V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih šest novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih osemnajst javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci 24. 12. 2020 25. 1. 2021  Več informacij

Ministrstvo za finance

Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic 28. 12. 2020 29. 1. 2021  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 19. 1. 2021 25. 1. 2021  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o spremembi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu 8. 1. 2022 8. 2. 2022  Več informacij
Pravilnik o spodnjem ustroju prog 5. 1. 2022 5. 2. 2022  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom    15. 1. 2022 29. 1. 2022  
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru BRINJEVA gora v občini Oplotnica 12. 1. 2022 25. 1. 2022  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov 22. 1. 2022 25. 1. 2022  Več informacij
Pravilnik o sofinanciranju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb 18. 1. 2022 29. 1. 2022  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti 21. 1. 2021 2. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 23. 12. 2020 25. 1. 2021  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu 15. 1. 2021 15. 2. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 18. 1. 2021 17. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske 20. 1. 2021 2. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o varstvu okolja 31. 12. 2020 11. 2. 2021  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 6. 1. 2021 7. 2. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih 22. 1. 2021 8. 3. 2021  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije 18. 12. 2020 25. 1. 2021 Več informacij