Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave

Da bi se nevladna organizacija (NVO), ki deluje na področju ohranjanja narave, uvrstila na seznam upravičencev do 1% dohodnine, ji mora Ministrstvo za naravne vire in prostor z odločbo podeliti status NVO v javnem interesu.

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA NVO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE

NVO lahko pridobi status NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave, če izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določa Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), ter pogoje, ki jih za področje ohranjanje narave podrobneje opredeljuje Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Pogoji, ki jih mora NVO izpolnjevati, so:

 • je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu ZNOrg,
 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost na področju ohranjanja narave, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju ohranjanja narave in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju ohranjanja narave, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju ohranjanja narave v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge.

NVO mora za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu izpolnjevati najmanj tri od sledečih kriterijev (2. člen Pravilnika):

 • izvaja aktivnosti v naravi, ki omejujejo ali preprečujejo ogrožanje narave, vzdržujejo ali izboljšujejo ugodno stanje naravnih vrednot, habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov ali prispevajo k povečanju znanja o biotski raznovrstnosti;
 • se dejavno in konstruktivno vključuje v procese načrtovanja in izvajanja posegov v naravo, s tem da javnost oziroma povzročitelje ogrožanja narave seznanja s posledicami posegov ali ravnanj in možnostmi za posege in ravnanja, ki so za naravo manj ogrožajoči, ali se dejavno in konstruktivno vključuje v procese normativnega urejanja na področjih, ki urejajo ohranjanje narave ali vplivajo na ohranjanje narave;
 • zbira ali analizira podatke o naravi, ki so pomembni za njeno ohranjanje (o neživi naravi, habitatnih tipih, rastlinskih in živalskih vrstah, ekosistemsko zaključenih območjih ipd.), o dejavnikih ogrožanja narave ali njihovih vplivih na naravo, zbrane podatke pregledno vodi in omogoča njihovo uporabo za namene preprečevanja ogrožanja narave;
 • izobražuje in ozavešča javnost o naravi in pomenu njene ohranitve z organizacijo seminarjev, okroglih miz, delavnic, predavanj, z izdajanjem elektronskih ali tiskanih publikacij, organiziranjem razstav, pripravo prispevkov za medije ipd. ter širi strokovno znanje;
 • organizira ali spodbuja prostovoljne aktivnosti za ohranjanje narave.

Za pomembnejše dosežke na področju ohranjanja narave se ne štejejo aktivnosti, ki jih nevladne organizacije izvajajo v povezavi z rabo naravnih virov, naravnih vrednot ali sestavin biotske raznovrstnosti.

 

POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA NVO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE

NVO za status v javnem interesu na področju ohranjanja narave zaprosi pri Ministrstvu za naravne vire in prostor.

Vloga se odda preko posebnega obrazca. Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah je vlogi potrebno priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju ohranjanja narave v zadnjih dveh letih,
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prejšnjih alinej za zadnji dve leti,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju ohranjanja narave, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Če gre v primerih iz zadnjih treh alinej prejšnjega odstavka za  zvezo NVO, je potrebno vlogi priložiti kopijo sklenjene koncesijske pogodbe njenih članov ali dokazila, da njeni člani opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma pogodbe o opravljanju javne službe.

Seznam vseh potrebnih prilog je objavljen na spletni strani ministrstva.

Na seznam upravičencev za donacije za tekoče leto se avtomatično uvrstijo NVO, ki izpolnjujejo pogoje na dan 31. 12. prejšnjega leta (prvi odst. 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije). Če bi torej NVO pridobila status delovanja v javnem interesu v letu 2020, bi se uvrstila na seznam upravičencev za leto 2021. Prve donacije iz dohodnine bi tako NVO prejela v letu 2022.

Za leto 2020 in 2021 pa izjemoma velja (drugi odst. 60. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19), da se na seznam upravičencev do donacij za posamezno leto uvrstijo tudi:

 • za leto 2020 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu;
 • za leto 2021 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2020 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

 

UGODNOSTI IN OBVEZNOSTI NVO S STATUSOM V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE

NVO, ki ima status v javnem interesu na področju ohranjanja narave, je torej upravičena do donacije iz 1% dohodnine, pridobi pa tudi druge ugodnosti, ki jih imajo NVO v javnem interesu.

Posebne ugodnosti NVO s statusom v javnem interesu na področju ohranjanja narave:

 • NVO ima  možnost sodelovati pri upravljanju narodnega parka, kot to ureja Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park.  
 • Republika Slovenija lahko krije stroške NVO, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti  v javnem interesu na področju ohranjanja narave (drugi odstavek 138.člena Zakona o ohranjanju narave).
 • NVO ima pravico kot zastopnik javnega interesa vložiti tožbo v upravnem sporu zaradi izdaje gradbenega dovoljenja  in pravico biti stranski udeleženec v integralnem postopku, kot to določa Gradbeni zakon.
 • NVO ima pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih. To pomeni, da lahko takšna NVO sodeluje v postopkih pridobivanja soglasij ali dovoljenj, ki jih ureja Zakon o ohranjanju narave, kot so npr. postopki za pridobitev naravovarstvenih soglasij ali dovoljenj.

NVO, ki ima status v javnem interesu na področju ohranjanja narave, ima obveznosti, kot so naštete tu.