Začel je veljati Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19. Kot obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine se šteje obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19, to je od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. maja 2020. Čas za oddajo vloge imate do 31. avgusta!

Do 31. avgusta 2020 lahko najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti oddate vlogo za nezaračunavanje najemnine ali dela najemnine po 34.  členu  Zakona  o  zagotovitvi  dodatne  likvidnosti  gospodarstvu  za  omilitev  posledic  epidemije COVID-19 (ZDLGPE).

Do oprostitve boste upravičene tiste nevladne organizacije, ki boste predložile dokazila, da je bilo zaradi sprejetih ukrepov države v času trajanja epidemije (od 13. marca 2020 do 31. maja 2020) opravljanje vaše pridobitne dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno. Pri presoji ali ste upravičene do oprostitve nepremičnine se bo tako preverjalo, kako je prepoved izvajanja posameznih dejavnosti, zaustavitev javnega prometa, prepoved zapuščanja občine prebivališča, prepoved oziroma omejitev javnih zbiranj ipd., vplivalo na opravljanje vaše pridobitne dejavnosti. Prav tako boste morale izkazati tudi upad prometa, pri čemer višina upada ni predpisana.

Kakšna bo višina deleža oprostitve plačila najemnine bo odvisno od vpliva sprejetih ukrepov na delovanje organizacije, prizadetosti organizacije v regiji, obdobja prepovedi izvajanja dejavnosti in samega upada prometa.

Vlogo morate oddati na predpisanem obrazcu, kateremu morate priložiti tudi:

  • kopijo veljavne najemne pogodbe z vsemi dopolnitvami;
  • navedbo ukrepov države za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in  gospodarstvo, ki so povzročili, da je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno. Pri tem navedite tudi vse druge morebitne razloge, ki so vplivali na vašo dejavnost. Prav tako pojasnite vašo prizadetost glede na prizadetost regije;
  • dokazilo oziroma  izjavo  o  obsegu  oziroma  višini  škode. Priložite primerjavo  med  prihodki  v  istem časovnem obdobju 2019 in 2020, npr. april 2019 in april 2020;
  • izjavo o izpolnjevanju pogojev in da ne gre za podjetje v težavah kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU (priloga 2);
  • dokazilo oziroma izjavo o skupnem znesku javnih sredstev, ki ste jih prejeli, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK (pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvirja EK za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19).

Vlogo naslovite na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja). Rok za odobritev nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je najkasneje 31. december 2020.