Državni zbor je 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov, Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (ZIUPOPDVE). Zakon bo predvidoma začel veljati danes, torej 31. 12. 2020.  

Predstavljamo poglavitne rešitve #PKP7, pomembne tudi za nevladne organizacije.

1% dohodnine in prilagojen seznam upravičencev do donacij za leto 2020

Vsak, ki v državi plačuje dohodnino, bo po novem lahko do 1 % svoje dohodnine namenil nevladnim organizacijam za njihovo delovanje. Namenitev do 1 % dohodnine se uporablja za upravičence do donacij iz namenitve dela dohodnine, ki so upravičenci za leta od 2020 dalje.

Spreminja se tudi seznam upravičencev do donacij za leto 2020. Nanj se bodo tako uvrstile vse nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. V primeru, da boste tako do 31. 3. 2021 pridobili ta status in bili vpisani v evidenco, boste upravičeni do donacij za leto 2020, četudi vaše organizacije na že objavljenem seznamu ni. Seznam bo namreč dopolnjen kasneje.

Prav tako pa bo tudi za določitev seznama upravičencev za leto 2021 veljal spremenjen pogoj, in sicer se bodo na seznam uvrstile nevladne organizacije, ki bodo delovale na dan 31. decembra 2020 in imele v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

Spremenjena pravila za povračilo nekritih fiksnih stroškov

Spremenjena je najvišja možna višina državnega povračila nekritih fiksnih stroškov. V primeru upada pridobitnih prihodkov v upravičenem obdobju za več kot 30 % do vključno 70 % bo mogoče prejeti do 1000 evrov državne pomoči na zaposlenega, v primeru upada za več kot 70 % pa  do 2.000 evrov. Pri tem se število zaposlenih ne bo več ugotavljalo na dan oddaje vloge, ampak glede na povprečno število zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Velja tudi, da se kot zaposleni štejejo tudi tisti, ki so bili v tem obdobju pri vas zaposleni za določen čas.

Spremenjen je tudi izračun upada prihodkov. V ugotavljanje poslovnega izida se tako ne šteje pomoč povračila nekritih fiksnih stroškov. Pri izračunu upada prihodkov v upravičenem obdobju pa se lahko upošteva prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.

Delo s skrajšanim delovnim časom lahko odredite do 30. junija 2021

Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa je podaljšan, in sicer tako, da je lahko delo s skrajšanim delovnim časom odredite delavcu vse do 30. junija 2021.

Nadomestilo plače delavcu, ki ne dela zaradi višje sile ali odrejene karantene najmanj 940,58 evrov

Ponovno je določeno, da nadomestilo plače delavcu, ki zaradi odrejene karantene ali višje sile ne more opravljati dela, ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji (940,58 evrov). Izplačilo je potrebno prilagoditi že pri izplačilu nadomestila plače za mesec december 2020.

Spremenjen izračun upada prihodkov za pridobitev pravice do delnega povračila nadomestila za delavce, katerim ste odredili čakanje na delo

Spremenjen je način izračuna upada prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019  za ugotavljanje upravičenosti do povračila nadomestila plače delavcem za začasno čakanje na delo. Po novem velja, da se pri ugotavljanju upada prihodkov upošteva načelo sorazmernosti (upošteva se sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019). Merila sorazmernosti bo v roku enega meseca določil minister za finance.

Določene so tudi nove globe na področju delnega povračila nadomestila za čas čakanja na delo doma in možnost obročnega vračila neupravičeno prejetih sredstev.

Krizni dodatek za delavce, katerih plača ne presega 1881,16 evrov

Delavec, ki dela in katerega zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 1881,16 evrov, je upravičen do kriznega dodatka v višini 200 evrov. Dodatek morate izplačati ob plači za mesec december 2020. Dodatek je oproščen plačil vseh davkov in prispevkov. Sredstva za izplačilo vam bo povrnila država na podlagi oddane izjave pri FURS najpozneje do 20. marca 2021. Izjavo boste morali predložiti najkasneje do 28. februarja 2021.

Nov razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi in podaljšanje koriščenja letnega dopusta za leto 2019 in 2020

Uveden je nov razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, in sicer se lahko pogodba o zaposlitvi odpove brez utemeljenega razloga delavcu, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine. Odpovedni rok je 60 dni.

Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 oziroma ga ne bo mogel do 30. junija 2021, ga ima pravico izrabiti do 31. decembra 2021. Prav tako ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2019, ki ni bil izrabljen v letu 2020 zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 28. februarja 2021.  

Lažja prekinitev najemne pogodbe in odlog plačila najemnine

Če je vaša organizacija najemnik poslovne stavbe ali prostorov in vam je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje pridobitne dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne morete v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, boste lahko odpovedali najemno pogodbo z odpovednim rokom 8 dni ali zahtevali odlog plačila obveznosti ali zahtevali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, če je ta sklenjena za določen čas. Ukrepi veljajo do 30. junija 2021. Vlada RS pa jih bo lahko podaljšala še za šest mesecev.

Ukrepi za izvajalce socialnovarstvenih programov

Varstveno delovni centri lahko sredstva, ki so jim bila zagotovljena za sofinanciranje dodatnih kadrov, namenijo tudi za financiranje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ki opravljajo zdravstveno nego in rehabilitacijo.

Zaposleni, ki v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva, ki izvajajo nastanitveni program in neposredno delajo v okolju s COVID-19 uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, so do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega upravičeni do 31.  decembra 2021.

V primeru, da zaposleni pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program ali izvajalcu, ki izvaja socialnovarstveno storitev institucionalno varstvo, na delovnem mestu zboli za COVID-19, nadomestilo plače od prvega dne odsotnosti zaradi te bolezni krije država. Nadomestilo plače znaša 100 odstotkov višine njegove plače. Ukrep velja do 31. decembra 2021.

Izvajalcu socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu  bo občina krila 80 odstotkov vrednosti neizvedene načrtovane storitve, če je neizvedena storitev pri drugih uporabnikih nastala kot posledica povečanega obsega pomoči osebi, ki ima potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Ukrepi za nacionalne panožne športne zveze

Za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj, se testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s hitrimi testi in PCR testi financira iz proračuna Republike Slovenije.

Ukrepi za prostovoljna gasilska društva

PGD se zaradi izpada prihodkov v letu 2020, ki so posledica epidemije COVID-19, za nakup osebne zaščitne opreme, skupne zaščitne opreme in gasilskih vozil zagotovi do 2.000 do 4.500 evrov, odvisno od kategorije PGD. PGD, ki imajo status osrednje enote v lokalni skupnosti, pa so upravičene do dodatnih 1000 evrov. Prav tako je za nemoteno izvajanje operativnih nalog javne gasilske službe do 30. septembra 2021 podaljšana veljavnost obstoječih zdravniških spričeval prostovoljnih operativnih gasilcev, ki jim veljavnost sicer poteče v letu 2020.

Spremenjeni roki za odloge obveznosti iz kreditnih pogodb pri bankah

Podaljšan je rok za naslovitev vloge za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe na banko, in sicer do 26.  februarja 2021. Odlog plačila pa bo lahko začel veljati najpozneje 31. marca 2021. Odlog plačila obveznosti bo odobren za devet mesecev.