1. Splošna pravila

Pravila za sodelovanje določajo način izvedbe in pogoje nagradne igre »Ta dobra večerja 2021« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Organizatorji nagradne igre so: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana; Creans d.o.o., Tacenska cesta 95, 1000 Ljubljana; Bunker postapocalyptic steampunk bar, Slovenska ulica 47, Murska Sobota, Slovenija; ALBRA d.o.o., Poštna ulica 6, 4000 Kranj; AGM Nemec d.o.o., PE Restavracija in kavarna K5, Sedraž 3, 3270 Laško; Hiša FINK d.o.o., PE Situla, Dilančeva 1, 8000 Novo mesto; Reset pivovarna d.o.o., Prečna pot 3, 8250 Brežice; Epic d.o.o., Kozarje; Kooperativa Dame, trajnostni turizem in gostinstvo, z.o.o., socialno podjetje, Ljubljanska cesta 4, 2000 Maribor; Pedalin d.o.o., Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož - Portorose (v nadaljevanju: organizator). 

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani CNVOS:

Nagradna igra poteka od 24. 5. 2021 do vključno 30. 5. 2021 na Facebook straneh CNVOS (https://www.facebook.com/cnvos)  in  sodelujočih restavracij in trgovine ter nekaterih sodelujočih organizacij: 

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju (za namen plačila davčnih obveznosti) in restavraciji (za namen žreba), nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. 

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. 

Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani CNVOS in sodelujočih. 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:- nedelovanje družbenega omrežja Facebook,- nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, - nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,- kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

2. Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri 

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče (v nadaljevanju: sodelujoči) in se strinjajo s temi pravili. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči z vsemi pogoji in pravili nagradne igra strinja in jih sprejema. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na CNVOS in njihovi družinski člani ter zaposleni v restavracijah in njihovi družinski člani.

Posameznik v nagradni igri sodeluje tako, da eni od izbranih organizaciji daruje (najmanj) 5 evrov. Donira se lahko preko sms donacije, v kolikor organizacija takšen način zbiranja donacij uporablja, ali preko nakazila. Potrdilo o donaciji bo moral posameznik v primeru, da bo izžreban, organizatorju posredovati ob prevzemu nagrade. Iz potrdila o donaciji mora izhajati, da je doniral on sam in da je bila opravljena v času trajanja te nagradne igre. Posameznik mora nato v komentarju pod objavo »Ta dobra večerja«  z izbrano organizacijo povezane restavracije oziroma organizacije same zapisati #tadobravečerja in tako sodeluje v nagradni igri. 

Če posameznik donira različnim organizacijam, mora za sodelovanje v nagradni igri ključnik #tadobravečerja zapisati v komentarju pod objavo restavracije, ki je z organizacijo, kateri je donacijo namenil oziroma organizacije, za namen te nagradne igre tudi povezana. Povezane organizacije in restavracije so: 

  • Restavracija Strelec in Lunina Vila, inštitut za zaščito otrok, socialno podjetje
  • Bunker in Zveza društev za Obvarovanje reke in Sonaravni razvoj ob Muri - Moja Mura
  • Trgovina Krajček in Zavod Leeway Collective (Balkan River Defence)
  • Restavracija in kavarna K5 in Območno združenje rdečega križa Trbovlje
  • Restavracija Fink & Situla in Društvo za zaščito živali Novo mesto
  • Pivnica Reset in Ozara Brežice
  • Restavracija Erasmus in Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost
  • Gostilnica Pri Damah in Humanitarček - društvo za promocijo humanitarne dejavnosti
  • Hoba Catering in Zavod modri december, zavod za spodbujanje Zavedanja Avtizma in Aspergerjevega Sindroma Koper

Posameznik je lahko uvrščen v žreb  le enkrat, ne glede na število donacij. Posameznik je uvrščen v žrebanje nagrade tiste restavracije, pod objavo katere je na njeni Facebook strani oziroma Facebook strani z njo povezane organizacije vpisal #tadobravečerja in doniral povezani organizaciji (najmanj) 5 evrov. 

 

3. Žrebanje nagrajencev in nagrade

V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki bodo do 30. 5. 2021 do 23:59 izbrani organizaciji darovali (najmanj) 5 evrov in v komentar pod objavo restavracije oziroma organizacije (kot določajo pravila) zapisali #tadobravečerja. Nagrajenci bodo določeni z naključnim žrebom, računalniško. Žrebanje nagrajencev bo potekalo 31. 5. 2021 pod nadzorom tričlanske komisije. Rezultati žrebanja so dokončni. 

