Dne 28. 11. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID- 19 (ZIUOPDVE), ki tudi nevladnim organizacijam omogoča pridobitev pomoči države v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov v zadnjem četrtletju leta. Pri tem se lahko obdobje pomoči s sklepom Vlade RS podaljša še za šest mesecev.

Posodobitev dne 2. 12. 2020: definicija neto izgube in omejitve višine izplačil pomoči

Posodobitev dne 24. 12. 2020: Vlada RS je s sklepom podaljšala upravičeno obdobje do 31. marca 2021.

Posodobitev dne 5. 1. 2020: nove možnosti izračuna upada prihodkov, višine povračil in definicija zaposlenega

Posodobitev dne 6. 2. 2020: izjava za povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar –marec 2021 je na voljo

Posodobitev dne 29. 3. 2021: Vlada RS je s sklepom podaljšala upravičeno obdobje do 30. junija 2021.

Posodobitev dne 3. 5. 2021: izjava za povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje april - junij 2021 je na voljo

Za namen ukrepa pomoči države nekriti fiksni stroški predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju. Pri tem ni določeno, kateri stroški so nekriti fiksni stroški, ampak je njihova višina ocenjena kot odstotek letnih prihodkov od prodaje v preteklem letu. Kot nekriti stroški se namreč štejejo izgube navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju.

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je ukrep državne pomoči.

Izjavo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov ste lahko že oddali za upravičeno obdobje od oktobra do decembra 2020 in od januarja 2021 do marca 2021. Trenutno pa velja, da lahko podate izjavo  za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov tudi za upravičeno obdobje od aprila 2021 do junija 2021 (gre za obdobje drugega četrtletja).

Katere nevladne organizacije so do pomoči upravičene?

Do delnega povračila stroškov ste upravičene tiste nevladen organizacije, ki:

 • ste bile za opravljanje gospodarske (pridobitne) dejavnosti registrirane najkasneje do 1. septembra 2020,
 • imate na dan 28. 11. 2020 vsaj enega zaposlenega oziroma je ustanovitelj zavoda kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040,
 • na dan 31. december 2019 niste podjetje v težavah, skladno z 18. točko 2. člena Uredbe EU št. 651/2014,
 • ne morete opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19, kar pomeni, da so vam oziroma vam bodo prihodki od prodaje drugem četrtletju 2021 upadli vsaj za 30 odstotkov glede na enako obdobje v letu 2019 (pri tem se upoštevajo podatki iz že oddanih letnih poročil,
 • ocenjujete, da boste imeli v drugem četrtletju 2021 neto izgubo
  in
 • zagotavljate, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov ( iz naslova zavarovanj, začasnih ukrepov pomoči ali podpore iz drugih virov).

Kot prihodki od prodaje se štejejo  čisti prihodki od prodaje, ugotovljene po pravilih računovodenja (AOP 110).

Do katere višine pomoči ste lahko upravičeni?

Višina stroškov, ki vam jih povrne država, se izračuna glede na upad prihodkov od prodaje v drugem četrtletju 2021 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019, in sicer:

 • v primeru upada prihodkov med 30 % in do vključno 70 % znaša višina nekritih fiksnih stroškov 0,6 % letnih prihodkov za leto 2019,
 • v primeru upada prihodkov za več kot 70 %, znaša višina nekritih fiksnih stroškov 1,2 % letnih prihodkov za leto 2019.

Ker podatki upada prihodkov od prodaje za celotno upravičeno obdobje še ne morejo biti znani, se pomoč dodeli na podlagi ocenjenih podatkov. Upravičenost se bo tako preverjala naknadno, na podlagi oddanih računovodskih izkazov v letu 2022.

Izračun upada prihodkov izračunajte po metodi, ki je za vas ugodnejša

 1. Poleg izračuna upada prihodkov na podlagi primerjave dejanskih zneskov prihodkov od prodaje opisano zgoraj lahko upad prihodkov od prodaje izračunate še na naslednje načine in nato upoštevate tistega, ki je za organizacijo ugodnejši:

 2. upoštevate prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih. Pri tem število zaposlenih izračunate kot število delovnih ur v upravičenem obdobju oziroma obdobju za primerjavo, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v vaše breme. Gre za izračun kot za pripravo vnosa v AOP 188 (povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju) v Izkazu poslovnega izida. Upoštevajte le, da sedaj računate le za upravičeno obdobje in ne za celo leto.

 3. upoštevate prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč.  Pri tem upoštevate vrednost opredmetenih osnovnih sredstev brez zemljišč iz bilance stanja. Metodo izračuna je pripravil FURS, in sicer primerjajte povprečne prihodke od prodaje na enoto opredmetenih osnovnih sredstev brez zemljišč v upravičenem obdobju glede na obdobje primerjave.

