Dne 28. 11. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID- 19 (ZIUOPDVE), ki tudi nevladnim organizacijam omogoča pridobitev pomoči države v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov v zadnjem četrtletju leta. Pri tem se lahko obdobje pomoči s sklepom Vlade RS podaljša še za šest mesecev.

Posodobitev dne 2. 12. 2020: definicija neto izgube in omejitve višine izplačil pomoči

Posodobitev dne 24. 12. 2020: Vlada RS je s sklepom podaljšala upravičeno obdobje do 31. marca 2021.

Posodobitev dne 5. 1. 2020: nove možnosti izračuna upada prihodkov, višine povračil in definicija zaposlenega

Za namen ukrepa pomoči države nekriti fiksni stroški predstavljajo mesečne nekrite fiksne stroške v upravičenem obdobju. Pri tem ni določeno, kateri stroški so nekriti fiksni stroški, ampak je njihova višina ocenjena kot odstotek letnih prihodkov od prodaje v preteklem letu. Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je ukrep državne pomoči.

Kot upravičeno obdobje se šteje obdobje od oktobra 2020 do decembra 2020. Vlada RS je s sklepom ukrep tudi že podaljšala do 31. marca 2021, tako da bo do povračila nekritih fiksnih stroškov prišlo tudi za obdobje prvega četrtletja leta 2021. Spodnje besedilo se trenutno nanaša na upravičeno obdobje do 31. decembra 2020.

Katere nevladne organizacije so do pomoči upravičene?

Do delnega povračila stroškov ste upravičene tiste nevladen organizacije, ki:

 • ste bile za opravljanje gospodarske (pridobitne) dejavnosti registrirane najkasneje do 1. septembra 2020,
 • imate na dan 28. 11. 2020 vsaj enega zaposlenega oziroma je ustanovitelj zavoda kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040,
 • na dan 31. december 2019 niste podjetje v težavah, skladno z 18. točko 2. člena Uredbe EU št. 651/2014,
 • ne morete opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19, kar pomeni, da so vam oziroma vam bodo prihodki v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30 odstotkov glede na enako obdobje v letu 2019 (pri tem se upoštevajo podatki iz že oddanih letnih poročil
  in
 • zagotavljate, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov ( iz naslova zavarovanj, začasnih ukrepov pomoči ali podpore iz drugih virov).

Velja, da so prihodki  čisti prihodki od prodaje, ugotovljene po pravilih računovodenja (AOP 110).

Do katere višine pomoči ste lahko upravičeni?

Višina stroškov, ki vam jih povrne država, se izračuna glede na upad prihodkov od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019, in sicer:

 • v primeru upada prihodkov med 30 % in do vključno 70 % znaša višina nekritih fiksnih stroškov 0,6 % letnih prihodkov za leto 2019,
 • v primeru upada prihodkov za več kot 70 %, znaša višina nekritih fiksnih stroškov 1,2 % letnih prihodkov za leto 2019.

Ker podatki upada prihodkov od prodaje za mesec december še ne morejo biti znani, se pomoč dodeli na podlagi ocenjenih podatkov. Upravičenost se bo tako preverjala naknadno, na podlagi oddanih računovodskih izkazov v letu 2021.

Novost: Izračun upada prihodkov po treh metodah

Poleg izračuna upada prihodkov na podlagi primerjave dejanskih zneskov prihodkov od prodaje opisano zgoraj lahko upad prihodkov od prodaje izračunate še na naslednje načine in nato upoštevate tistega, ki je za organizacijo ugodnejši:

1. upoštevate prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih. Pri tem število zaposlenih izračunate kot število delovnih ur v upravičenem obdobju oziroma obdobju za primerjavo, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v vaše breme. Gre za izračun kot za pripravo vnosa v AOP 188 (povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju) v Izkazu poslovnega izida. Upoštevajte le, da sedaj računate le za upravičeno obdobje in ne za celo leto.

2. upoštevate prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev brez zemljišč.  Pri tem upoštevate vrednost opredmetenih osnovnih sredstev brez zemljišč iz bilance stanja. Metodo izračuna je pripravil FURS, in sicer primerjajte povprečne prihodke od prodaje na enoto opredmetenih osnovnih sredstev brez zemljišč v upravičenem obdobju glede na obdobje primerjave.

Omejitev višine povračila

Višina državnega povračila stroškov je omejena v treh korakih, in sicer lahko dobite povrnjeno:

 • mesečno: ne več kot 1000 evrov na zaposlenega ali ustanovitelja zavoda, ki je kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040, v upravičenem obdobju, če so organizaciji upadli prihodki za 30 do vključno 70 odstotkov in ne več kot 2000 evrov na zaposlenega ali ustanovitelja zavoda, ki je kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040, če so organizaciji prihodki upadli za več kot 70 odstotkov.
 • v upravičenem obdobju: ne več kot 70 % neto izgube (AOP 187) za NVO, ki je glede na Uredbo EU št. 651/2014 srednje ali veliko podjetje, oziroma 90 % neto izgube (AOP 187) za mikro in malo podjetje v upravičenem obdobju. V ugotavljanje poslovnega izida se ne všteva pomoč pridobljena na podlagi tega ukrepa.

Kako preverimo velikost nevladne organizacije? V spodnji tabeli predstavljamo merila, ki določajo vrsto podjetij po Uredbi EU št. 651/2014:

  Število zaposlenih Višina letnega prometa /letne bilančne vsote
Mikro podjetje manj kot 10 do 2 mio EUR
Malo podjetje manj kot 50 do 10 mio EUR
Srednje podjetje manj kot 250 do 43 mio EUR
Veliko podjetje 250 ali več več kot 43 mio EUR
 • celoten znesek vseh izplačanih izplačil: za NVO, registrirane do 1. 10. 2019, maksimalni znesek pomoči ne sme presegati 3.000.000 evrov, kot to določa 3.12 točka Začasnega okvirja za ukrepe državnih pomoči, in za NVO, registrirane od 1. 10. 2019 in do 1. 9. 2020, maksimalni znesek pomoči ne sme presegati 800.000 evrov, kot to določa 3.1 točka Začasnega okvirja za ukrepe državnih pomoči.

Velikost NVO se ugotavlja na dan oddaje vloge. Število zaposlenih pa se upošteva kot povprečno število zaposlenih (ne glede na to ali so zaposleni za določen ali nedoločen čas) v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Povprečno število zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v vaše breme. Gre za podoben izračun kot ga uporabite pri izračunu AOP 188 v Izkazu poslovnega izida.

Pomembno! V kolikor ste vlogo oddali pred sprejetjem #PKP7 (torej pred 31. 12. 2020) še vedno velja, da se lahko upošteva izračun števila zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje izjave, če je to za vas ugodneje. V tem primeru vam ni potrebno oddajati nove izjave ali popravka izjave, pač pa se bo podatek o številu zaposlenih za nedoločen čas upošteval avtomatično.

Vloga za povrnitev dela stroškov

Vlogo za izplačilo pomoči države ste morali vložiti preko portala eDavki pri Fursu v obliki izjave do 31. decembra 2020. Z njo ste izjavili, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo stroškov. V primeru, da ugotovite, da so pogoji na podlagi zakona #PKP7 za vas ugodnejši, lahko popravek svoje izjave vložite do 15. januarja 2021. V primeru, da za vas sedaj velja višje povračilo stroškov, torej do 2000 evrov na zaposlenega na mesec, v primeru upada prihodkov od prodaje za več kot 70%, vam ni potrebno popraviti že oddane izjave. To se bo upoštevalo avtomatično.

Do 15. januarja 2021 pa morate oddati novo izjavo tudi vsi tisti, ki do 31. 12. 2020 niste izpolnjevali pogojev v upravičenem obdobju zadnjega kvartala leta 2020 (je bil torej vaš upad nižji od 30 odstotkov oziroma niste zaposlovali delavcev za nedoločen čas), sedaj pa na primer ugotavljate, da po novih določilih izpolnjujete pogoj upada prihodka za 30 odstotkov ali več v upravičenem obdobju (oktober – december 2020) in želite uveljavljati povračilo nekritih fiksnih stroškov.

Pri Furs opozarjajo, da se bo pri vseh izjavah, ki bodo vložene do 15.  januarja 2021 (tudi tiste, ki bodo vložene na podlagi prej storniranih izjav) glede limita 1000 oziroma 2000 evrov na mesec upoštevalo povprečno število zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.

Furs bo izplačeval povračila dela stroškov v enkratnem znesku, in sicer 20. v mesecu, ki sledi oddaji izjave. Prvo nakazilo bo Furs upravičencem nakazal do 20. januarja 2021. 

Posodobljena izjava je na portalu eDavki že dostopna.

Vrnitev neupravičeno prejete pomoči

V primeru, da vam bodo prihodki upadli za manj, kot boste ocenili v izjavi, boste morali vrniti celotno pomoč oziroma njen sorazmerni delež (v primeru, da ste ocenili, da vam bodo prihodki upadli za več kot 70 odstotkov, a so vam dejansko le za 40 odstotkov).

Če naknadno ugotovite, da ne izpolnjujete pogojev upravičenosti do povrnitve dela stroškov ali pa ste zahtevali previsok znesek pomoči, o tem obvestite Furs, in sicer najkasneje do 31. 3. 2021. V tem primeri vam bo Furs izdal odločbo o vrnitvi preplačila pomoči, ki jo boste morali vrniti v roku 30 dni od prejema odločbe. V primeru poteka roka za vračilo vam bo Furs zaračunal tudi zamudne obresti.