o programu

Impact4values se izvaja v okviru EU Programa državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Eqality, Rights, Values - CERV). CERV je okoli 1,55 milijarde EUR vreden evropski program, s katerim želi Evropska komisija zaščititi in spodbujati pravice in vrednote, kot so zapisane v Pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah. Program je nastal z združitvijo programov Evropa za državljane ter Pravice, enakost in državljani.

Program CERV s podporo nevladnim organizacijam krepi pravice in vrednote, skupne vsem državam članicam EU. Pravice in vrednote temeljijo na načelih pluralizma, nediskriminacije, strpnosti, pravičnosti, solidarnosti in enakosti spolov. Program s spodbujanjem državljanskega in demokratičnega sodelovanja podpira razvoj odprtih, demokratičnih, enakopravnih in vključujočih družb, ki temeljijo na vladavini prava. Družb, ki spodbujajo državljane k aktivnemu državljanstvu in na podlagi skupnih vrednot, zgodovine in izkušenj bogatijo raznolikost Evropske unije.

Program CERV upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) - European Education and Culture Executive Agency (EACEA), ki je konec leta 2021 objavila prvi javni razpis za izbor organizacij, ki so sposobne razdeljevati sredstva in krepiti zmogljivosti nevladnih organizacij v državah članicah EU.

_________________________________

Financirano s strani Evropske unije. Vsebina strani, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.