Za vas smo ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da sta v javni razpravi Zakon o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji  Republike Slovenije za finančne trge in Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov. Prav tako obveščamo, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon o nacionalnem demografskem skladu, v Uradnem listu RS pa so bili objavljeni Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020, Zakon o dopolnitvah zakona o trgovini in Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi.

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah; predlog novele določa elektronsko vlaganje zahtevkov za vračanje trošarine, nižjo trošarino za zemeljski plin za pogon vozil, trošarino za polnilo elektronske cigarete in drugo. Rok za podajo predlogov: 5. 11. 2020.
  • Zakon  o  Javni  agenciji  Republike Slovenije  za  trg,  varnost  prometa  in  potrošnike  in  Javni  agenciji  Republike  Slovenije  za finančne  trge ; predlog določa ustanovitev dveh javnih agencij. Javna agencija RS za finančne trge bo nastala s spojitvijo  Agencije  za  zavarovalni  nadzor  in  Agencije  Republike  Slovenije  za  trg vrednostnih papirjev. Javna agencija Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike bo nastala s spojitvijo Agencije  Republike  Slovenije  za  energijo, Agencije  za  komunikacijska  omrežja  in  storitve  Republike  Slovenije,  Javne  agencije  Republike Slovenije za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Javne agencije za  železniški  promet  Republike  Slovenije  in  Javne  agencije  Republike  Slovenije  za  varstvo konkurence. Med drugim ureja organe, financiranje,  pristojnosti, način spojitve in spremembe drugih  področnih zakonov.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih; predlog novele določa prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev ali v register varuhov, razmejitev med dejavnostjo predšolske vzgoje in varstva ter med drugimi storitvami, katerih namen ni varstvo, uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim v vrtcu, brezplačen vrtec za tretjega otroka brezpogojno in drugo.

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o nacionalnem demografskem skladu; predlog določa preoblikovanje SDH v Nacionalni demografski sklad, prenos večino naložb Republike Slovenije na sklad, določitev namenskosti premoženja sklada za sofinanciranje obveznega pokojninskega zavarovanja, politike za skrb za starejše in ukrepe družinske politike, imenovanje člana nadzornega sveta na predlog ZDUS in drugo.

Najnovejše v Uradnem listu