Kaj je nevladna organizacija (NVO)?

Kot nevladno organizacijo razumemo organizacijo, katere namen ustanovitve ni ustvarjanje dobička, temveč nekaj drugega (npr. razvoj športa, nudenje pomoči socialno ogroženim, povezovanje mladih, starejših ali drugih oseb, varstvo pred nesrečami, nudenje kulturnih dobrin, varstvo človekovih pravic itd.). NVO ni pravno-organizacijska oblika, kot denimo društvo ali zavod, ampak so NVO lahko različne pravne osebe, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, kot jih določa Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg).

 

Pogoji za NVO

Organizacija, ki želi biti nevladna organizacija, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

  • je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da ni ustanovljena z zakonom ali drugim oblastnim aktom, temveč se v skladu z zakonom ustanovi z zasebnopravnim aktom o ustanovitvi (društvo, "zasebni" zavod, ustanova, mladinski svet ipd.);

  • ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, kar pomeni, da nevladne organizacije ne more ustanoviti država, občine, javni zavodi ali druge osebe javnega prava;

  • je nepridobitna, kar pomeni, da ni bila ustanovljena z namenom opravljanja pridobitnih dejavnosti oziroma pridobivanja dobička (kar pa ne pomeni, da pridobitnih dejavnosti ne more opravljati, a le kot dopolnilne, ki pripomorejo k kakovostnejšemu izvajanju nepridobitnih dejavnosti organizacije);

  • je neprofitna, kar pomeni, da svoj morebitni presežek prihodkov nad odhodki porabi izključno za doseganje namenov in ciljev organizacije in ga ne deli med ustanovitelje, člane oziroma druge osebe, v primeru prenehanja pa se njeno premoženje organizacije prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom oziroma nepridobitno pravno osebo javnega prava (neprofitni javni zavod ipd.);

  • je neodvisna od drugih subjektov, kar pomeni, da imajo lahko predstavniki države, občin, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih družb v poslovodnem organu, v organu upravljanja ali organu nadzora skupaj manj kot četrtino glasov;

  • ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.

 

Zakonska podlaga

Krovni zakon, ki opredeljuje nevladno organizacijo, je Zakon o nevladnih organizacijah.