pravno obvestilo

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Lastnik spletne strani in spletne domene »cnvos.si« (v nadaljevanju spletna stran) je Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana; matična številka: 1663364 (v nadaljevanju CNVOS).

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo spletnih aplikacij na spletni strani (spletno brskanje, oddajanje oglasov in podatkov v aplikacije, uporaba podatkov iz oglasov, izdelava dokumentov v spletnih aplikacijah in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

CNVOS si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali aplikacije, ki tečejo na spletni strani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. VSEBINE IN APLIKACIJE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju vsebine) ter aplikacije, ki tečejo na spletni strani, so nastale z najboljšim namenom nevladnim organizacijam (v nadaljevanju NVO) in drugim obiskovalcem spletne strani podati koristne in uporabne vsebine za njihovo delo ali jim njihovo delo olajšati. CNVOS skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje aplikacij.

CNVOS na spletni strani objavlja predvsem informacije o dejavnostih in dogodkih, pobudah ter akcijah NVO, o ukrepih, ki zadevajo NVO, o možnostih vključevanja NVO v postopke odločanja in o drugih priložnostih in razpisih, relevantnih za NVO. CNVOS na spletni strani objavlja le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z NVO ter v skladu s programsko zasnovo spletne strani, ko jo opredeljuje točka 3. teh splošnih pravil.

Na spletni APLIKACIJI "razpisi za nvo" so objavljeni lokalni, nacionalni in mednarodni javni razpisi, na katere se lahko prijavijo nevladne organizacije. CNVOS objavi informacije o javnem razpisu, kot so na voljo v času objave na spletni strani, kar pomeni, da morebitni popravki ali spremembe javnega razpisa morda ne bodo objavljene.

CNVOS si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino CNVOS ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Pravni nasveti in obvestila so vezana na datum objave, zato priporočamo, da preverite, ali so informacije glede na morebitne spremembe zakonodaje še aktualne. Zaradi specifičnosti sodne prakse in konkretnih lastnosti posameznih primerov pravni nasveti in obvestila morda ne bodo pravilna za vsako opisano splošno situacijo.

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi vsebin in aplikacij na spletni strani se nahajajo v točki 5. teh splošnih pogojev.

3. PROGRAMSKA ZASNOVA SPLETNE STRANI IN ELEKTRONSKIH OBVESTILNIKOV

CNVOS na spletni strani vsebine o dejavnostih in dogodkih, pobudah ter akcijah NVO doma in po svetu, o politikah, programih in ukrepih na nacionalni, EU in mednarodni ravni, o možnostih vključevanja NVO v postopke odločanja in o različnih priložnostih in razpisih, relevantnih za NVO, tako v okviru nacionalnih razpisov, EU programov kot tudi alternativnih virov financiranja. CNVOS objavlja samo vsebine, ki so v neposredni ali posredni povezavi z nevladnim sektorjem.

 

CNVOS objavlja tudi vsebine, ki mu jih v objavo posredujejo druge NVO. Takšne novice se pred objavo pregledajo ter po potrebi skrajšajo, lektorirajo ali kako drugače predelajo, da so skladne s celotno podobo spletne strani in načinom objavljanja vsebin na spletni strani. Za takšne posredovane vsebine odgovarjajo NVO, ki so informacije posredovali.

 

V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

 

CNVOS si pridružuje pravico, da vsebin, ki jih dobi s strani drugih oseb, ne objavi na spletni strani, če oceni, da niso relevantne za NVO. CNVOS prav tako ne objavlja vsebin, ki so žaljive, spodbujajo sovražni govor do katerihkoli skupin ali posameznikov ali za katere oceni, da bi njihova objava lahko pomenila kršitev ustave ali zakona. CNVOS na svoji spletni strani ne objavlja propagandnih in drugih vabil na dogodke, ki so plačljivi, razen v primeru, ko je dogodek namenjen NVO ali če CNVOS oceni, da utegne biti informacija o dogodku kljub njegovi plačljivosti za NVO zanimiva.

 

Pri oceni, ali je neka vsebina relevantna ali zanimiva za NVO, in oceni, ali krši ustavo ali zakon, je CNVOS povsem avtonomen.

 

CNVOS vsebine, objavljene na spletni strani, posreduje po elektronski pošti v obliki elektronskega obvestilnika organizacijam, ki izrazijo željo po prejemanju takšnih obvestilnikov. V elektronskem obvestilniku se vsaka informacija praviloma objavlja le enkrat. Večkratne objave iste informacije so mogoče v primeru obveščanja o dejavnostih CNVOS ali v izjemnih primerih, ko NVO zaprosijo CNVOS za dodatno pomoč pri informiranju, kot npr. v primeru težav s pridobivanjem udeležencem na njihovih dogodkih, v primeru pobud ali peticij, ki so ključnega pomena za nadaljnje delovanje organizacije in podobno.

 

Pri sprejemanju odločitev, ali se neka informacija v elektronskem obvestilniku objavi večkrat, je CNVOS povsem avtonomen.

