Državni zbor RS je dne 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov. Med drugim Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 določa obveznost nevladne organizacije, da ob plači za mesec december 2020, delavcu izplača tudi krizni dodatek.

A za razliko od kriznega dodatka, ki so ga v spomladanskih mesecih bili deležni vsi zaposleni, sedaj velja, da so do dodatka upravičeni le tisti zaposleni v nevladnih organizacijah, ki so v mesecu decembru delali (torej niso bili na primer na začasnem čakanju na delo) in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 1881,16 evrov (gleda se izplačana plača za mesec november 2020). Krizni dodatek pripada tudi udeležencu javnih del, ki je zaposlen v nevladni organizaciji.

Šteje se, da je delavec delal, četudi je delal na domu.  Zadnja izplačana mesečna plača je plača, ki  je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost, dodatkov in plačila za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Krizni dodatek se izplača v enkratnem znesku in sicer v višini 200 evrov in se ne všteva v davčno osnovo.  V primeru, da zaposleni ni delal ves mesec, je upravičen do sorazmernega dela tega dodatka. Če je delavec bil na dopustu, na bolniški, na čakanju in torej dela ni opravljal, mu za te dneve krizni dodatek ne pripada. Pripada pa mu v primeru, da je bil delavec odsoten z dela 25. decembra, torej na praznični dan, če bi na ta dan dejansko delal. Enako velja tudi za praznično soboto, 26. decembra.

Če je delavec zaposlen krajši delovni čas, ima pravico do kriznega dodatka v sorazmerni višini glede na obseg opravljanja dela (če je zaposlen za polovični delovni čas, prejme krizni dodatek v višini 100 evrov). Napisano pa ne velja za zaposlene, ki opravljajo delo v krajšem delovnem času na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (npr. invalidi), predpisov o zdravstvenem zavarovanju (delavci na bolniški, ki delajo samo del časa) ali predpisov o starševskem dopustu (starši, ki delajo krajši čas zaradi starševstva). Tem zaposlenim pripada polni dodatek v višini 200 evrov.

Izplačilo kriznega dodatka morate poročati na REK-1 obrazcu z navedbo dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Sredstva za izplačilo kriznega dodatka bo povrnila država na podlagi izjave, ki jo boste predložili prek informacijskega sistema FURS, portala eDavki. Izjavo o izplačilu kriznega dodatka morate vložiti do  28. februarja 2021. Izjava bo po podatkih FURS na voljo v drugi polovici januarja. FURS vam bo sredstva nakazal do 20. marca 2021.