15. 11. 2017 15. 12. 2017 Več informacij
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) 20. 11. 2017 20. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih    29. 11. 2017 29. 12. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o izvajanju uredbe (EU) o skupni ribiški politiki   23. 11. 2017 23. 12. 2017 Več informacij
Uredba o izvajanju Uredb EU o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju    21. 11. 2017 20. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev   30. 11. 2017 14. 12. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačilih    1. 12. 2017 29. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev 5. 12. 2017 20. 12. 2017  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev  8. 12. 2017 6. 2. 2018  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev  8. 12. 2017 6. 2. 2018  Več informacij
Uredba o načinu zagotavljanja pravne pomoči ribičem  8. 12. 2017 13. 12. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kulturo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2018 6. 12. 2017 15. 12. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za notranje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
  
 
  Ministrstvo za obrambo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora 5. 12. 2017 19. 12. 2017 Več informacij
   
 
  Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev 16. 11. 2017 18. 12. 2017  Več informacij
Operativni program varstva pred hrupom 2013 - 2018 17. 11. 2017 18. 12. 2017  Več informacij
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališč    27. 11. 2017 27. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav  8. 12. 2017 22. 12. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zdravje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah    13. 11. 2017 13. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil za uporabo v humani medicini    20. 11. 2017 20. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic    21. 11. 2017 21. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o specializiranih prodajalnah z zdravili na drobno    21. 11. 2017 21. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov    23. 11. 2017 27. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami    24. 11. 2017 24. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in ndzora zdravilnskih sistemov in zdravilskih metiod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost    28. 11. 2017 13. 12. 2017 Več informacij
Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata    28. 11. 2017 28. 12. 2017 Več informacij
Zakon o spremmebah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva    29. 11. 2017 29. 12. 2017 Več informacij
Zakon o dopolnilnih, tradicionalnih in alternativnih oblikah diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije    27. 11. 2017 29. 12. 2017 Več informacij
Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028  4. 12. 2017 3. 1. 2018 Več informacij
Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko 8. 12. 2017 8. 1. 2018  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil 8. 12. 2017 8. 1. 2018  Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za pravosodje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o pravosodnem izpitu    19. 10. 2017 31. 1. 2018 Več informacij
Zakon o notariatu    29. 11. 2017 11. 12. 2017 Več informacij
 
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke