V Uradnem listu RS je bila objavljena  Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe. Tako od 12. maja 2021 velja, da se morajo osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni covid-19, pred začetkom opravljanja dela udeležiti testiranja za odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2.  Gre za opravljanje testiranja s hitrim antigenskim testom oziroma HAG testi.

Obveznost testiranja tako velja tudi za delavce (zaposlene in prostovoljce oziroma osebe, ki delo opravljajo na kakšni drugi pravni podlagi, kot npr. podjemna pogodba, študentska napotnica …), ki izvajajo aktivnosti socialnovarstvenih programov pri NVO. Po našem mnenju obveznost testiranja velja za vse, ki izvajajo programe, kjer so v neposrednem stiku z uporabniki oziroma okolju, kjer zaradi dela z uporabniki obstaja možnost širjenja novega koronavirusa.  

Organizacijo testiranja morajo zagotoviti izvajalci socialno varstvenih programov in storitev sami. Hitro testiranje lahko izvajajo javni zdravstveni zavodi, izvajalci zdravstvene dejavnosti s podeljeno koncesijo na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, socialnovarstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva. Svetujemo, da za proste termine preverite pri organizacijah, kje se testiranje že izvaja.

Testiranje je brezplačno. Vse stroške izvajalcu testiranja krije neposredno država. Testiranje delavcu ne sme povzročati stroškov, organizirati pa ga je treba v okviru njegovega delovnega časa

Delavci se morajo testiranja udeležiti najmanj na vsakih sedem dni. Testiranje pa ni obvezno za osebe, ki izpolnjujejo t. i. PCT pogoj (prebolele, cepljenje, testirane). Velja, da dokazilo o negativnem rezultatu testa ne sme biti starejše od 48 ur.  Ne glede na te izjeme, pa je testiranje obvezno za vse, ki imajo prisotne znake okužbe dihal ali druge simptome covida-19 ali pozitivno epidemiološko sliko (so bili v stiku z okuženo osebo, je v družini obolela oseba …).

Odredba predstavlja neposredno podlago in obveznost za organizacije, da se delavce na testiranje napoti pred začetkom opravljanja dela. Prav tako je odgovornost organizacije, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid. Če delavec testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.  V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Nevladne organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene storitve in programe, morajo določiti tudi pooblaščeno osebo, ki ji bodo delavci sporočali negativne rezultate testiranj. V društvu bo to na primer predsednik društva ali oseba, ki jo bo pooblastil za opravljanje te funkcije. Pozor, ker po mnenju Informacijskega pooblaščenca pri tem ne smete pridobivati dejanskih izvidov testiranj, niti nimate pravice pregledovati SMS sporočil zaposlenega oziroma zahtevati posredovanje SMS izvida, naj vas delavec o negativnem rezultatu le informira. 

Potrebnost izvajanja obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo socialnovarstvene storitve in programe, bo enkrat mesečno preverjal minister za zdravje. Trenutno ta obveznost velja do 6. junija 2021.