AKTUALNI PREDLOGI PREDPISOV V JAVNI RAZPRAVI

Na tem mestu objavljamo tedensko posodobljen seznam vseh predlogov predpisov, resolucij in drugih aktov, v zvezi s katerimi ministrstva trenutno zbirajo pripombe in predloge javnosti. Informacije o tem, kako poteka sprejemanje komentarjev oziroma kam jih poslati, najdete pod povezavo »več informacij«.
 
  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov    10. 4. 2017 10. 5. 2017 Več informacij
Zakon o spremembi Zakona o vojnih grobiščih    10. 4. 2017 10. 5. 2017 Več informacij
Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov    21. 4. 2017 21. 5. 2017 Več informacij

 
  Ministrstvo za finance

Datum objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu    31. 3. 2017 30. 4. 2017 Več informacij
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja  7. 4. 2017 8. 5. 2017 Več informacij
Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorjev za preprečevanje pranja denarja 7. 4. 2017 8. 5. 2017 Več informacij
Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter način izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev    10. 4. 2017 28. 4. 2017 Več informacij
Zakon o dopolnitvi Zakona o slovenskem odškodninskem skladu    12. 4. 2017 28. 4. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku    14. 4. 2017 5. 5. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami  19. 4. 2017 5. 5. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za infrastrukturo
  Datum objave Zaključek razprave Povezava na ministrstvo
Pravilnik o spremembi pravilnika o potrdilu o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca    28. 3. 2017 28. 4. 2017 Več informcij
     
 
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Nacionalna strategija za bralno pismenost    13. 4. 2017 12. 5. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja    14. 4. 2017 18. 5. 2017 Več informacij
    
 
  Ministrstvo za javno upravo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament    14. 4. 2017 14. 5. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o kakovosti kajmaka    29. 3. 2017 29. 4. 2017 Več informacij
Uredba o izvajanju šolske sheme    5. 4. 2017 25. 4. 2017 Več informacij
Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje od 2014-2020   20. 4. 2017 19. 5. 2017 Več informacij
 
 
  Ministrstvo za kulturo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za notranje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije     10. 5. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za obrambo

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
   
 
  Ministrstvo za okolje in prostor

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo    29.3.2017 3. 5. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže   29.3.2017 3. 5. 2017 Več informacij
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju    31.3.2017 3. 5. 2017 Več informacij
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov   31.3.2017 3. 5. 2017 Več informacij
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Mura v občini Gornja Radgona    12. 4. 2017 26. 4. 2017 Več informacij
Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v družbi UNIOR d. d., iz vrtine Z-3/11    13. 4. 2017 28. 4. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode    13. 4. 2017 15. 5. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal    13. 4. 2017 15. 5. 2017 Več informacij
Pravilnik o vodnem katastru    13. 4. 2017 27. 4. 2017 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje    21. 4. 2017 5. 5. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zdravje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Pravilnik o sestavljenih zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke    31. 3. 2017 30. 4. 2017 Več informacij
  
 
  Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
/      
 
 
  Ministrstvo za pravosodje

Datum objave
Zaključek razprave
Povezava na ministrstvo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij    6. 4. 2017 7. 5. 2017 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih   21. 4. 2017 22. 5. 2017 Več informacij
Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi    21. 4. 2017 22. 5. 2017 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic    21. 4. 2017 12. 5. 2017 Več informacij
Pravilnik o kazenski evidenci in evidenci vzgojnih ukrepov    21. 4. 2017 22. 5. 2017 Več informacij
 
Neprofitna pravna pomoč za društva, zavode, ustanove in socialna podjetja. Pomaga vam visoko strokovna, za vprašanja nevladnega sektorja specializirana pravna služba CNVOS. VEČ ...
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke