V postopku izbora predstavnika NVO v svet zavoda Kreativni center Rog je prispelo 13 pravočasnih in popolnih prijav za upravičence in 5 kandidatur. Štiri prijave so bile zavržene kot nepopolne oziroma ker so prišle s strani neupravičene organizacije. Javna predstavitev kandidatov bo potekala v ponedeljek, 28. 6. 2021.

Nevladne organizacije so v postopku izbora predstavnika/-ce NVO v svet zavoda Kreativni center Rog predlagale naslednje kandidate in kandidatke (za predstavitev kliknite na ime kandidata/-ke).

Lenka Kavčič je arhitektka, kritičarka, predavateljica in direktorica največjega arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije (OHS). Deluje na področju izobraževanja in ozaveščanja o kakovostno oblikovanem in  grajenem prostoru tako v Sloveniji kot v tujini. Vodilo njenega delovanja je trajnostno, smotrno in razumno oblikovan prostor, ki ljudem ponuja priložnost za kakovostno bivanje in delo. Ukvarja se z inovativnimi pristopi in posegi v prostor in se zavzema za dvig kulture bivanja.  Je registrirana profesionalka DGNB in svetuje na področju trajnostnega načrtovanja. Spodbuja investitorje, kupce in najširšo javnost za uporabo odličnih trajnostnih arhitekturnih rešitev.

Svoje izkušnje je pridobivala v okviru priznanih domačih in tujih ustanov. Med leti 2009 – 2013 je bila prodekanja na Visoki šoli za dizajn. Kot gostujoča profesorica na milanski Politechnici je bila mentorica diplomskim študentom s področja oblikovanja interierjev.

Je ustanoviteljica zavoda aFRONT, ki v Sloveniji že 10 let organizira in vodi največji arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije in največji spletni portal sodobne slovenske arhitekture_ www.odprtehiseslovenije.org. Festival OHS je bil v Sloveniji nagrajen z najvišjo slovensko nagrado s področja arhitekture Plečnikovo medaljo. Lenka Kavčič vodi festival že 12 let, spletna platforma OHS pa predstavlja nasodobnejšo in največjo baze slovenske arhitekturne produkcije. Z inovativno komunikacijsko strategijo OHS predstavljajo prvovrsten kulturno arhitekturni dosežek v Sloveniji. OHS je močno vpet v mrežo Open House World Wide, ki poavzuje 45 mest iz celega sveta.

Za svoje delo je prejela Plečnikovo medaljo tudi za projekt Igriva arhitektura, ki se ukvarja z izobraževanjem otrok o arhitekturi in Zlato medaljo na mednarodnem bienalu industrijskega oblikovanja BIO 16.

S svojim delom sledi poslanstvu, ki se zavzema za dvig prostorske kulture in uveljavitev najvišjih standardov v arhitekturi, saj je prostor v prvi vrsti namenjen ljudem. Trdno verjame, da samo s sodelovanjem lahko ohranimo in ustvarimo boljši prostor za našo prihodnost.

Lenka Kavčič s svojo močno mednarodno mrežo slovensko arhitekturo in oblikovanje uspešno predstavlja v tujini in doma. Financiranje zavoda AFRONT uspešno vodi preko mednarodnih in domačih razpisov.

Lenka Kavčič bo s svojimi izkušnjami, dobrim strokovnim poznavanjem področja kulture, arhitekture, oblikovanja, trajnostnega razvoja, z bogatimi pedagoškimi  in vodstvenimi referencami odlična predstavnica v svetu zavoda Kreativno središče Center Rog.

Mateja Lazar je soustanoviteljica (2013) in od leta 2019 direktorica Motovile, Centra za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, nevladnega in neprofitnega zavoda, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Je strokovnjakinja za mednarodno sodelovanje v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih (KUS) in specializirana za programe financiranja in politike EU na tem področju. Ukvarja se z dejavnostjo informiranja, svetovanja in strokovnega usposabljanja, namenjeno krepitvi zmogljivosti KUS in spodbujanju medsektorskega sodelovanja in internacionalizacije v kulturi. V zadnjih sedmih letih je z ekipo Motovile zasnovala in izvedla več kot 130 strokovnih dogodkov, namenjenih promociji in spodbujanju mednarodnega povezovanja v kulturi ter opravila nešteto ur individualnega svetovanja na področju pridobivanja finančnih sredstev EU, mednarodnega mreženja ter razvoja in vodenja mednarodnih projektov.

Na podlagi izkušenj koordiniranja mednarodnih programov Arts & Culture Network Program (Open Society Institute, Budimpešta) in ArtsLink (CEC ArtsLink, Inc, New York) je leta 2002 v okviru Zavoda za sodobno umetnost, SCCA–Ljubljana vzpostavila Kulturno stično točko v Sloveniji (Cultural Contact Point Slovenia), prvo nacionalno informacijsko pisarno za kulturni program EU (Kultura 2000 in Kultura), in bila njena vodja do konca leta 2013.

Od leta 2014 v okviru Motovile vodi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Creative Europe Desk – CED), nacionalno informacijsko pisarno za edini krovni program EU, ki podpira kulturni in ustvarjalne sektorje, Ustvarjalna Evropa. Aktivno je vpeta v evropska združenja – Culture Action Europe, On the Move. V okviru evropske mreže centrov CED, ki delujejo v 41 evropskih državah in med katerimi velja Motovila za enega najbolj izkušenih, uspešnih in prepoznavnih centrov, je članica koordinacijske skupine za podprogram Kultura, ki podpira mednarodno sodelovanje in razvoj evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Slovenija je bila v preteklem sedemletnem obdobju ena najuspešnejših držav pri črpanju sredstev iz tega programa EU, k čemur je pomembno prispevala celostna strokovna podpora, ki jo je za kulturni in ustvarjalne sektorje razvil zavod Motovila.

Luka Piškorič je direktor Zavoda Poligon in soustanovitelj Poligon kreativnega centra. Že od leta 1995, ko je svojo pot začel v Kudovem grafičnem biroju in Ljudmili, deluje v različnih vlogah na področju kulturnega in kreativnega sektorja doma in v tujini.

V Evropi je prepoznan kot eden ključnih strokovnjakov za razvoj ustvarjalnih vozlišč. Od leta 2019 je član upravnega odbora evropske mreže European Creative Hubs Network, ki združuje evropske kreativne centre . Od leta 2018 je član upravnega odbora Cultural Policy Designers Network - združenja nedovisnih evropskih ekspertov za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja. Med leti 2016 in 2020 je bil član strokovnega sveta podjetniškega inkubatorja Kočevje. Med leti 2017 in 2019 je pomagal vzpostaviti kreativni center Artcor v Kišinjevu v Moldaviji, letos pa svetuje ukrajinskemu ministrstvu za kulturo pri razvoju kreativnih hubov.

V času domovanja Poligon kreativnega centra (2014 - 2019) v Tobačni je pridobil številne praktične izkušnje kako vzpostaviti in upravljati ustvarjalni center na način, da je v nenehnem stiku s potrebami ljubljanskih ustvarjalcev ter skupaj s sodelavci stkal številne povezave z najaktivnejšimi organizacijami na področju kulturno-kreativnega sektorja v Sloveniji. V šestletnem obdobju je tako prek 50.000 ustvarjalcev - uporabnikov Poligonovega prostora, programov in dogodkov pridobilo znanja in izkušnje, ki so jim omogočili lažje delo.

Rojena na Jesenicah (1986). Članica upravnega odbora društva Asociacija. Med letoma 2018 in 2020, v času praznovanja 50. obletnice medija, je opravljala funkcijo odgovorne urednice Radia Študent. Med 2017 in 2019 je koordinirala program javnega prostora razvojnih umetnosti in kultur Osmo/za, ki ga je vzpostavil konzorcij nevladnih organizacij Zavod Delak, Zavod Projekt Atol in Društvo Ljudmila. Med letoma 2015 in 2018 je bila koordinator za umetnost in izobraževanje pri Društvu Ljudmila, laboratoriju za znanost in umetnost ter metaurednica z Netkom nagrajenega portala Kulturnik.si. Pri produkciji in izvedbi umetniškega in izobraževalnega programa Zavoda Projekt Atol, s katerim je pričela sodelovati leta 2015, sodeluje še danes. Med leti 2013 in 2018 je bila projektni vodja in producent Paraliterarne organizacije I.D.I.O.T., od leta 2015 do danes je projektna vodja in producent KUD Channel Zero. Od leta 2007 članica Službe za napovedovanje Radia Študent, vodja omenjene službe in redaktorica jutranjega programa med letoma 2009 in 2011 ter vršilec dolžnosti obeh funkcij v letu 2013. V letih 2010, 2011 in 2014 vodja avdicije in izobraževalnega procesa Radia Študent za radijske napovedovalce, v letu 2017 članica komisije. Od leta 2016, ko je vzpobudila uspešne aktivnosti za preprečitev izbrisa poklica radijskega/televizijskega napovedovalca iz uredbe o samozaposlenih v kulturi, je članica Društva napovedovalcev Slovenije. Od leta 2008 dalje deluje tudi kot novinarka (Radio Študent, Finance in Mediade – izbor Zlata nit, Gazela), v novinarskem delu pa se pogosto osredotoča na promocijo in refleksijo domače in mednarodne kulture in raznorodnih umetniških disciplin.

