V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih štiriindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izboru in financiranju programov javnih del 19. 11. 2019 4. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 7. 11. 2019 9. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 29. 11.2019 5. 12.2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostovai podatkov za odmero dohodnine 29. 11. 2019 5. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek 28. 11. 2019 5. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov 28. 11. 2019 5. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 25. 11. 2019 2. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom 22. 11. 2019 23. 12. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 21. 11. 2019 6. 12. 2019  Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini 29. 11. 2019 4. 12. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2019/941 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES 27. 11. 2019 9. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu 6. 11. 2019 7. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave 8. 11. 2019 9. 12. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi 5. 11. 2019 5. 12. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 27. 11. 2019 27. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-202 12. 11. 2019 6. 12. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 21. 11. 2019 4. 12. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju uredbe (EU) 2017/625 o uradnem nadzoru in drugih uradnih postopkih na področjih varne hrane oziroma živil in krme, zdravja in dobrobiti živali, zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev 20. 11. 2019 3. 12. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 29. 11. 2019 2. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode 28. 11. 2019 13. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije 27. 11. 2019 13. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih 11. 11. 2019 11. 12. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 21. 11. 2019 23. 12. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah 20. 11. 2019 21. 12. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/