Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika in enega (1) namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Nacionalnem odboru za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact v okviru teritorialnega sodelovanja 2014-2020. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 20. 10. 2016.

Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika in enega (1) namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Nacionalnem odboru za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact v okviru teritorialnega sodelovanja 2014-2020.
 

Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) je nacionalni organ enajstih od trinajstih programov evropskega teritorialnega sodelovanja, v katerih sodeluje Slovenija v obdobju 2014-2020. Za vsakega od programov je že bil imenovan odbor za spremljanje, v katerih pa zaradi velikega števila držav in velikosti odborov nacionalni partnerji ne morejo sodelovati neposredno. Zato se uresničevanje načela partnerstva v Republiki Sloveniji zagotavlja v okviru Nacionalnega odbora za transnacionalne in medregionalne programe evropskega teritorialnega sodelovanja (v skladu s 5. členom Delegirane uredbe Evropske komisije (EU) št. 240/2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, programi sodelovanja in poslovniki odborov za spremljanje, 6. točko sklepa Vlade RS št. 54400-12/2014/4 z dne 19.6.2014 ter 5., 9. in 11. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 (UL RS, št. 52/2016 z dne 29.7.2016).
 

V Nacionalni odbor bo tako imenovan tudi en predstavnik nevladnih organizacij in njegov namestnik, ki delujeta na različnih področjih (več o področjih programov, ki jih pokriva Nacionalni odbor, lahko preberete v nadaljevanju).
 

Nacionalni odbor je medresorsko posvetovalno telo, s katerim se odbori za spremljanje posameznih programov po potrebi predhodno posvetujejo pri programskem načrtovanju ter usmerjanju, spremljanju in vrednotenju programov sodelovanja. Nacionalni odbor vodijo predstavniki SVRK kot nacionalnega organa.
 

I. Splošni pogoji za predstavnike v Nacionalnem odboru  
  • Strokovnost - član mora imeti strokovno znanje s področja, zaradi katerega je imenovan v Nacionalni odbor, glede na vsebinske prioritete programov sodelovanja (več o področjih oziroma prioritetah programov, ki jih pokriva Nacionalni odbor, preberite v nadaljevanju), zaželene pa so tudi izkušnje s področja evropskih programov.
  • Načelo nepristranskosti oz. izločitev konflikta interesov imenovanih članov (podpis izjave o nepristranskosti in dosledno izločanje v primeru nasprotja interesov).
  • Znanje angleškega jezika - uradni jezik programov je angleški jezik.
  • Zagotavljanje enakosti spolov skladno z Evropskim kodeksom dobre prakse za partnerstvo, kadar je to mogoče.

 

II. Prioritetna področja programov, ki jih pokriva Nacionalni odbor


Program Interreg Območje Alp 2014-2020

Inovativna družba
-Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost,
-Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena,

Nizkoogljična družba
-Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov,
-Povečanje opcij za nizko-ogljično mobilnost in promet

Življenjski prostor

-Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine, varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov


Dobro upravljanje
-Razširitev večnivojskega in transnacionalnega upravljanja na območju

Tehnična pomoč
-Povečanje učinkovitosti in uspešnosti upravljanja in izvajanja programa
-Krepitev sposobnosti projektnih prijaviteljev in upravičencev
-Profiliranje programa in njegove razpoznavnosti

Program Interreg Mediteran 2014-2020

Krepitev inovacijskih zmogljivosti za pameten in trajnostni razvoj
-Pospeševanje transnacionalnih dejavnosti inovativnih grozdov in omrežij ključnih sektorjev na območju

Razvijanje nizkoogljičnih strategij in energetske učinkovitosti na specifičnih območjih
-Dvig zmogljivosti za boljše energetsko upravljanje javnih zgradb na transnacionalni ravni
-Povečanje deleža obnovljivih lokalnih virov energije v strategijah in planih

-Izboljšanje zmogljivosti za uporabo obstoječih nizko-ogljičnih transportnih sistemov in multimodalnih povezav med njimi


Varovanje in razvijanje mediteranskih naravnih in kulturnih virov
-Razvijanje trajnostnih politik za odgovoren razvoj obalnega in morskega turizma

-Vzdrževanje biološke raznolikosti in naravnih ekosistemov z boljšim upravljanjem in povezovanjem varovanih območij


Izboljšanje upravljanja na območju Mediterana
-Podpora procesu razvijanja in krepitve okvirov večstranske koordinacije za skupne odzive na skupne izzive

Tehnična pomoč
-Uspešno izvajanje programa sodelovanja
-Izboljšanje podpore prijaviteljem in upravičencem ter okrepitev vključenosti relevantnih partnerjev v izvajanje programa

