pravo in davki

Kaj vam ponujamo?

Nevladnim organizacijam so naši pravni strokovnjaki na voljo in v podporo v vseh ozirih njihovega delovanja – od same registracije, pravnih podlag delovanja v obliki pravilnikov in drugih aktov, nasvetov pri pisanju pritožb na odločitve razpisnih komisij, reševanje vprašanj avtorskih pogodb oziroma pogodb o zaposlitvi ...

 

Pomagamo pri registraciji, pripravimo akt o ustanovitvi ali statut, sklepe o imenovanju članov organov, zapisnike ustanovnih zborov, dokazila o zagotovljenih sredstvih za pričetek dela … Opravimo vse potrebne administrativne zadeve. Seveda uredimo tudi vse potrebno za pridobitev statusa socialnega podjetja.

Društvom, zavodom in ustanovam pomagamo pri sestavi notranjih aktov, kot so statuti, pravilniki o finančno materialnem poslovanju, pravilniki o varstvu osebnih podatkov, pravilniki o prostovoljskem delu, pravilniki o delovnih razmerjih, katalogi delovnih mest, pravilniki o varnosti in zdravju pri delu, kodeksi etičnih načel in drugih.

Pomagamo pri pripravi vseh pogodb, nujnih za nemoteno delo nevladne organizacije, naj gre za različne oblike zaposlovanja, plačilo storitev prek avtorskih pogodb, pogodbeno izvajanje večjih naročil, najeme prostorov …

Postopki pridobivanja statusa delovanja v javnem interesu, ki prinaša mnoge koristi (med drugim možnost namenitve 0,5 % dohodnine), so pogosto zapleteni. Organizacije strokovno vodimo in pomagamo pri pripravi vse potrebne dokumentacije, ki jo zahtevajo ministrstva, ki status podeljujejo.

Za področje nevladnih organizacij specializirana pravna služba vam pomaga pri reševanju sporov. Tolmačimo odločbe organov, ki urejajo delo nevladnih organizacij, pripravljamo odgovore in pritožbe nanje, vodimo pritožbene postopke ter pomagamo pri varovanju pravic društev, zavodov in ustanov.

Ocenimo, ali je financer vašo prijavo na javni razpis zavrnil upravičeno ali neupravičeno. Svetujemo vam, kako se odzvati nanjo. Ocenimo možnost uspeha v primeru pritožbe, napišemo pritožbo na neutemeljene odločitve in v skrajnem primeru sprožimo sodni spor.

 

Svetujeta vam

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, ki se že več kot petnajst let ukvarja s pravnim svetovanjem nevladnim organizacijam, zanje pripravlja pogodbe, pravilnike, tožbe in druge pravne akte ter izvaja predavanja in delavnice. Sodeloval je tudi pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij.

Monika Kostanjevec, pravna svetovalka, univerzitetna diplomirana pravnica; svetuje pri registraciji organizacije, pripravi pravilnikov, ustanovnih aktov ali statutov, pri delovnopravnih in davčnih zagatah ter odpravlja dileme v pogodbah o sofinanciranju iz javnih sredstev.

Kako poteka svetovanje?

Osebno: po dogovoru v prostorih na Povšetovi ulici 37, 1000 Ljubljana. Za osebno svetovanje pišite na pravo@cnvos.si ali pokličite na 01 542 14 22, kontaktna oseba je Monika Kostanjevec.
Po telefonu: 01 542 14 22. Uradne ure: vsak torek in četrtek med 10. in 14. uro.

* Zaradi polne zasedenosti naših svetovalcev pravno pomoč NVO trenutno nudimo samo po telefonu na (01) 542 14 22, in sicer ob torkih in četrtkih med 10. in 14. uro. Brezplačne pravne nasvete nudimo članom CNVOS in osebam, ki NVO še ustanavljajo.

Cenik

Kratki nasveti: Brezplačno za člane CNVOS *
Svetovalna ura: 40 EUR *
* Brezplačno pravno svetovanje naši strokovnjaki nudijo samo nevladnim organizacijam, ki so članice CNVOS, in sicer po telefonu ali po elektronski pošti, kar zajema krajše nasvete, ki ne zajemajo preučevanja ali priprave pravnih aktov. Več o brezplačnem članstvu in njegovih prednostih si lahko preberete tukaj. Brezplačno pravno svetovanje ni financirano iz sredstev evropskih strukturnih skladov (ESS), temveč ga CNVOS zagotavlja iz lastnih sredstev.
* Cena ne vključuje DDV