Državni zbor je včeraj sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki tudi društvom, zavodom in ustanovam omogoča odlog kreditnih obveznosti do bank. Odlog plačil ni avtomatičen, pač pa je na banko potrebno nasloviti posebno vlogo. Zakon je pričel veljati 29. 3. 2020.

Posodobitev članka:

8. 4. 2020 ob 15600: Dopolnjene informacije glede sprememb po ZIUZEOP (banka obrestuje glavnico v času odloga)

29. 3. 2020 ob 15:00: Dodane informacije o začetku veljavnosti zakona

V Uradnem listu je bil objavljen Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki z namenom blaženja posledic novega koronavirusa fizičnim in določenim pravnim osebam omogoča, da za eno leto odložijo svoje kreditne obveznosti do bank. Med drugim zakon tako tudi društvom, zavodom in ustanovam omogoča, da svoje kreditne obveznosti, ki so ali še bodo zapadle po razglasitvi epidemije (to je od 13. marca 2020 dalje), odložijo.

Kako poteka odlog plačila kredita?

Odlog plačil ni avtomatičen, pač pa se izvede izključno na podlagi vloge organizacije, ki jo ta pošlje banki, pri kateri ima odprt kredit.  Pogoji, pod katerimi banka odloži plačevanje kredita so:

  • da kreditojemalec (društvo, zavod, ustanova) plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve in
  • da kreditojemalec zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi.

Kot dokazilo kreditojemalec svojo vlogi (prošnji) priloži opis svojega poslovnega položaja zaradi posledic epidemije, načrt za vzpostavitev likvidnosti in izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane prispevke in davke.

Opisa poslovnega položaja ni potrebno priložiti kreditojemalcu, ki na podlagi kakšnega od interventnih odlokov vlade ali občine svoje dejavnosti tako ali tako ne sme izvajati (npr. ker bi se s tem kršila prepoved združevanja ljudi, prepoved prodaje blaga ali storitev itd.). V tem primeru kreditojemalec te okoliščine v vlogi samo pojasni. Primer takšnih okoliščin so npr:

Če so izpolnjeni zakonski pogoji, mora banka odobriti odlog plačila obrokov kredita. Za odlog je možno zaprositi (oz. bo možno zaprositi) za obroke kredita, ki bodo zapadli v času razglašene epidemije in še 18 mesecev po tem. O datumu konca epidemije bo odločil minister za zdravje.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo se v obdobju odloga odloženi del glavnice obrestuje po obrestni meri, kot je dogovorjena v kreditni pogodbi.

Vlogo za odlog je možno na banko nasloviti od 29. 3. 2020 dalje.

Kaj pomeni odobren odlog plačila kredita?

Na podlagi odobritve odloga kredita se obveznosti plačil kreditojemalca v času epidemije (in največ 18 mesecev po tem) prestavi na kasnejše obdobje. Za čas odloga se podaljša tudi samo trajanje kreditne pogodbe, kar pomeni, da se zamaknejo tudi vsi ostali obroki.

V času odloga mora organizacija mesečno poročati banki o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah svojega poslovanja, sicer ji banka lahko odlog prekine ali skrajša.