Sprememba roka za obvestilo FURS o neizpolnjevanju pogojev oziroma zahtevanem previsokem znesku pomoči pri ukrepu nekriti fiksni stroški

Po novem velja, da boste lahko organizacije, ki ste uveljavljale pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje od 1. 1.  do 30. 6. 2021 in ste, oziroma boste naknadno ugotovile, da ne izpolnjujete pogojev za pridobitev ali ste zahtevali previsok znesek, o tem obvestile FURS do 31. marca 2022 oziroma do roka za predložitev končnega obračunu v primeru likvidacije ali stečaja organizacije. Znesek prejete pomoči boste morali vrniti v roku 30 dni od vročitve Fursove odločbe.

Unovčevanje »starih« turističnih bonov pri ponudnikih, ki so  registrirani na dan unovčenja bona

Ponudnik na področju turizma, pri katerem se lahko turistični bon iz 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 lahko unovči, je po novem lahko vsak poslovni subjekt (tudi NVO), ki je v Poslovni register Slovenije vpisan na dan unovčenja bona. Do zdaj je namreč veljalo, da se je turistični bon lahko unovčil le pri organizacijah, ki so bile v PRS vpisane na dan 13. 3. 2020. Ostali pogoji ostajajo enaki kot do sedaj. Tako mora biti ponudnik tudi vpisan v register nastanitvenih obratov in opravljati eno izmed naslednjih dejavnosti: 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, 55.201 – Počitniški domovi in letovišča, 55.202 – Turistične kmetije s sobami, 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom, 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča, 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas ali 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Unovčevanje »novih« bonov na področju gostinstva, turizma, športa in kulture

Ponudnik storitev, pri katerem se bodo boni lahko unovčili, bo lahko tudi nevladna organizacija, ki je na dan unovčitve bona vpisana v Poslovni register Slovenije in kot glavno dejavnost (novost!) opravlja eno izmed dejavnosti, naštete v 6. odstavku 43.člena ZIUPGT.  Bone bodo lahko upravičenci pri ponudnikih unovčili do 31. decembra 2021. Vlada RS bo lahko koriščenje bonov podaljšala za največ 6 mesecev. Storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture pa bo morala biti v celoti izvedena in koriščena na ozemlju Republike Slovenije.

Humanitarne organizacije ceneje do zaščitne in medicinske opreme

Od 1. aprila do 31. decembra 2021 so dobave zaščitne in medicinske opreme, ki je dobavljena dobrodelni organizaciji in je namenjena za osebe, ki jih je prizadela epidemija ali za osebe, ki se z izbruhom spopadajo ali so mu izpostavljene, oproščene plačila DDV. Pomoč tako velja za vse organizacije, ki imajo status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (ZHO). Več o statusu humanitarne organizacije si lahko preberete tukaj. Pred nakupom medicinske in zaščitne opreme, ki je predmet oprostitve DDV, vam svetujemo, da se obrnete na prodajalca ali uvoznika opreme in se pozanimate glede možnosti nakupa brez DDV.

Možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom je podaljšana vsaj do 30. septembra 2021

Od 1. julija 2021 dalje je podaljšan ukrep odreditve dela s skrajšanim delovnim časom in pravica delodajalca do delnega povračila nadomestila plače. Prinaša pa kar nekaj sprememb. Po novem je tako do delnega povračila nadomestila plače upravičen tisti delodajalec, ki zaposluje delavce s polnim delovnim časom in je v Poslovni register Slovenije vpisan pred 31. decembrom 2021. Še vedno pa tudi velja, da mora biti s predpisom Vlade RS opravljanje gospodarske dejavnosti omejeno ali onemogočeno. Sprememba je tudi pri rokih za vložitev vloge pri ZRSZ. To je potrebno vložiti v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Če ste delavcu že odredili delo s skrajšanim delovnim časom od 1. 7. 2021 dalje, morate vlogo vložiti v 15 dneh od dneva uveljavitve zakona. Upravičeni delodajalci so po novem upravičeni do povračila 80% nadomestila plače (bruto II), a ne več kot 928,10 evrov (polovica povprečne mesečne plače v RS za leto 2020). Več o postopku, pisni odredbi in načinu povrnitve si preberite tukaj.

Pomoč za financiranje regresa za letni dopust

Nevladne organizacije, ki imate vsaj enega zaposlenega, na dan 31. december 2019 niste podjetje v težavah, skladno z 18. točko 2. člena Uredbe EU št. 651/2014, ste bil do 31.maja 2021 vpisani v Poslovni register Slovenije in kot glavno dejavnost opravljate eno izmed dejavnosti naštetih v prvem odstavku 27. člena in vam bodo prihodki od prodaje v letu 2021 upadli za več kot 20 % glede na leto 2019,  ste lahko upravičene tudi do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 v višini 1024 evrov na zaposlenega. Posebno izjavo kot vlogo za pomoč bo potrebno oddati pri FURS v mesecu september (od 1. do 30. 9. 2021).

