ZA BOLJŠE POGOJE DELA IN BOLJŠE NVO

Redno spremljanje in spreminjanje zakonodaje na vseh področjih, ki se tičejo nevladnega sektorja, je eno od ključnih polj delovanja CNVOS. V sodelovanju z nevladnimi organizacijami CNVOS podaja mnenja in komentarje, daje pobude in zagovarja čim boljše pogoje za uspešno delovanje nevladnega sektorja.

V okviru svojih zagovorniških dejavnosti CNVOS tako:
 
  • redno analizira domačo in tujo zakonodajo ter vsebine politik, ki vplivajo na delo nevladnega sektorja;
  • pozorno spremlja zakonodajne postopke na ravni vlade in državnega zbora;
  • pripravlja predloge zakonodajnih sprememb in dopolnitev;
  • preko svoje široke socialne mreže med odločevalci lobira za njihovo uveljavitev.

Pri oblikovanju naših stališč redno sodelujemo z našimi člani, nevladnim sektorjem nasploh in strokovnjaki drugih sektorjev. V ta namen organiziramo različne posvete in konference, predloge pa usklajujemo tudi preko e-posvetovanj. Stališča CNVOS so tako vsebinsko in strokovno utemeljena ter upoštevajo potrebe NVO sektorja.

Med naše zagovorniške aktivnosti sodi tudi vztrajno prizadevanje za čim večjo odprtost in transparentnost zakonodajnih postopkov ter vključevanje nevladnih organizacij vanje. Zato redno analiziramo domače in tuje predpise ter prakse, sodelovali pa smo tudi pri nastajanju Resolucije o normativni dejavnosti in spremembah Poslovnika Vlade RS, dveh temeljnih dokumentov, ki urejata sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov v Republiki Sloveniji.

Od leta 2009 naprej tudi spremljamo, koliko in kako vladni organi upoštevajo predpisani 30-dnevni rok za javno razpravo glede osnutkov predpisov. Rezultati so dostopni na spletni strani Števca kršitev Resolucije o normativni dejavnosti. O njih redno obveščamo javnost, kršitelje pa opozarjamo na kršitve z zahtevami, da se odpravijo.

Od 2004 naprej CNVOS vodi tudi postopke imenovanja predstavnikov nevladnih organizacij v različna posvetovalna in delovna telesa vlade in lokalnih skupnosti. Pri tem upoštevamo najvišje standarde transparentnosti, odprtosti in legitimnosti. Naši jasno definirani postopki imajo zato (v grobem) tri korake:
 
  • javni poziv nevladnim organizacijam, da se prijavijo kot elektorji in predlagajo svoje kandidate;
  • javna predstavitev kandidatov z iskanjem potencialnega soglasja o tem, kdo bi bil najprimernejši;
  • volitve vseh organizacij, ki so se prijavile kot elektorji, če soglasje med kandidati ni bilo doseženo.

Skupaj s partnerskimi organizacijami iz evropskih držav se CNVOS redno vključuje tudi v pripravo politik na ravni EU, zelo aktivni pa smo tudi v državah zahodnega Balkana, kjer strokovnjaki CNVOS sodelujejo z nevladnimi organizacijami in vladami pri razvoju novih rešitev (npr. vključevanje v proces odločanja, števec kršitev rokov za posvetovanje, financiranje, standard kakovosti).

CNVOS si tudi vztrajno prizadeva za izboljšanje pogojev delovanja nevladnega sektorja na lokalni ravni, kar uresničujemo preko sodelovanja z regionalnimi stičišči nevladnih organizacij. Skupaj z njimi redno analiziramo modele, iščemo rešitve za boljše sodelovanje med občinami in NVO (oblikovanje skupnih teles, brezplačni prostori, večletno financiranje), vzpostavljamo lokalna partnerstva, preko katerih nevladne organizacije, javne institucije in podjetja skupaj rešujejo lokalne probleme …
Ta spletna stran uporablja piškotke. Prikaži podrobnosti
Dovolim piškotke