V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih osemindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Zakon o davku na motorna vozila 4. 11. 2020 19. 11. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju 2. 11. 2020 2. 12. 2020  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 12. 11. 2020 25. 11. 2020  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov 5. 11. 2020 20. 11. 2020  Več informacij
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti 13. 11. 2020 28. 11. 2020  Več informacij
Zakon o spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 12. 11. 2020 13. 12. 2020  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Zakon o izgradnji narodne in univeritetne knjižnice Nuk II v Ljubljani 23. 10. 2020 22. 11. 2020  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah 19. 10. 2020 20. 11. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 6. 11. 2020 20. 11. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o izvajanju Uredbe o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim 16. 10. 2020 16. 11. 2020  Več informacij
Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trge prašičjega mesa, ovčjega mesa ter perutninskega mesa in jajc 16. 10. 2020 23. 11. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2020 6. 11. 2020 20. 11. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov 4. 11. 2020 4. 12. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 13. 11. 2020 25. 11. 2020  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 12. 11. 2020 19. 11. 2020  Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov 11. 11. 2020 10. 12. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2020 11. 11. 2020 23. 11. 2020  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča 3. 11. 2020 17. 11. 2020  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije na objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo 4. 11. 2020 30. 11. 2020  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode 23. 10. 2020 23. 11. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov 26. 10. 2020 25. 11. 2020  Več informacij
Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov 12. 11. 2020  12. 12. 2020  Več informacij
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil za prilagoditev brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti 11. 11. 2020 11. 12. 2020  Več informacij
Uredba o koncesiji za rabo termelne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških Toplicah 9. 11. 2020 9. 12. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 19. 10. 2020 18. 11. 2020  Več informacij
Pravilnik o določitvi obrazca predloga za trajno opustitev cepljenja 5. 11. 2020 19. 11. 2020  Več informacij
Zakon o duševnem zdravju 30. 10. 2020 30. 11. 2020  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih 11. 11. 2020 26. 11. 2020  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/