splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI AKCIJE »5 ZA 500«‬

PONUDNIK

Ponudnik akcije »5 za 500« (v nadaljevanju akcija) je Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana; matična številka: 1663364 (v nadaljevanju CNVOS).

SODELOVANJE V AKCIJI

V akciji lahko sodeluje, kdor pošlje CNVOS prijavo za sodelovanje v akciji preko spletnega obrazca (v nadaljevanju naročnik) in poravna na tej podlagi izdan račun do 31. januarja 2018. Šteje se, da je dogovor o sodelovanju v akciji sklenjen, ko naročnik plača izdan račun. Pogoj za sodelovanje v akcije je, da naročnik izdan račun plača v celoti do 31. januarja 2018. Sodelovanje v akciji ni pogojeno s članstvom v CNVOS.

UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH

Naročnik, ki izpolni pogoje za sodelovanje v akciji, pridobi pravico, da se njegovi predstavniki udeležijo petih različnih izobraževanj, ki jih bo v 2018 organiziral CNVOS. V okviru akcije se lahko enega izbranega izobraževanja udeleži samo en predstavnik naročnika. Če se predstavniki naročnika ne udeležijo petih izobraževanj v 2018, jim ta pravica ugasne in se ne prenaša v naslednje leto. Naročnik sam izbere izobraževanja, na katera napoti svoje predstavnike. CNVOS za vsako izobraževanje posebej določi maksimalno število udeležencev, ki še omogoča kvalitetno izvedbo izobraževanja in ki je določeno pri opisih izobraževanj. Če za določeno izobraževanje ni več prostih mest, ga naročnik ne more izbrati, zato CNVOS naročnikom priporoča, da izobraževanja izberejo čim prej in si tako zagotovijo mesto na izobraževanju. Naročnik izbere izobraževanje tako, da se nanj prijavi preko spletnega obrazca CNVOS.

IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ

CNVOS si pridržuje pravico do spremembe datuma, lokacije izvedbe izobraževanja ali do odpovedi izobraževanja (npr. zaradi bolezni predavatelja ali prenizkega števila prijav), o čemer obvesti naročnika najmanj dva dni pred predvidenim izobraževanjem. V primeru odpovedi naročnik izbere drugo izobraževanje, kjer so še prosta mesta. Posamezno izobraževanje se izvede pod pogojem, da se nanj prijavi vsaj deset udeležencev. Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji, so zaščitena avtorska dela. Izobraževanje bodo potekala v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del izobraževanja ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku, kar bo izpostavljeno v opisu izobraževanja. Za parkiranje na kraju izobraževanja poskrbijo udeleženci sami in CNVOS zanje ne odgovarja. CNVOS obvešča naročnika v skladu s temi pogoji po elektronski pošti na elektronski naslov, kot ga je naročnik navedel v prijavi na akcijo.

ODPOVED UDELEŽBE NA IZOBRAŽEVANJU

Naročnik lahko odpove udeležbo na že izbranem izobraževanju najmanj pet delovnih dni pred dnevom predvidenega izobraževanja. Če se naročnik prijavi na izobraževanje pet delovnih dni ali manj pred dnevom predvidenega izobraževanja, odpoved udeležbe na izobraževanju ni možna. Naročnik odpove udeležbo na izobraževanju tako, da o tem obvesti CNVOS preko elektronske pošte na naslov info@cnvos.si. Kot delovni dnevni se štejejo dnevi od ponedeljka do petka, razen če gre za dneve, ki so na podlagi zakona dela prosti. Če naročnik ne odpove udeležbe na izobraževanju v skladu s temi pogoji, se šteje, da je porabil ugodnost akcije udeležbe na tem izobraževanju, tudi če se ga njegov predstavnik izobraževanja ne udeleži.

 

SPLOŠNI POGOJI UDELEŽBE NA REDNIH CNVOS USPOSABLJANJIH

PLAČILO KOTIZACIJE

Kotizacije se lahko poravna v enkratnem znesku najmanj dva dni pred usposabljanjem, na katerega se organizacija prijavi. S posredovanjem izpolnjene in podpisane prijavnice si organizacija zagotovi prosto mesto na usposabljanju, na katerega se prijavi in hkrati prevzame obveznost plačila kotizacije. Šteje se, da je dogovor o izvedbi usposabljanja sklenjen, ko CNVOS prejme izpolnjeno prijavnico. V primeru, da se predstavnik organizacije ne udeleži usposabljanja, na katerega se je organizacija prijavila in udeležbe ne odpove v skladu s temi pogoji, to ne vpliva na obveznost plačila kotizacije in se morebitna že plačana kotizacija v tem primeru ne vračajo.

POPUSTI

20% popust za člane CNVOS.
20 % popust na drugega udeleženca iz iste organizacije, 30 % za tretjega in vse nadaljnje udeležence iz iste organizacije.

UDELEŽBA NA USPOSABLJANJIH

Udeležba na usposabljanjih je mogoča izključno pod pogojem, da je organizacija poravnala kotizacijo.

IZVEDBA USPOSABLJANJ

Posamezno usposabljanje se izvede pod pogojem, da se nanj prijavi najmanj deset organizacij. V primeru, da se na posamezno usposabljanje prijavi manj kot deset organizacij, se usposabljanje ne izvede in se o tem najmanj dva dni pred usposabljanjem po elektronski pošti obvesti organizacije, ki so nanj prijavljene ter se jim v roku nadaljnjih 15 dni vrne plačano kotizacijo. Usposabljanja bodo potekala v slovenskem jeziku. Zgolj izjemoma je del usposabljanj ali gradiv lahko tudi v tujem jeziku, na kar se bo prijavljene udeležence vnaprej posebej opozorilo. CNVOS bi pridržuje pravico do spremembe datumov ali lokacije izvedbe usposabljanja, o čemer bo obvestil organizacije, ki so se nanj prijavile, najmanj tri dni vnaprej. Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji in izvajalci usposabljanj so zaščitena avtorska dela. Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami, zanj CNVOS ne odgovarja.

ODPOVED UDELEŽBE IN VRAČILO KOTIZACIJE

Organizacija, ki se je prijavila na usposabljanje, lahko odpove svojo prijavo najmanj 5 delovnih dni pred predvidenim datumom usposabljanja, in sicer tako, da o tem obvesti. CNVOS preko elektronske pošte na naslov: info@cnvos.si. V takšnem primeru se organizaciji vrne plačana kotizacija v roku 15 dni od prejema odpovedi. V primeru, da se organizacija prijavi na usposabljanje manj kot 5 delovnih dni pred predvidenim datumom usposabljanja, odpoved ni možna.