Razpisujemo postopek izbora dveh predstavnic ali predstavnikov ter namestnic oziroma namestnikov predstavnikov nevladnih organizacij s področja preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini v Usklajevalno telo za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije. Rok za prijavo je 14. 12. 2015.

DODANO 15. 12. 2015

Ker v predvidenem roku nismo prejeli zadosti prijav nevladnih organizacij s predlogi kandidatov za predstavnike in namestnike, podaljšujemo rok za prijavo do petka, 18. 12. 2015, do 12. ure.

Iščemo kandidate z izkušnjami s področja nasilja nad ženskami in tudi trgovine z ljudmi kot oblike nasilja nad ženskami.

Da se lahko postopek še vedno pravočasno zaključi, ostajajo ostali roki v rokovniku enaki.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne reference s področja preprečevanja nasilja nad ženskami in družinskega nasilja (oziroma z referencami s področja trgovine z ljudmi kot oblike nasilja nad ženskami).

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
po faksu na številko: 01/542 14 24 ali
po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si.

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 18. 12. 2015 do 12. ure.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

OBJAVLJENO 30. 11. 2015

Razpisujemo postopek izbora dveh predstavnic ali predstavnikov (v nadaljevanju: predstavnik) in dveh namestnic ali namestnikov predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju namestnik) v Usklajevalno telo za spremljanje izvajanja Istanbulske konvencije.

5. februarja 2015 je Slovenija ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (t. i. Istanbulska konvencija), s čimer se je zavezala, da bo spoštovala njena načela in jih uresničevala v praksi. Istanbulska konvencija je prvi in hkrati najobsežnejši mednarodni pravni instrument, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno z nasiljem v družini.
 
10. člen Istanbulske konvencije nalaga podpisnicam, da ustanovijo usklajevalno telo za usklajevanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje politik in ukrepov za preprečevanje vseh oblik nasilja in boj proti njim, ki zajema področje uporabe te konvencije. Na vladni ravni se bo zato ustanovilo strokovno in posvetovalno delo, v katerem bodo sodelovale predstavnice in predstavniki relevantnih ministrstev, vladnih služb, strokovnih institucij ter nevladnih organizacij.
 
Naloge usklajevalnega telesa bodo spremljanje razvoja in izvajanja politik, ukrepov in programov za preprečevanje vseh oblik nasilja, dajanje pobud za njihov razvoj, skrb za sodelovanje med ministrstvi, vladnimi službami in strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju nasilja nad ženskami in nasilja v družini, skrb za usklajeno zbiranje ustreznih statističnih podatkov ter analizo in širjenje ugotovitev, sodelovanje pri pripravi mednarodnih in nacionalnih poročil o izvajanju Istanbulske konvencije, dajanje pobud, predlogov in priporočil Vladi Republike Slovenije, spodbujanje in spremljanje izvajanja Zakona o ratifikaciji Konvencije in druge naloge.
V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.


Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so upravičene za sodelovanje v postopku in ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).
 
V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije s področja preprečevanja nasilja nad ženskami in družinskega nasilja, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena ločeno ob temu pozivu.

V postopku lahko sodelujejo le nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in družinskega nasilja, reference s tega področja pa morajo imeti tudi predlagani kandidati in kandidatke (v nadaljevanju kandidat). Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dokazila o izpolnjevanju tega pogoja.


Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:
30. 11. 2015 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
14. 12. 2015 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev (dne 15. 12. 2015 podaljšan rok do
15. 12. 2015 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav
17. 12. 2015 – rok za dopolnitev prijav
18. 12. 2015 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
21. 12. 2015 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
21. 12. 2015 – začetek volitev (pogojno)
24. 12. 2015 ob 12:00 - zaključek volitev (pogojno)
24. 12. 2015 ob 13:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)


Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.