Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ga je Državni zbor sprejel 7. julija, omogoča, da lahko pri Zavodu RS za zaposlovanje vložite vlogo za povračilo nadomestila plače delavcem, ki so odsotni zaradi karantene na domu ali višje sile, npr. obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Upravičenost do povrnitve nadomestila bo trajala do 31. decembra 2021. 

Posodobljeno 3. 1. 2022: Ukrep je podaljšan do 31. marca 2022.

Posodobljeno dne 14. 7. 2021: Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva je začel veljati 14. julija 2021

Odsotnost z dela zaradi višje sile

Delavec je upravičen do odsotnosti z dela zaradi višje sile in nadomestila plače po ZNUPZ v naslednjih primerih:

  • zaradi obveznosti varstva,
  • zaradi ustavitve javnega prevoza ali
  • zaradi zaprtja meja s sosednjimi državami.

Šteje se, da je delavec upravičeno odsoten z dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, če:

  • je eden od staršev ali
  • je oseba, ki neguje in  varuje  otroka  na  podlagi veljavnega  izvršilnega  naslova  v  skladu  s  predpisi,  ki  urejajo  družinska  razmerja ali
  • je skrbnik, ki svojega varovanca  dejansko  neguje in varuje

in

ne more opravljati  dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge  zunanje  objektivne  okoliščine  nemožnosti  obiskovanja  vrtca,  šole  ali  socialnovarstvene  storitve  vodenja  in  varstva  ter  zaposlitve  pod  posebnimi  pogoji,  ki  ni  v institucionalnem varstvu.

Za upravičeno odsotnost se šteje, če gre za varstvo otroka do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programov in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s osebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Kako ravnati, če je delavec svojega dela ne more opravljati zaradi višje sile?

Delavec vas mora o nezmožnosti opravljanja dela obvestiti, in sicer najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka razloga odsotnosti ter sporočiti okoliščine, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Za delavce, ki so tako upravičeno odsotni, lahko pri Zavodu RS za zaposlovanje vložite vlogo za povračilo nadomestila njegove plače v osmih dneh od začetka odsotnosti delavca ali osmih dneh od dneva uveljavitve zakona (14. julij 2021), če se je odsotnost pričela pred uveljavitvijo zakona.

Vlogo morate oddati elektronsko, prek portala ZRSZ za delodajalce. Vlogi morate priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile. Lastno izjavo delavca o nezmožnosti opravljanja dela za vašo NVO, si lahko izdelate v aplikaciji e-pravnik.

Na podlagi pridobljene izjave delavcu potrdite njegovo odsotnost z dela (pisno, na njegov službeni elektronski naslov oziroma elektronski naslov, ki vam ga je posredoval za namen obveščanja).

Delavec je lahko upravičeno odsoten le, dokler trajajo okoliščine, ki odsotnost opravičujejo (za čas odrejene karantene otroku ali v okoliščinah višje sile, ki upravičujejo delavčevo odsotnost). Svetujemo pa vam, da delavcu naložite, da vas mora o spremenjenih okoliščinah takoj obvestiti in se vrniti na delo takoj naslednji dan po koncu višje sile (torej tudi v primeru, ko na primer zagotovi drugo varstvo za svojega otroka).

Vlogo za povračilo nadomestila plače morate vložiti v osmih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi višje sile. Upravičenost do povračila nadomestila plače traja do 31. decembra 2021.  Zavod RS za zaposlovanje bo o upravičenosti odločil z odločbo v 30 dneh od popolne vloge. Na podlagi odločbe, boste z Zavodom RS za zaposlovanje sklenili pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače.

Delavcu za obdobje, ko ne more opravljati dela zaradi varstva otroka, pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal in ne sme biti nižja kot minimalna plača v RS (1.024,24 EUR v letu 2021).

