Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, s katerim podaljšuje ukrep odplačevanja kreditov, kot je urejeno v  Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki tudi društvom, zavodom in ustanovam omogoča odlog kreditnih obveznosti do bank. Odlog plačil ni avtomatičen, pač pa morate na banko nasloviti posebno vlogo. Nove določbe glede odplačevanja kreditov bodo začele veljati 28. 11. 2020.

Posodobitev 6. 1. 2021: za odlog kredita lahko še vedno zaprosite, za nekatere kredite odlog ne velja

Banka lahko tako tudi društvom, zavodom in ustanovam odobri odlog plačila kreditnih obveznosti, če posamezne kreditne obveznosti do 19. oktobra 2020 še niso zapadle v plačilo. Pri tem pa velja, da se obveznost odloga ne nanaša na kreditne pogodbe z ročnostjo več kot štiri leta in za katere je poroštvo za obveznost plačila prevzela Republika Slovenija v skladu z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19.

Kako poteka odlog plačila kredita?

Odlog plačil ni avtomatičen, pač pa se izvede izključno na podlagi vaše vloge, ki jo pošljete banki, pri kateri imate odprt kredit.  Pogoji, pod katerimi banka odloži plačevanje kredita, so:

  • da kreditojemalec (društvo, zavod, ustanova) plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve in
  • da kreditojemalec zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi.

Kot dokazilo kreditojemalec svojo vlogi (prošnji) priloži opis svojega poslovnega položaja zaradi posledic epidemije, načrt za vzpostavitev likvidnosti in izjavo, da ima na dan vložitve vloge poravnane prispevke in davke ali da ji je odloženo plačilo obveznosti iz tega naslova oziroma omogočeno obročno plačilo le-teh.

Kreditojemalcu, ki na podlagi kakšnega od interventnih odlokov vlade ali občine svoje dejavnosti tako ali tako ne sme izvajati (npr. ker bi se s tem kršila prepoved združevanja ljudi, prepoved prodaje blaga ali storitev itd.), ni treba priložiti opisa poslovnega položaja. V tem primeru kreditojemalec te okoliščine v vlogi samo pojasni. Primer takšnih okoliščin so npr.:

Če so izpolnjeni zakonski pogoji, mora banka odobriti odlog plačila obrokov kredita. Za odlog je možno zaprositi za obroke kredita, ki bodo zapadli v času od 19. oktobra 2020.

Odlog plačila se lahko odobri za obdobje 9 mesecev. To velja tudi za kreditne pogodbe, ki so sklenjene na novo. Se pa lahko z banko sporazumno dogovorite za rok glede plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je za vas bolj ustrezen.  

Če so vaše obveznosti že bile predmet odloga, boste lahko zaprosili za ponovni odlog, če do 19. oktobra 2020 vaše obveznosti še niso zapadle v plačilo.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo se v obdobju odloga odloženi del glavnice obrestuje po obrestni meri, kot je dogovorjena v kreditni pogodbi.

Vlogo za morate na banko nasloviti najkasneje do 26. februarja 2021. Odlog plačila obveznosti pa prične veljati najpozneje 31. 3. 2021.

Kaj pomeni odobren odlog plačila kredita?

Na podlagi odobritve odloga kredita se obveznosti plačil kreditojemalca prestavijo na kasnejše obdobje. Za čas odloga se podaljša tudi samo trajanje kreditne pogodbe, kar pomeni, da se zamaknejo tudi vsi ostali obroki.

Banki v tem času kot porok za vaše kreditne obveznosti odgovarja Republika Slovenija.