Od leta 2008 aktivno deluje kot producentka raznorodnih kulturnih dogodkov, ki jih pogosto zaznamujeta spajanje umetniških disciplin in raba novih tehnologij. Samostojno, za ali v sodelovanju z številnimi domačimi in mednarodnimi neodvisnimi kulturnimi organizacijami ali javnimi ustanovami (npr. Univerza v Ljubljani, Cankarjev dom, CUK Kino Šiška, Slovenska kinoteka, Kinodvor, Pionirski dom, MG+MSUM, MGLC, Ustvarjalni center Švicarija, ZRC SAZU, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče, Filološka fakulteta Univerze v Beogradu) je organizirala ali sodelovala pri organizaciji dogodkov, kot so praznovanje 50. obletnice Radia Študent (več kot 110 dogodkov), festivali IZIS, Tresk, Strictly Analog,  Literodrom, hekerski tabor PIFcamp, znanstveni simpoziji in konference, npr. Svet kot brezpredmetnost: 140 let Kazimira Malevića in Kozmični Anarhizem, mednarodne literarne turneje, interdisciplinarne literarne manifestacije, razstave, dražbe, javna branja, delavnice, predavanja, predstavitve, tiskovne konference. Je zagovornica in aktivna izvajalka in organizatorica neformalnih, predvsem P2P izobraževanj (nove tehnologije, producentska dela, napovedovanje, novinarstvo). Z arhitekturo in oblikovanjem se redno srečuje v okviru producentskega in novinarskega dela ter področja umetnosti, ki bodo poudarjena v programu JZ Center Rog razmeroma dobro pozna.

Ima bogate izkušnje s projektnim vodenjem, pripravo projektne dokumentacije ter pridobivanjem sredstev in izvajanjem sofinanciranih projektov (na lokalni, državni in evropski ravni; v okviru različnih institucij je sodelovala ali vodila pripravo ali izvajanje uspešnih kandidatur na EU razpisih -  4x Creative Europe, 2x Music Moves Europe, 2x DG Regio). Po večini so bile vse aktivnosti v okviru sofinanciranih projektov namenjene prav spodbujanju mednarodnega sodelovanja, čezmejni promociji umetniških del ter nadnacionalni izmenjavi izkušenj.

Seznanjena je s sistemsko zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov v polju kulture (mdr. ZZ, ZJU, ZSPJS, ZUJIK, ZJN), z nalogami člana sveta javnega zavoda JZ Center Rog, kot so opredeljene v Sklepu o njegovi ustanovitvi ter verjame, da bo, če bo izvoljena, lahko delovala za občo korist porabnikov ter pripevala k pozitivni javni podobi JZCR.

Uroš Veber deluje predvsem v okviru Zavoda Projekt Atol, za katerega je značilno delovanje, ki je tako ali drugače vezano na spoj umetnosti in tehnologije. Je koordinator mednarodnih, izobraževalnih in umetniških programov v Zavodu Projekt Atol. Večkrat je bil uspešen pri pridobivanju sredstev na mednarodni ravni, predvsem v sklopu programov Ustvarjalna Evropa, kjer je več projektov tudi uspešno vodil. Deluje v sklopu več mednarodnih projektov v katerih je ključno medsektorsko povezovanje. Spremlja in dobro pozna aktualne kulturne politike tako na lokalni, državni ko tudi na ravni EU, kjer je še zlasti v zadnjem času prišlo do nekaterih korenitih prevetritev, ki so ključni prav za področja delovanja Centra Rog (zlasti gre za spremembe, ki se napovedujejo v sklopu NEB, ter posledično novih programov Obzorje Evropa, še najbolj podrobna pa v sklopu programov Ustvarjalna Evropa).

Dobro pozna potrebe in smotre tako institucionalne kot tudi neodvisne kulture in umetnosti, ki se izoblikujejo na terenu.

V društvu Asociacija opravlja funkcijo podpredsednika društva in je aktivni član Upravnega odbora društva. Ves čas je v stiku s širokim naborom NVO in samozaposlenih iz vseh področji kulture in umetnosti, ki so člani društva. Je tudi član Sveta LUR, Stalne skupine za dialog z NVO in samozaposlenimi na področju kulture v MOL in član sveta JZ Kina Šiška.

 

Javna predstavitev kandidatov po potekala v ponedeljek, 28. 6. 2021, ob 11. uri, preko video konference. O podrobnostih glede tehnične izvedbe videokonference bodo upravičenci obveščeni neposredno.

Seznam upravičencev (nevladnih organizacij z glasovalno pravico):

Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev
Zavod Projekt Atol
Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij, so.p.
Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk
Otok, zavod za razvijanje filmske kulture
Društvo slovenskega animiranega filma
Motovila, center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova
Zavod Radio Študent
Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture
Društvo LJUDMILA
afront, zavod za prostorsko inovativnostDruštvo Smetutmet so.p.
Društvo Smetumet so.p.