Država vam bo izplačana nadomestila plač delavcem povrnila v celoti. Povračilo bo izplačano mesečno, zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Zavod RS za zaposlovanje bo podatke za povračilo nadomestila plače povračal a podlagi podanih zahtevkov pri ZRSZ in oddanih i-REK obrazcev pri FURS.

Karantena: kako ravnati, če je delavcu odrejena karantena in delo lahko dela na domu?

Če je delavcu odrejena karantena, vas mora o tem takoj obvestiti, in sicer najpozneje v 24 urah od odreditve karantene ter sporočiti razlog zanjo. Prav tako vam mora delavec v treh delovnih dneh od prejema odločbe oziroma potrdila o karanteni to tudi posredovati.

Če delavec še ne dela na domu, preverite, ali mu lahko to odredite. Lahko mu odredite delo na domu v okviru njegovih delovnih nalog. Postopek smo pojasnili tukaj. Ali pa mu odredite opravljanje drugega dela na domu, pri čemer v odredbi jasno zapišite njegove nove naloge. 

Če je delavec v karanteni in mu je omogočeno delo na domu, mu pripada celo plačilo, kot določeno po pogodbi o zaposlitvi. V času, ko opravlja delo doma pa ni upravičen do povračila stroškov prevoza na in z dela, saj teh stroškov zaradi dela doma nima.

Karantena: kako ravnati, če je delavcu odrejena karantena in svojega dela ne more opravljati na domu, prav tako pa ni  mogoče njegovega dela organizirati tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene?

Če je delavcu odrejena karantena, vas mora o tem takoj obvestiti, in sicer najpozneje v 24 urah od odreditve karantene ter sporočiti razlog zanjo. Prav tako vam mora delavec v treh delovnih dneh od prejema odločbe o karanteni oziroma potrdila to tudi posredovati. Če delavcu, ki mu je odrejena karantena, dela na domu ne morete odrediti oziroma njegovega dela ni mogoče organizirati tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene, to pomeni, da je od dela upravičeno odsoten. V tem primeru lahko pri Zavodu RS za zaposlovanje vložite vlogo za povračilo nadomestila njegove plače.

Vlogo morate oddati elektronsko, preko portala ZRSZ za delodajalce. Vlogi morate priložiti kopijo odločbe o odreditvi karantene in izjavo, da delavcu ni mogoče organizirati dela na domu.

Vlogo za povračilo nadomestila plače morate vložiti v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Upravičenost do povračila nadomestila plače traja do 31. decembra 2021.  Zavod RS za zaposlovanje bo o upravičenosti odločil z odločbo v 30 dneh od popolne vloge. Na podlagi odločbe, boste z Zavodom RS za zaposlovanje sklenili pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače.

Delavcu za obdobje, ko je v karanteni in ne more opravljati svojega dela, pripada nadomestilo. Višina nadomestila je odvisna od tega ali je prišlo do stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela:

Delavcu pripada nadomestilo plače v  višini 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Če delavec v obdobju zadnjih treh mesecev ni delal in je ves čas prejemal nadomestilo, mu pripada 80 % nadomestila plače v zadnjih treh mesecih. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni delal niti en mesec, mu pripada 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal in ne sme biti nižja od minimalne plače v RS (1.024,24 EUR).

Delavcu pripada nadomestilo plače v višini plače, ki bi jo prejel, če bi delal.

Država vam bo izplačana nadomestila plač delavcem povrnila v celoti. Povračilo bo izplačano mesečno, zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Zavod RS za zaposlovanje bo podatke za povračilo nadomestila plače povračal na podlagi podanih zahtevkov (e-račun) pri ZRSZ in oddanih i-REK obrazcev pri FURS.

Obveznosti NVO, upravičene do povračila izplačila nadomestila plače

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače morate delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za socialna zavarovanja. V nasprotnem primeru boste morali prejeta sredstva v celoti vrniti.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V tem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje morate posredovati tudi pisna dokazila in listine, iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic.