Kaj in kdaj?

Društvo mora vsako leto izdelati letno poročilo. To mora vsebovati bilanco finančnega stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili ter poročilo o poslovanju društva. Društvo mora letno poročilo oddati v vsakem primeru, tudi če trenutno ni aktivno.

 

Letno poročilo morate predložiti AJPES-u (Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) do 31. marca tekočega leta za preteklo poslovno leto.

 

Za društva, ki imate prihodke višje od milijona evrov letno in morate zato izvesti tudi revizijo letnega poročila, je rok 31. avgust za preteklo leto. 

 

Če tega letnega poročila ne oddate ali tega ne storite pravočasno, je predpisana globa za prekršek – 420 evrov za društvo in 125 evrov za odgovorno osebo (tj. zastopnika) društva.

 

Vsebina letnega poročila

Poenostavljeno povedano, društvo z letnim poročilom poroča državi o svojem poslovanju, in sicer:

  • bilanca stanja pokaže, katera sredstva in obveznosti vaše društvo ima (kot npr. denarna sredstva, premično ali nepremično premoženje, koliko so vaši dolgovi do tretjih in dolgovi tretjih do vašega društva itd.),
  • izkaz poslovnega uspeha pokaže, katere prihodke in odhodke je ste imeli v posameznem letu (npr. koliko ste prejeli donacij in članarin, koliko ste jih prejeli iz opravljanja pridobitne dejavnosti, koliko ste plačali za delo svojim delavcem itd.),
  • pojasnila k izkazom obrazložijo posamezne postavke iz bilance stanje in izkaza poslovnega uspeha, kjer je to potrebno za njihovo pravilno razumevanje in
  • poročilo o poslovanju društva, to vsebuje predvsem način uresničevanja namena in ciljev ter opis dejavnosti vašega društva.

 

Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so morebitno ustvarjeni presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu.