Pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa

Da bi se nevladna organizacija (NVO), ki deluje na področju športa, uvrstila na seznam upravičencev do 1% dohodnine, ji mora Ministrstvo za za gospodarstvo, turizem in šport z odločbo podeliti status NVO v javnem interesu.

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA NVO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

NVO lahko pridobi status NVO v javnem interesu na področju športa, če izpolnjuje splošne pogoje, ki jih določa Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) in ki jih za področje športa podrobneje opredeljuje Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa.

Pogoji, ki jih mora NVO izpolnjevati, so:

 • je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu ZNOrg,
 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost na področju športa, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju športa in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju športa, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju športa v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge.

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa kot pomembnejši dosežek pri delovanju NVO opredeljuje delovanje, s katerim NVO:

 • dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi,
 • prispeva k razvoju področja športa,
 • nadomešča ali dopolnjuje delovanje institucij javnega sektorja ali
 • kako drugače bistveno prispeva k promociji vrednot in doseganju ciljev, opredeljenih v državnih strateških razvojnih dokumentih, in k razvoju vseh segmentov civilne družbe.

NVO pa mora za pridobitev statusa izpolnjevati najmanj tri od sledečih kriterijev (6. člen Pravilnika):

 • v zadnjih dveh letih je prejela priznanje, odlikovanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni na področju športa;
 • prispeva k promociji in organiziranju prostovoljstva na področju športa tako, da v svoje delo vključuje prostovoljce in organizira dogodke, ki so namenjeni promociji prostovoljstva;
 • prispeva k razvoju športa tako, da širi strokovna znanja z organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik strokovnih srečanj na državni ali mednarodni ravni;
 • je nosilec ali partner pri izvajanju projekta na področju športa, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;
 • v zadnjih dveh letih je izdala strokovno ali poljudnoznanstveno revijo ali knjižno publikacijo ali je v zadnjih dveh letih izdajala strokovno oziroma poljudnoznanstveno periodiko na področju športa;
 • v zadnjih dveh letih je izvajala najmanj tri športne programe na katerem koli področju športa v obsegu po najmanj 80 ur;
 • v zadnjih dveh letih je izvajala vsaj en brezplačni program športa, namenjen izključno ranljivim družbenim skupinam, v obsegu najmanj 80 ur;
 • je članica nacionalne panožne športne zveze ali druge športne zveze;
 • ima status nacionalne panožne športne zveze in je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez;
 • v zadnjih dveh letih je izvajala programe športa za vse starostne skupine v skladu s pravili nacionalne panožne športne zveze;
 • v zadnjih dveh letih je bila organizator, izvajalec ali udeleženec tekmovanja v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne panožne športne zveze;
 • je v zadnjih dveh letih za izvajanje svojih programov prejela javna sredstva na državni ali lokalni ravni ali od Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji;
 • dodeljuje finančna sredstva za spodbujanje ukvarjanja posameznikov s športom v varnem in zdravem okolju, pri čemer je skupna letna višina dodeljenih sredstev najmanj enaka vsakokratni letni vrednosti denarne socialne pomoči, kot jo določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.

 

POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA NVO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

NVO za status NVO v javnem interesu na področju športa zaprosi pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Vloga se odda preko predpisanih obrazcev. Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah je vlogi potrebno priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je NVO izvajala v javnem interesu na področju športa v zadnjih dveh letih,
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prejšnje alineje,
 • sprejet program prihodnjega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju športa, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, in
 • dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih NVO iz prve alineje (npr. fotografije, zborniki, kopije objav iz medijev, kopije člankov, recenzije ali objave v strokovni literaturi, nagrade, priznanja, priporočila, itd.).

Seznam vseh potrebnih prilog je objavljen na spletni strani ministrstva.

Na seznam upravičencev za donacije za tekoče leto se avtomatično uvrstijo NVO, ki izpolnjujejo pogoje na dan 31. 12. prejšnjega leta (prvi odst. 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije). Če bi torej NVO pridobila status delovanja v javnem interesu v letu 2020, bi se uvrstila na seznam upravičencev za leto 2021. Prve donacije iz dohodnine bi tako NVO prejela v letu 2022.

Za leto 2020 in 2021 pa izjemoma velja (drugi odst. 60. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19), da se na seznam upravičencev do donacij za posamezno leto uvrstijo tudi:

 • za leto 2020 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu;
 • za leto 2021 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2020 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

 

UGODNOSTI IN OBVEZNOSTI NVO S STATUSOM V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ŠPORTA

NVO, ki ima status v javnem interesu na področju športa, je upravičena do donacije iz 1% dohodnine, pridobi pa tudi druge ugodnosti, ki jih imajo NVO v javnem interesu.

NVO, ki ima status v javnem interesu na področju športa, ima obveznosti, kot so naštete tu.