pravo in davki

Kaj vam ponujamo?

Nevladnim organizacijam so naši pravni strokovnjaki na voljo in v podporo v vseh ozirih njihovega delovanja – od same registracije, pravnih podlag delovanja v obliki pravilnikov in drugih aktov, nasvetov pri pisanju pritožb na odločitve razpisnih komisij, reševanje vprašanj avtorskih pogodb oziroma pogodb o zaposlitvi ...

 

Pomagamo pri registraciji, pripravimo akt o ustanovitvi ali statut, sklepe o imenovanju članov organov, zapisnike ustanovnih zborov, dokazila o zagotovljenih sredstvih za pričetek dela … Opravimo vse potrebne administrativne zadeve. Seveda uredimo tudi vse potrebno za pridobitev statusa socialnega podjetja.

Društvom, zavodom in ustanovam pomagamo pri sestavi notranjih aktov, kot so statuti, pravilniki o finančno materialnem poslovanju, pravilniki o varstvu osebnih podatkov, pravilniki o prostovoljskem delu, pravilniki o delovnih razmerjih, katalogi delovnih mest, pravilniki o varnosti in zdravju pri delu, kodeksi etičnih načel in drugih.

Pomagamo pri pripravi vseh pogodb, nujnih za nemoteno delo nevladne organizacije, naj gre za različne oblike zaposlovanja, plačilo storitev prek avtorskih pogodb, pogodbeno izvajanje večjih naročil, najeme prostorov …

Postopki pridobivanja statusa delovanja v javnem interesu, ki prinaša mnoge koristi (med drugim možnost namenitve 0,5 % dohodnine), so pogosto zapleteni. Organizacije strokovno vodimo in pomagamo pri pripravi vse potrebne dokumentacije, ki jo zahtevajo ministrstva, ki status podeljujejo.

Za področje nevladnih organizacij specializirana pravna služba vam pomaga pri reševanju sporov. Tolmačimo odločbe organov, ki urejajo delo nevladnih organizacij, pripravljamo odgovore in pritožbe nanje, vodimo pritožbene postopke ter pomagamo pri varovanju pravic društev, zavodov in ustanov.

Ocenimo, ali je financer vašo prijavo na javni razpis zavrnil upravičeno ali neupravičeno. Svetujemo vam, kako se odzvati nanjo. Ocenimo možnost uspeha v primeru pritožbe, napišemo pritožbo na neutemeljene odločitve in v skrajnem primeru sprožimo sodni spor.

 

Svetujeta vam

Petra Cilenšek, vodja pravne službe, univerzitetna diplomirana pravnica; svetuje pri ustanavljanju in upravljanju NVO, med drugim na področjih delovnega prava, varstva osebnih podatkov, obveznosti iz naslova pogodb, likvidacije ter statusa v javnem interesu. Prav tako svetuje glede obveznosti in pravic pri vodenju NVO in pripravlja pravilnike, pogodbe ter akte za potrebe registracije in uvajanja sprememb v organizacijah.

Miša Korošec, pravna svetovalka, svetuje pri ustanavljanju in upravljanju NVO, med drugim na področjih delovnega prava, varstva osebnih podatkov, obveznosti iz naslova pogodb, likvidacije ter statusa v javnem interesu. Prav tako pripravlja pravilnike, pogodbe ter akte za potrebe registracije organizacij.

Kako poteka svetovanje?

Osebno: po dogovoru v prostorih na Povšetovi ulici 37, 1000 Ljubljana. Za osebno svetovanje pišite na pravo@cnvos.si ali pokličite na 01 542 14 22.
Po telefonu: 01 542 14 22. Uradne ure: vsak torek in četrtek med 10. in 14. uro.

* Zaradi zasedenosti naših svetovalcev brezplačno pravno pomoč NVO trenutno nudimo samo po telefonu na (01) 542 14 22, in sicer ob torkih in četrtkih med 10. in 14. uro. Brezplačne pravne nasvete nudimo članom CNVOS in osebam, ki NVO še ustanavljajo. 

Informacije o varstvu osebnih podatkov

Cenik

Kratki nasveti: Brezplačno za člane CNVOS *
Svetovalna ura: Za nevladne organizacije: 40 EUR **
Za druge pravne osebe: 55 EUR **
* Brezplačno pravno svetovanje naši strokovnjaki nudijo samo nevladnim organizacijam, ki so članice CNVOS, in sicer po telefonu. Pravno svetovanje zajema krajše nasvete, ki ne zajemajo preučevanja ali priprave pravnih aktov. Več o brezplačnem članstvu in njegovih prednostih si lahko preberete tukaj. Brezplačno pravno svetovanje CNVOS zagotavlja iz lastnih sredstev.
** Cena ne vključuje DDV