 

CNVOS si pridružuje pravico, da na spletni strani ali v elektronskem obvestilniku ne objavi informacij o plačljivih storitvah in izdelkih, ki so ali ki bi lahko bili konkurenčni izdelkom ali dejavnostim CNVOS.

4. SPLETNA APLIKACIJA ePRAVNIK

Ta točka se nanaša na uporabo spletne aplikacije ePravnik, ki je del spletne strani (v nadaljevanju te točke ePravnik).

CVNOS je izdelal ePravnika z najboljšim namenom, da bi NVO ponudil možnost samostojne izdelave pravnih dokumentov glede na njihove individualne potrebe, ki bi bili skladni z veljavno zakonodajo in ki pridejo v poštev v večini primerov, v katerih se znajdejo NVO. Ne glede na to pa CNVOS ne odgovarja za pravilnost izdelanih dokumentov in za njihovo skladnost z veljavnimi predpisi; uporabniki ePravnika dokumente, ki si jih izdelajo, uporabljajo izključno na lastno odgovornost.

Dokumenti, ki jih izdela ePravnik, so vezani na datum objave, zato priporočamo, da preverite, ali so informacije in rešitve glede na morebitne spremembe zakonodaje še aktualne. Zaradi specifičnosti sodne prakse in konkretnih lastnosti posameznih primerov izdelani dokumenti morda ne bodo pravilni za vsako opisano splošno situacijo, v kateri bi se znašel uporabnik ePravnika.

CNVOS lahko brez predhodnega obvestila prekine delovanje ePravnika, če je to potrebno zaradi tehničnih nadgradenj, posodobitev sistema ali zaradi poslovnih odločitev.

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi ePravnika se nahajajo v točki 5. teh splošnih pogojev.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI IN APLIKACIJ

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in aplikacije, ki tečejo na spletni strani, izključno na lastno odgovornost.

 

CNVOS in odgovorni urednik spletne strani ne prevzemata nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano CNVOS v objavo.

 

CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin.

 

CNVOS ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletnih aplikacij iz 4. in 5. točke teh splošnih pogojev, zaradi v oglasih v aplikacijah navedenih informacij, zaradi neobjave oziroma izbrisa oglasa ali zaradi napak v delovanju aplikacij, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe aplikacij. V nobenem primeru CNVOS ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe aplikacij, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

 

Nadalje CNVOS ne prevzema nikakršne odgovornosti zaradi škode, ki bi nastala obiskovalcu spletne strani ali uporabniku aplikacij, ki tečejo na spletni strani, pri njihovi uporabi ali pri kakršnikoli uporabi dokumentov, ki jih aplikacije izdelajo. Uporabnikom aplikacij priporočamo, da si redno izdelujejo varnostne kopije dokumentov, ki si jih izdelajo preko aplikacij na spletni strani, saj CNVOS ne odgovarja za morebitno izgubo teh dokumentov ali podatkov, ki jih ti vsebujejo.

6. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja izključno piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bi delovalo pravilno.

 

jsessionid

Piškotek se ustvari, ko uporabnik odpre spletno stran cnvos.si. Omogoča nam, da si zapomnimo uporabnikova dejanja tekom seje. Ko uporabnik zapre brskalnik, se piškotek izbriše.

csrftoken

Piškotek omogoča zaščito pred ponarejanjem zahtev oz. za  preprečevanje zlorabe vnosnih form in se uporablja izključno na straneh, ki od uporabnika zahtevajo vnos podatkov (aplikacija e-pravnik, elektronske prijavnice). Ko uporabnik zapre brskalnik, se piškotek izbriše.

sessionid

Piškotek za ohranjanje seje uporabnika, ki se uporablja izključno v aplikaciji e-pravnik. Z njim uporabnikom omogočamo, da lahko v istem brskalniku naknadno urejajo svoje dokumente, ustvarjene v aplikaciji e-pravnik. Piškotek je aktiven teden dni od vsakega nalaganja strani z e-pravnikom, to pomeni, da se z obiskovanjem spletnega mesta njegovo življenje podaljšuje.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

CNVOS varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki mu jih ti posredujejo, pri njeni uporabi. Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

CNVOS ne bo osebnih podatkov, vključno s kontaktnih informacij, uporabljal za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi predpisov.

 

CNVOS izvaja vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi varujejo osebni podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

8. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

V kolikor pri posamezni vsebini na spletni strani ni navedeno drugače, je vsebine spletne strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti, vse izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vira v obliki aktivne povezave z imenom »Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS«, ki kaže na spletno stran http://www.cnvos.si, iz katere je bila vsebina reproducirana.

Primer navedbe vira iz spletne strani cnvos.si bi tako bil:

»Vir: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS«

 

Vsebin na spletni strani ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali predelovati v drugih oblikah ali uporabljati za komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja CNVOS.

9. KONTAKTNI PODATKI

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na info@cnvos.si. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za umik vaših osebnih podatkov iz spletne strani.

Vsak posameznik lahko od CNVOS zahteva, da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. CNVOS bo v tem primeru osebne podatke nemudoma umaknil iz spletne strani, ne odgovarja pa za objavo teh podatkov posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.