Vsa športna društva in druge nevladne organizacije, ki najemate državne ali občinske prostore, lahko zaprosite za možnost delnega plačila ali oprostitve najemnine, če vam je epidemija preprečila izvajanje dejavnosti. Ta možnost je določena v #PKP6, čas za oddajo vloge pa imate  do 30. aprila 2021.

Nevladne organizacije, ki ste najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti občine

Organizacije, ki vam je bilo zaradi antikorona ukrepov izvajanje vaših pridobitnih dejavnosti oteženo, boste lahko oproščene najemnine oziroma dela najemnine od vključno 19. oktobra dalje. O tem bo odločal predstojnik upravljalca oziroma župan. Gre za ukrep, ki je bil najemnikom na voljo tudi v spomladanskem času razglasitve epidemije.

Postopek in način odločanja je določen v Pravilniku o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19. Najemnik mora pri tem  izpolnjevati pogoje, kot so določeni v točki 3.1. Začasnega okvira.

Kot obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine se šteje obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni covid-19, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje. Trenutno velja razglasitev epidemije vse do 17. marca 2021. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.

Kot obveznost iz najemnega razmerja se šteje najemnina in vsa druga nadomestila v zvezi z oddajanjem v najem, ki se skladno s pogodbenimi določili najemne pogodbe štejejo v znesek najemnine (najemnina).

Vlogo lahko oddate najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti občine, in sicer na podlagi  94.  člena  ZIUOPDVE.

Do oprostitve boste upravičene tiste nevladne organizacije, ki boste predložile dokazila, da je bilo zaradi sprejetih ukrepov države v času trajanja epidemije (od 19. oktobra 2020) opravljanje vaše pridobitne dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno oteženo. Pri presoji ali ste upravičene do oprostitve nepremičnine se bo tako preverjalo, kako je prepoved izvajanja posameznih dejavnosti, zaustavitev javnega prometa, prepoved prehajana mej občine prebivališča, prepoved oziroma omejitev javnih zbiranj ipd., vplivalo na opravljanje vaše pridobitne dejavnosti. Prav tako boste morale izkazati tudi upad prometa, pri čemer višina upada ni predpisana.

Kakšna bo višina deleža oprostitve plačila najemnine, bo odvisno od vpliva sprejetih ukrepov na delovanje organizacije, prizadetosti organizacije v regiji, obdobja prepovedi izvajanja dejavnosti, samega upada prometa in morebitnih drugih razlogov, ki so vplivali na vaše delovanje.

Vlogo morate oddati na predpisanem obrazcu, kateremu morate priložiti tudi:

  • kopijo veljavne najemne pogodbe z vsemi dopolnitvami;
  • navedbo ukrepov države za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in  gospodarstvo, ki so povzročili, da je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno. Pri tem navedite tudi vse druge morebitne razloge, ki so vplivali na vašo dejavnost. Prav tako pojasnite vašo prizadetost glede na prizadetost regije;
  • dokazilo oziroma  izjavo  o  obsegu  oziroma  višini  škode. Priložite primerjavo  med  prihodki  v  istem časovnem obdobju 2019 in 2020 oziroma 2021, npr. oktober–december 2019 in oktober–december 2020 in januar–marec 2019 in januar–marec 2021;
  • izjavo o izpolnjevanju pogojev in da ne gre za podjetje v težavah kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU (priloga 2);
  • dokazilo oziroma izjavo o skupnem znesku javnih sredstev, ki ste jih prejeli, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK (pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvirja EK za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu covida-19).

Vlogo naslovite na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja). Ob odločitvi, da se vam del oziroma celotna najemnina ne zaračuna, boste sklenili aneks k najemni pogodbi.

Športne organizacije, ki ste uporabnice športnih površin in površin za šport v lasti države ali občine

Športnim organizacijam, kot jih določa zakon, ki ureja šport, razen športnim društvom in zvezam Slovencev v zamejstvu, uporabnikom športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin, ki jim je zaradi antikorona ukrepov onemogočena ali pa bistveno otežena uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi, se od 19. oktobra dalje ne zaračunavajo obveznosti iz najemnega razmerja oziroma del teh.

Postopek in način odločanja je določen v Pravilniku o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 za športne organizacije. Najemnik mora pri tem  izpolnjevati pogoje, kot so določeni v točki 3.1. Začasnega okvira.

Vlogo za oprostitev najemnine lahko do 30. aprila 2021 oddate športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, ki so uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove), razen športnih društev in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu. Vlogi boste morali priložiti:

  • kopijo veljavne najemne pogodbe z vsemi dopolnitvami;
  • navedbo ukrepov države za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki so povzročili, da je bilo uporaba športnih površin in objektov onemogočena ali pa bistveno otežkočena. Pri tem navedite tudi vse druge morebitne razloge, ki so vplivali na izvajanje športne dejavnosti. Prav tako pojasnite vašo prizadetost glede na prizadetost regije;
  • dokazilo oziroma izjavo  o  obsegu  oziroma  višini  škode. Priložite primerjavo  med  prihodki  v  istem časovnem obdobju 2019 in 2020 oziroma 2021, npr. oktober–december 2019 in oktober–december 2020 in januar–marec 2019 in januar–marec 2021;
  • izjavo o izpolnjevanju pogojev in da ne gre za podjetje v težavah kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU (priloga 2);
  • dokazilo oziroma izjavo o skupnem znesku javnih sredstev, ki ste jih prejeli, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK (pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvirja EK za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19).

Vlogo naslovite na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja). O tem bo odločal predstojnik upravljalca oziroma župan. Ob odločitvi, da se vam del oziroma celotna najemnina ne zaračuna, boste sklenili aneks k najemni pogodbi.

Kot obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine se šteje obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni covid-19, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje. Trenutno velja razglasitev epidemije vse do 17. marca 2021. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.

Do oprostitve boste upravičene tiste športne organizacije, katerim je bila uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi onemogočena ali pa bistveno otežena. Pri tem se bo upoštevalo vse sprejete odloke in ukrepe o prepovedi oziroma omejitvah izvajanja športne dejavnosti, obdobje trajanja prepovedi, vašo prizadetost glede na regionalno okolje, morebitno izkazan upad prometa in morebitne druge razloge, ki so vplivale na (ne)izvajanje športne dejavnosti ali uporabe objektov.