Razpisujemo postopek izbora enega predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu področju varstva okolja, v Svet Slovenske akreditacije. Rok za prijavo kandidatov in upravičencev je podaljšan do 5. 1. 2017 do polnoči.

Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij s statusom nevladne organizacije v javnem interesu področju varstva okolja v Svet Slovenske akreditacije, organ upravljanja javnega zavoda Slovenska akreditacija.
 

Javni zavod Slovenska akreditacija na način javne službe v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe na podlagi Zakona o akreditaciji, kot so akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje proizvodov, sistemov zagotavljanja kakovosti in osebja, akreditiranje kontrolnih organov za izvajanje kontrole in podobnih opravil, sodelovanje v evropskih in mednarodnih organizacijah za akreditacijo in predstavljanje interesov Republike Slovenije v njih.

 

Svet Slovenske akreditacije na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija, Statuta javnega zavoda Slovenska akreditacija in v skladu s pravili Poslovnika o delu Sveta Slovenske akreditacije sprejema in obravnava predvsem sledeče akte:

  • splošne akte o zahtevah za akreditacijo in drugega ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti,
  • splošne akte o pravilih postopkov akreditiranja in drugega ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti,
  • poročilo o izvajanju letnega programa dela, 
  • finančni načrt in zaključni račun s soglasjem ustanovitelja,
  • program razvoja,
  • cenik storitev,
  • merila za nagrajevanje članov sveta in odbora za akreditacijo.


V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije, ki imajo status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu, najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse omenjene nevladne organizacije s statusom v javnem interesu, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).
 

Temeljni pogoj za sodelovanje je, da gre za nevladno organizacijo, ki ima na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) pridobljen status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu.

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.Prijavnica za sodelovanja je objavljena ločeno ob tem pozivu.


DODANO 3. 1. 2017

Ker do prvotnega roka za prijavo ni prišla nobena prijava s kandidaturo in zaradi napake pri zapisu elektronskega naslova v prvotnem pozivu nevladnim organizacijam, je rok za prijavo podaljšan do četrtka, 5. 1. 2017 do polnoči.
 

Zaradi roka za imenovanje po pozivu naročnika so roki za izvedbo postopka nekoliko skrajšani. Spremenjeni rokovnik je sledeč:


19. 12. 2016 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
5. 1. 2017 - podaljšan rok za prijavo kandidatov in upravičencev
6. 1. 2017 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav, objava seznama kandidatov in upravičencev in izdaja pozivov za dopolnitev prijav
10. 1. 2017 do 12:00 - rok za dopolnitev prijav
10. 1. 2017 - objava dopolnjenega seznama kandidatov in upravičencev
10. 1. 2017 ob 13:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
10. 1. 2017 - začetek volitev (pogojno)
13. 1. 2017 ob 13:00- zaključek volitev (pogojno)
13. 1. 2016 ob 15:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije in javna predstavitev potekajo v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu na področju varstva okolja, da sodelujete v postopku izbora.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.


Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po faxu na številko: 01/542 14 24 ali
  • po elektronski pošti na: monika.kostanjevec@cnvos.si


Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 5. 1. 2017 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

Sklep o začetku postopka

Poziv nevladnim organizacijam

Prijavnica