Program Interreg Podonavje 2014-2020

Inovativno in družbeno odgovorno Podonavje
-Izboljšanje okvirnih pogojev za inoviranje
-Povečanje spretnosti in znanj za inoviranje v gospodarstvu in družbi

Varovanje okolja in upravljanje virov
-Transnacionalno upravljanje voda ter preprečevanje poplavnih tveganj
-Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine ter virov
-Varovanje in upravljanje ekoloških koridorjev
-Povečanje pripravljenosti za upravljanje z nesrečami

Dobro povezano Podonavje
-Okolju prijazni in varni prometni sistemi ter uravnotežena dostopnost
-urbanih in ruralnih območij
-Energetska varnost in učinkovitost

Dobro upravljanje v Podonavju
-Krepitev institucionalnih zmogljivosti javne uprave za odzive na velike družbene spremembe
-Podpora upravljanju in izvajanju makroregionalne strategije EUSDR

Tehnična pomoč
-Zagotavljanje učinkovitega in nemotenega izvajanja programa

Program Interreg Srednja Evropa 2014-2020

Sodelovanje za boljšo inovativnost in konkurenčnost Srednje Evrope
-Izboljšanje trajnih povezav med akterji inovacijskih sistemov za krepitev regionalnih inovacijskih zmogljivosti
-Izboljšanje spretnosti in podjetniških veščin za večjo gospodarsko in družbeno inovativnosti regij

Sodelovanje na področju nizko-ogljičnih strategij

-Razvijanje in izvajanje rešitev za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
-Izboljšanje teritorialno usmerjenega planiranja energetskih politik in strategij za preprečevanje podnebnih sprememb
-Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti na funkcionalnih urbanih območjih za zmanjšanje izpustov ogljikovega dvokisa


Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast
-Izboljšanje sposobnosti za integralno okoljsko upravljanje za varovanje in trajnostno rabo naravnih virov in dediščine
-Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
-Izboljšanje okoljskega upravljanja funkcionalnih urbanih območij za dobro bivanjsko okolje

Sodelovanje na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope

-Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških prometnih sistemov za boljše povezovanje z nacionalnimi in evropskimi omrežji
-Izboljšanje koordinacije deležnikov v tovornem prometu za več multimodalnih, okolju prijaznih rešitev


Tehnična pomoč
-Uspešno izvajanje programa sodelovanja

-Nudenje podpore prijaviteljem in upravičencem ter krepitev vključenosti relevantnih partnerjev v izvajanje programa


Jadransko-jonski program: Interreg ADRION 2014-2020

Inovativna in pametna regija
-Podpora razvoju regionalnega inovacijskega sistema

Trajnostna regija
-Trajnostna raba in ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot razvojnega dejavnika

-Izboljšanje zmogljivosti za transnacionalno soočenje z ranljivostjo območja na področju okolja in fragmentacijo ter varovanje ekosistemskih storitev.


Povezana regija
-Povečanje zmogljivosti za integriran promet ter storitve na področju mobilnosti in multimodalnosti.

Podpora upravljanju EUSAIR
-Podpora koordiniranju in izvajanju EUSAIR s krepitvijo institucionalnih zmogljivosti javne uprave in ključnih deležnikov ter podpora pri izvajanju skupnih prioritet.

Program INTERACT III 2014-2020

Krepitev institucionalnih zmogljivosti
-Izboljšanje zmogljivosti za upravljanje in kontrolo programov evropskega teritorialnega sodelovanja

-Izboljšanje zmogljivosti programov evropskega teritorialnega sodelovanja za doseganje in informiranje o rezultatih programov
-Izboljšanje zmogljivosti za upravljanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja s pomočjo inovativnih pristopov (npr. evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, EU makroregionalne strategije)


Tehnična pomoč
-Uspešno izvajanje programa sodelovanja


V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.
 
III. Kako poteka postopek?

Postopek izbora poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega predstavnika in njegovega namestnika, ki pokrivata različni področji. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).
 
V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena ločeno ob temu pozivu.


Usmeritev pri izbiri predstavnikov je med drugim tudi zagotavljanje enakosti spolov.

Zaradi roka za imenovanje po pozivu naročnika so roki za izvedbo postopka nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:


6. 10. 2016 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
20. 10. 2016 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev

21. 10. 2016 ob 10:00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav; objava seznama upravičencev in kandidatov

25. 10. 2016 - rok za dopolnitev prijav;
26. 10. 2016 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
28. 10. 2016 ob 12:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
28. 10. 2016 - začetek volitev (pogojno)
2. 11. 2016 - zaključek volitev (pogojno)
3. 11. 2016 ob 9:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.
 
Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.


Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si.

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava
prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 20. 10. 2016 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.