zagovorništvo in politike

Še posebej smo pozorni na:

  • generalne statusne predpise – zakone o društvih, zavodih, ustanovah, humanitarnih organizacijah, prostovoljstvu, javnem interesu v mladinskem sektorju ...

  • davčne predpise – zlasti z vidika obdavčitve prihodkov NVO in spodbud za korporativne in individualne donacije in

  • posamezne področne zakone, znotraj katerih smo posebej pozorni na ustrezno definiranje vloge NVO pri snovanju in realizaciji javnih področnih politik, ureditev statusa delovanja v javnem interesu, financiranje NVO ...

 

Redno in intenzivno sodelujemo tudi pri pripravi pomembnejših nacionalnih strategij, programov in resolucij, recimo pri nacionalnem programu socialnega varstva, operativnem programu evropskih strukturnih skladov .... Skupaj s partnerskimi organizacijami iz evropskih držav se vključujemo tudi v pripravo politik na ravni EU.

 

Zagovorniško smo še posebej aktivni tudi v državah zahodnega Balkana, kjer naši strokovnjaki pomagajo nevladnim organizacijam in vladam pri oblikovanju politik – Uredba o sodelovanju med Vlado Republike Črne Gore in nevladnimi organizacijami, Sporazum o sodelovanju med vlado in nevladnimi organizacijami v Turčiji ...

 

Vztrajno si prizadevamo za izboljšanje pogojev delovanja nevladnega sektorja na lokalni ravni, kar uresničujemo preko sodelovanja z regionalnimi stičišči nevladnih organizacij. Skupaj z njimi redno iščemo rešitve za boljše sodelovanje med občinami in NVO (oblikovanje skupnih teles, brezplačni prostori, večletno financiranje) in vzpostavljamo lokalna partnerstva, preko katerih skupaj rešujemo lokalne probleme …

 

Ena od naših temeljnih aktivnosti je tudi vztrajno prizadevanje za čim večjo odprtost in transparentnost zakonodajnih postopkov. Tako smo sodelovali smo pri nastajanju Resolucije o normativni dejavnosti in pri spremembah Poslovnika Vlade RS, dveh temeljnih dokumentov, ki urejata sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov pri nas. Redno spremljamo njuno izvajanje ter opozarjamo na pomanjkljivosti pri praksi državnih organov. Intenzivno sledimo tudi dobrim tujim praksam in si prizadevamo za njihovo implementacijo v Sloveniji.

 

Od 2004 dalje vodimo postopke imenovanja predstavnikov NVO v različna vladna in občinska posvetovalna in delovna telesa. Doslej je bilo imenovanih že več sto nevladniških predstavnikov – v Svet Vlade RS za enake možnosti, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Svet Vlade RS za prostovoljstvo, prostovoljske in nevladne organizacije, Svet za trajnostni razvoj, Evropski forum za integracijo, Medresorsko skupino za človekove pravice, Svet Slovenske akreditacije …