sofinanciranje projekta iz evropskega socialnega sklada

CNVOS – generator razvitega, učinkovitega, inovativnega in trajnostno naravnanega NVO sektorja. Podpora krepitvi in razvoju nevladnega sektorja v RS.

CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij je na javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev za obdobje 2015-2019 prejel sredstva v višini 1.059.608,00 € za izvedbo projekta »CNVOS – generator razvitega, učinkovitega, inovativnega in trajnostno naravnanega NVO sektorja. Podpora krepitvi in razvoju nevladnega sektorja v RS«. Projekt se je pričel izvajati 30. oktobra 2015 in bo trajal do 30. septembra 2019.

Projekt je smiselno nadaljevanje in nadgradnja dela CNVOS v zadnjih 15 letih, s katerim celostno razvijamo NVO sektor v Sloveniji. Projekt temelji na dolgoletnem spremljanju ključnih kazalnikov razvoja sektorja, ki kažejo na vztrajen, a neenakomeren razvoj NVO sektorja. Medtem ko je pri nekaterih pomembnih kazalniki vidna bistvena rast oziroma izboljšanje (npr. višina javnih virov sredstev, ki se je od leta 2011 povečala za 14 %, ali viden porast v deležu in višini donacij iz dohodnine, ki se je od leta 2007 skoraj podvojil), pa je po drugi strani jasno vidno tudi, da nekateri ostajajo na isti ravni že 15 let (kot je na primer delež zaposlenih v NVO, ki je na nizkih 0.77 %), ali pa so se celo poslabšali, kot vidimo pri upadu deleža pravnih oseb, ki izkoriščajo davčno olajšavo za donacije NVO – ta se je od leta 2006 do danes skoraj razpolovil (2006: 11.9 %, 2013: 6.65 %).

S projektom tako vnovič celostno pristopamo k problematiki razvoja NVO v Sloveniji. V skladu s potrebami nadaljujemo z intenzivno servisno podporo NVO, regionalnim stičiščem in vsebinskim mrežam, ki jo nadgrajujemo s celostnim pristopom k organizacijskemu razvoju, ki vključuje vrsto različnih metod, kot so individualno mentorstvo in coaching, skupinsko delo (izmenjava izkušenj, peer-to-peer učenje), delavnice, in s katerim bomo ciljno in celostno razvijali NVO.

Podobno ciljno usmerjena bo tudi podpora razvoju zagovorniških veščin NVO in izboljšanju upravljanja s članstvom v mrežah in regionalnih stičiščih. Obdržali bomo nekatere visokokakovostne večdnevne delavnice, namenjene vsem NVO, saj želimo čim več NVO omogočiti dostop do znanja. Naš trening center pa bomo nadgradili še s kratkimi hitrimi delavnicami, ki bodo NVO pomagale pri spoznavanju zakonodajnih sprememb (npr. nov Zakon o NVO).

Nadaljujemo pa tudi s strateškim pristopom k zagovorništvu, ki zajema redno analiziranje stanja doma in v tujini, spremljanje sprememb in proaktivno odzivanje na predloge, ki lahko vplivajo na sektor oziroma nudijo priložnost za izboljšanje stanja v sektorju. Nadaljevali in zaključili bomo že začete procese (zakon o NVO, strategija razvoja NVO, pravilnik o socialnovarstvenih programih …), identificirali pa smo tudi že nekaj procesov, ki se jih bomo lotili na novo (npr. spremembe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna). Naše zagovorniško delo bo še naprej temeljilo na rednih posvetih z NVO. Spremljali bomo vključevanje NVO v proces odločanja (kvantitativno s Števcem kršitev resolucije o normativni dejavnosti in kvalitativno z novo akcijo NVO odsev v vladnem ogledalu), skupaj z regionalnimi stičišči in NVO mrežo za razvoj podeželja pa bomo spremljali tudi NVO vključevanje v izvajanje CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Za boljši položaj NVO na lokalni ravni pa bomo skupaj s stičišči oblikovali minimalne standarde vključevanja NVO na lokalni ravni in nadaljevali s promocijo in akcijami za izboljšanje javnih razpisov na lokalni ravni.

Za večji zagovorniški vpliv bomo gradili čezsektorska partnerstva z gospodarstvom in sindikati. Med drugim jih bomo vzpostavljali tudi z zdaj že uveljavljeno akcijo Trženje poslanstva ter z vključevanjem NVO v Partnerstvo za spremembe.

Nadaljujemo pa tudi z uveljavljenimi dogodki za sektorsko in medsektorsko mreženje (nacionalne konference, Festival Lupa in projektne konference, ki jih bomo izvajali izključno čezsektorsko).

S članstvom v evropskih in regionalnih NVO mrežah ter z dobrim sodelovanjem z mednarodnimi institucijami (npr. Svet Evrope) bomo lahko še naprej spremljali dobre prakse in novosti v drugih državah in jih prilagojene prenašali. V prihodnje se bomo še naprej osredotočali predvsem na dobre prakse na področju podpornega okolja za NVO, vključevanja NVO v procesu odločanja in novih storitev NVO.

S projektom nadaljujemo tudi s celostnim informiranjem NVO in ga nadgrajujemo (npr. z informacijami o EU mrežah in mednarodnih fundacijah), hkrati pa nadgrajujemo obstoječe aplikacije (ePravnik) in digitaliziramo postopke (Postopek izbora NVO predstavnikov), s čimer bomo sebi in NVO olajšali delo.

Za dodatne informacije o izvajanju projekta se obrnite na koordinatorko projekta Barbaro Stražiščar: 01/542 14 22, barbara.straziscar@cnvos.si. Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Več o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: http://www.eu-skladi.si.

 

 
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Drugi upravičenci razpisa