Nagrajence bomo po zaključenem žrebu o prejemu nagrade obvestili v komentarju pod objavo posamezne restavracije. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje za predajo nagrade (npr. ime in priimek, naslov, davčna številka, ipd.) dostaviti organizatorju  v roku 48 ur od objave nagrajenca. Prav tako mora posredovati potrdilo o donaciji, izvedeni v času trajanja te nagradne igre. Nagrajenec, ki podatkov ne bo poslal oziroma jih ne bo poslal pravočasno ali poslal pravilnih podatkov, do nagrade ne bo upravičen in se šteje, da je nagrado zavrnil. Če se v navedenem roku nagrajenec ne javi organizatorju, se izžreba novega nagrajenca. Organizator se o  prevzemu nagrade dogovori z nagrajencem naknadno. 

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na Facebook strani restavracije, ki ga je izžrebala.

Izžrebane bodo naslednje nagrade: 1x večerja za 2 osebi v Restavraciji Strelec; 1x večerja za 2 osebi v lokalu Bunker; 1x košarica dobrot iz Trgovine Krajček; 1x večerja za 2 osebi v  Restavracija in kavarna K5; 1x večerja za 2 osebi v  Restavracija Fink & Situla; 1x večerja za 2 osebi v Pivnici Reset in voden ogled in degustacijo v Reset pivovarni; 1x večerja za 2 osebi v Restavracija Erasmus ; 1x večerja za 2 osebi Hoba Cateringa v Vili Xaxar; 1x večerja za 2 osebi v Gostilnici pri Damah.

Nagrado bo lahko nagrajenec izkoristil do konca leta 2021. 

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče izplačati v denarju. Posameznik se lahko nagradi odpove v roku 3 dni od prejema obvestila, in sicer tako, da organizatorju sporoči, da se nagradi odpoveduje.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca, - se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v pravilih, - da je sodeloval v nagradni akciji v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili, - udeleženec ne posreduje svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade, - udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s pravili in pogoji nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno.  Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in obljube nagrade.

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo.

 

4. Varstvo osebnih podatkov 

Posredovanje osebnih podatkov za sodelovanje v nagradni igri in prevzem nagrade bomo uporabili izključno za potrebe izvedbe te nagradne igre (izvedba žrebanja, obveščanje o nagradi, objava nagrajencev, poplačilo davčnih obveznosti).  Vaše ime in priimek oziroma naziv Facebook profila bomo uporabili za namen uvrstitve v nagradno žrebanje.  V primeru, da boste izžrebani, bomo vaše ime, priimek in davčno številko uporabili za ureditev davčnih obveznosti. Vaše ime in priimek bomo uporabili za namen izročitve nagrade, naslov pa v primeru izročitve nagrade po pošti.

Vaše sodelovanje v nagradni igri pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa s CNVOS (Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana). V prejšnjem odstavku opisana obdelava osebnih podatkov zato temelji na takšnem »pogodbenem razmerju«. 

Vaše ime in priimek bo za namen izvedbe žrebanja in objave nagrajenca obdelovala tudi restavracija oziroma organizacija, pod katero objavo se boste vključili nagradni igri.  Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi druge fizične ali pravne osebe, ki nam nudijo običajne internetno komunikacijske storitve, kot so ponudniki telekomunikacijskih storitev in druge osebe, ki nudijo CNVOS podporne storitve. Za namen obračuna dohodnine bodo osebni podatki nagrajenca poslani pristojnemu finančnemu uradu. 

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali ves čas trajanja nagradne igre, in sicer do podelitve nagrade. Hranili jih bomo  še pet let od konca nagradne igre, nato pa jih v roku enega leta izbrisali. Takšno hrambo utemeljujemo s svojim zakonitim interesom, saj podatke potrebujemo za primer vaših pravnih zahtevkov iz naslova vaše udeležbe v nagradni igri, ki  zastarajo v petih letih po izvedbi. Ime in priimek ter davčno številko nagrajenca bo organizator hranil  10 let, v skladu z zakonsko določenimi roki s področja davkov. 

Pravico imate do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti. Če menite, da je bil objavljen vaš osebni podatek (npr. ime, priimek) in za to ni ustrezne podlage, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si, preko telefona  na 01/ 542 14 22. Imate tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija  (www.ip-rs.si).

 

5. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil posameznika oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 

Ljubljana, 21.  maj 2021, nazadnje spremenjeno 24. maj 2021