Delno povračilo stroškov organizacije srečanj in dogodkov

Nevladna organizacija, ki je na dan oddaje vloge za povračilo stroškov vpisana v Poslovni register Slovenije, je registrirana za eno izmed dejavnosti: 55.100: Dejavnost hotelov, 79.110: Dejavnost potovalnih agencij, 79.120: Dejavnost organizatorjev potovanj, 79.900: Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti, 82.300: Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 90.020: Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje, 93.120: Dejavnosti športnih klubov, 93.190: Druge športne dejavnosti, njena dejavnost ni v celoti ali delno financirana iz drugih proračunskih virov (proračunov občine, ministrstev,…), nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova dajatev višjih kot 50 evrov, ni v postopkih insolventnosti in prisilnega prenehanja in ji ni bila izrečena sankcija za hujši davčni prekršek, je upravičena do delnega povračila stroškov v višini 80 % upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 % upravičenih stroškov zaradi omejene izvedbe.

To velja tako za organizatorje dogodka kot razstavljavce, ki jih je organizator obvestil, da dogodek odpade zaradi epidemioloških razmer. Pri tem morajo skupni stroški dogodka znašati več kot 10.000 evrov. Vloge bo sprejemalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Stroški se morajo nanašati na dogodke, načrtovane v obdobju med 1. avgustom in 31. decembrom 2021. Upoštevajo se stroški, ki so nastali neposredno v povezavi z organizacijo, in sicer od 13. marca 2020 do prepovedi oziroma omejitve dogodka zaradi epidemije ali predpisov Vlade RS. 

Delno povračilo stroškov za produkcijo filmov in avdiovizualnih del

Nevladna organizacija, ki opravlja in je registrirana za dejavnost 59.110: Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj ali  59.120:   Post   produkcijske   dejavnosti   pri   izdelavi   filmov,   video   filmov, televizijskih oddaj, nastale stroške ne krije iz proračuna in katere delovanje ni v celoti ali delno financirano s kateregakoli javnega vira, ,…), nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova dajatev višjih kot 50 evrov,  ni v postopkih insolventnosti in prisilnega prenehanja in ji ni bila izrečena sankcija za hujši davčni prekršek, je lahko upravičena do  povračila 25 % upravičenih stroškov, ki jih je neposredno porabila za produkcijo filmov in avdiovizulanih del, za obdobje od uveljavitve zakona do 31. decembra 2021. Upravičenost do sredstev pomoči bo presojalo Ministrstvo za kulturo, na podlagi posebnih meril in po postopku javnega poziva.

Nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti  opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva,  ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej

Podaljšan je tudi ukrep nadomestila plače delavcem, ki so z dela odsotni zaradi odreditve karantene na domu ali dela ne morejo opravljati zaradi višje sile ter pravica delodajalca do povračila izplačanih nadomestil plač. Ukrep je podaljšan do 31. decembra 2021. Če boste uveljavljali pravico do povračila nadomestila plače za delavca, ki mu je bila karantena na domu zaradi stika odrejena po 1. juliju za čas pred uveljavitvijo tega zakona, morate vlogo za povračilo pri ZRSZ vložiti v osmih dneh od uveljavitve zakona. Delavec je še vedno upravičen do nadomestila plače v višini 80 odstotkov svoje plače oziroma v višini 100 odstotkov, če mu je odrejena karantena na domu, ker je do stika prišlo v okviru opravljanja dela za delodajalca.  Še vedno tudi velja, da nadomestilo ne sme biti nižje od 1024,24 evrov.

Kaj še velja za nevladne organizacije?

Vlada RS bo lahko s sklepom za obdobje 6 mesecev podaljšala financiranje enkratne vzpostavitve enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme za zaposlene v varstveno delovnih centrih, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, v javni mreži domovih za starejše, izvajalcih za pomoč na domu, izvajalcih socialno varstvenih programov, izvajalcih osebne asistence in izvajalcih programov v podporo družini, kot to ureja 81. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

Prav tako bo lahko Vlada  RS s sklepom podaljšala sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, CSD in izvajalce socialno varstvenih programov, ki izvajajo namestitveni program ter dezinfekcijo prostorov v primeru oskrbe uporabnika s sumom ali prisotnostjo okužbe s covidom-19. Ukrep se bo lahko podaljšal za največ šest mesecev, kot to ureja 82. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

Podaljšan je rok za vložitev zahteve pri ZZZS za uveljavljanje povračila razlike nadomestila v višini 100 odstotkov višine plače. Delodajalec lahko tako po novem zahtevo za uveljavljanje razlike za delavce, ki so odsotni zaradi bolezni covid-19, za katero so zboleli na delovnem mestu, pri ZZZS vloži v enem mesecu po zaključku začasne zadržanosti, najpozneje pa do 31. marca 2022.