gradiva in faq

Gradiva z informativne delavnice

Predstavitev informativne delavnice o razpisu: 

Javni poziv za hiter odziv OSIFE.pdf

Posnetek informativne delavnice o razpisu: 

Pogosta vprašanja

Vlogo lahko oddate od 15. 7. 2021 naprej.

Ne, vse vloge, ki bodo oddane pred 15. 7. 2021, bodo zavržene in jih ne bomo upoštevali.

Ocenjevalne komisije se bodo sestale vsakega 15. (upoštevane vse vloge, ki so prispele do 8. v mesecu) in 30. (upoštevane vse vloge, ki so prispele do 23. v mesecu) v mesecu in sprejele oziroma zavrnile posamezno projektno prijavo. Od prijave do odločitve naj tako ne bi minilo več kot 14 dni.

Da, sodelujejo lahko vse pravne osebe iz vseh držav.

Administrativna upravičenost

Projekti lahko trajajo najmanj 1 mesec in največ 6. Pri tem pazite na to, da boste pravilno vpisali datume (npr. od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 in ne 1. 8. 2021 do 1. 2. 2022!)

Da, na razpis se lahko prijavi vsaka nevladna organizacija, ki na dan oddaje prijave izpolnjuje pogoje za NVO.

Finance

Pavšal pomeni, da vam sredstva dodelimo na podlagi vašega finančnega načrta, a vam o konkretnih stroških ni treba poročati. Oddali boste samo vsebinsko poročilo. Pavšal pomeni tudi, da ste pri projektu vezani na rezultat. Zato bomo v pogodbi natančno opredelili kazalnike, ki jih morate doseči.

Sredstva, ki jih boste prejeli, načeloma še vedno porabite tako kot za vse druge projekte, le računov in dokazil vam ne bo treba predložiti.

Nič. Organizacija mora še vedno slediti računovodskim zakonom in pravilom, za vsa izplačila mora biti podlaga, listina ipd. Pavšal pomeni le, da o porabi ne poročate in da vam ni treba porabiti točno toliko denarja za vsak strošek, kot ste navedli v načrtu.

Tudi če ne boste porabili vseh sredstev, a boste izvedli vse aktivnosti in dosegli predvidene rezultate, boste upravičeni do celotnega zneska donacije.

Pavšal je nekako tako kot naročilo storitve/izdelka ko ocenjevalna komisija ob prijavi presodi, da so projektne aktivnosti vredne tega zneska, ga dobite, če dokažete, da ste aktivnosti izvedli na način, kot ste obljubili.

Vsebina

Projekt se sicer lahko izvaja tudi v tujini, a mora vplivati tudi na razmere v Sloveniji. Pri tem mora biti dobro utemeljeno, kako bo izvedba projekta v tujini vplivala na razmere v Sloveniji.

Da, če te aktivnosti niso bile že predvidene in plačane iz drugih sredstev (prepoved dvojnega financiranja). Če je npr. organizacija v okviru nekega EU projekta pridobila sredstva za zagovorništvo določene tematike, ne pa tudi za komunikacijsko kampanjo, bi lahko ta del pokrila iz teh sredstev (ob predpostavki, da razmere zahtevajo takojšen komunikacijski odziv). V teh primerih se bo upravičenost do financiranja in nevarnost dvojnega financiranja presojala za vsak primer posebej.

Pri postavitvi rezultata pazite na to, da bodo cilji realistično zastavljeni.Pred podpisom pogodbe jih bomo še enkrat skupaj določili. Pri presoji doseganja rezultatov se bo sicer upoštevalo tudi zunanje okolje. Ali drugače, pri presoji bomo upoštevali, v kolikšni meri rezultat ni bil dosežen zaradi razlogov na vaši strani oz. zaradi objektivnih razlogov.