V javno razpravo je bilo danih šest novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih devetnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci 24. 12. 2020 25. 1. 2021  Več informacij

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav 11. 12. 2020 11. 1. 2021  Več informacij
Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic 28. 12. 2020 29. 1. 2021  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o spremembi Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem 17. 12. 2020 18. 1. 2021  
Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije 16. 12. 2020 17. 1. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 23. 12. 2020 22. 1. 2022  Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu 8. 1. 2022 8. 2. 2022  Več informacij
Pravilnik o spodnjem ustroju prog 5. 1. 2022 5. 2. 2022  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 14. 12. 2020 13. 1. 2021  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 23. 12. 2020 25. 1. 2021  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

/      

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 11. 12. 2020 11. 1. 2021  Več informacij
Zakon o varstvu okolja 31. 12. 2020 1. 2. 2021  Več informacij
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov 8.1.2021 22.1.2021  Več informacij
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila 8. 1. 2021 22. 1. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 6. 1. 2021 7. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive 7. 1. 2021 22. 1. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji 15. 12. 2020 15. 1. 2021  Več informacij

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije 18. 12. 2020 25. 1. 2021 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 18. 12. 2020 18. 1. 2021  Več informacij