 

Predstavljeni primer je povzet po FURS

A – prihodki od prodaje ¼ 2019: 500.000 EUR

B – prihodki od prodaje ¼ 2021: 450.000 EUR

C – povprečno število zaposlenih ¼ 2019: 10

D – povprečno število zaposlenih ¼ 2021: 12

E – OOS brez zemljišč 31. 12. 2019: 100.000 EUR

F – OOS brez zemljišč 31. 3. 2021: 150.000 EUR

 1. Upad prihodkov od prodaje na podlagi primerjave dejanskih zneskov prihodkov od prodaje

(1-B/A)*100 = 10%

 1. Upad prihodkov od prodaje na podlagi primerjave povprečnih prihodkov od prodaje na zaposlenega

(1-(B/D)/(A/C))*100 = 25%

 1. Upad prihodkov od prodaje na podlagi primerjave povprečnih prihodkov od prodaje na enoto OOS brez zemljišč

(1-(B/F)/(A/E))*100= 40%

 

Omejitev višine povračila

Višina državnega povračila stroškov je omejena v treh korakih, in sicer lahko dobite povrnjeno:

 • mesečno: ne več kot 1000 evrov na zaposlenega ali ustanovitelja zavoda, ki je kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040, v upravičenem obdobju, če so organizaciji upadli prihodki za 30 do vključno 70 odstotkov in ne več kot 2000 evrov na zaposlenega ali ustanovitelja zavoda, ki je kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040, če so organizaciji prihodki upadli za več kot 70 odstotkov.
 • v upravičenem obdobju: ne več kot 70 % neto izgube (AOP 187) za NVO, ki je glede na Uredbo EU št. 651/2014 srednje ali veliko podjetje, oziroma 90 % neto izgube (AOP 187) za mikro in malo podjetje v upravičenem obdobju. V ugotavljanje poslovnega izida se ne všteva pomoč pridobljena na podlagi tega ukrepa.

Kako preverimo velikost nevladne organizacije? V spodnji tabeli predstavljamo merila, ki določajo vrsto podjetij po Uredbi EU št. 651/2014:

  Število zaposlenih Višina letnega prometa /letne bilančne vsote
Mikro podjetje manj kot 10 do 2 mio EUR
Malo podjetje manj kot 50 do 10 mio EUR
Srednje podjetje manj kot 250 do 43 mio EUR
Veliko podjetje 250 ali več več kot 43 mio EUR
 • celoten znesek vseh izplačanih izplačil: za NVO, registrirane do 1. 10. 2019, maksimalni znesek pomoči ne sme presegati 3.000.000 evrov, kot to določa 3.12 točka Začasnega okvirja za ukrepe državnih pomoči, in za NVO, registrirane od 1. 10. 2019 in do 1. 9. 2020, maksimalni znesek pomoči ne sme presegati 800.000 evrov, kot to določa 3.1 točka Začasnega okvirja za ukrepe državnih pomoči.

Velikost NVO se ugotavlja na dan oddaje vloge. Število zaposlenih pa se upošteva kot povprečno število zaposlenih (ne glede na to ali so zaposleni za določen ali nedoločen čas) v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Povprečno število zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v vaše breme. Gre za podoben izračun kot ga uporabite pri izračunu AOP 188 v Izkazu poslovnega izida.


NVO je v letu 2019 delovala celo leto (imela celo leto registrirano pridobitno dejavnost) in imela letne prihodke od prodaje v višini 100.000 evrov. V zadnjem četrtletju 2019 so prihodki od prodaje znašali 30.000 evrov. NVO ima 2 zaposlena.

V prvem četrtletju (obdobju januar-marec 2021) ni imela prihodkov od prodaje, kar pomeni, da ima 100 % padec prihodkov glede na prihodke v  enakem obdobju leta 2019 (ko so znašali 30.000 EUR). V tem primeru se  višina mesečnih nekritih fiksnih stroškov izračuna po zgornji formuli 1,2 % od prihodkov od prodaje v letu 2019 in znaša 1200 evrov na mesec. Za kritje fiksnih stroškov v prvem četrtletju leta 2021 bo NVO lahko zaprosila v višini 3600 evrov (1200 evrov x 3 meseci).

 

Vloga za povrnitev dela stroškov

Vlogo za izplačilo pomoči države morate vložiti preko portala eDavki pri Fursu v obliki izjave do 30. junija 2021, če boste uveljavljali povračilo za obdobje april -junij 2021. Z njo boste izjavili, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo stroškov. Obrazec za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje april -junij je  na eDavkih že na voljo. 

Furs bo izplačeval povračila dela stroškov v enkratnem znesku, in sicer 20. v mesecu, ki sledi oddaji izjave.  Če bo izjava vložena v maju, bo izplačilo na TRR izvedeno do 20. junija 2021.

Vrnitev neupravičeno prejete pomoči

V primeru, da vam bodo prihodki upadli za manj, kot boste ocenili v izjavi, boste morali vrniti celotno pomoč oziroma njen sorazmerni delež (v primeru, da ste ocenili, da vam bodo prihodki upadli za več kot 70 odstotkov, a so vam dejansko le za 40 odstotkov).

Če naknadno ugotovite, da ne izpolnjujete pogojev upravičenosti do povrnitve dela stroškov ali pa ste zahtevali previsok znesek pomoči, o tem obvestite Furs, in sicer najkasneje do 31. 3. 2022. V tem primeri vam bo Furs izdal odločbo o vrnitvi preplačila pomoči, ki jo boste morali vrniti v roku 30 dni od prejema odločbe. V primeru poteka roka za vračilo vam bo Furs zaračunal tudi zamudne obresti.