Deveti protikoronski paket ukrepov, urejen v Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), prinaša nekaterim delodajalcem državno pomoč pri financiranju regresa za letni dopust. V članku preverite, ali je med njimi tudi vaša nevladna organizacija. 

Do pomoči so lahko upravičeni vsi delodajalci, torej tudi nevladne organizacije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje. Prvi pogoj je, da ima organizacija za glavno dejavnost registrirano eno od naslednjih dejavnosti po Standardni klasifikaciji: 

 • 11.050 Proizvodnja  piva  (mali  proizvajalec  piva  skladno  s 77. členom  Zakona  o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16)) 
 • 49.392 Obratovanje žičnic
 • vse (pod)dejavnosti v poglavju 55: Gostinske nastanitvene dejavnosti
 • vse (pod)dejavnosti v poglavju 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač
 • 59.140 Kinematografska dejavnost
 • 77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 Izobraževanje,  izpopolnjevanje  in  usposabljanje  na področju  športa  in rekreacije
 • 85.520 Izobraževanje,  usposabljanje  in  izpopolnjevanje  na področju  kulture  in umetnosti
 • 86.220  Specialistična    zunajbolnišnična   zdravstvena    dejavnost   - v   sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
 • 90.010 Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 Dejavnost muzejev
 • 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 92.001 Dejavnost igralnic
 • 93.110  Obratovanje športnih objektov
 • 93.120 Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 Druge športne dejavnosti
 • 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292  Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Drugi pogoji so:

 • da zaradi posledic epidemije NVO ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu (glej spodaj),
 • da imate vsaj enega zaposlenega, ki je na dan uveljavitve zakona vključen v obvezna zavarovanja,
 • da na dan 31. december 2019 niste podjetje v težavah, skladno z 18. točko 2. člena Uredbe EU št. 651/2014,
 • da ste bili do 31.maja 2021 vpisani v Poslovni register Slovenije.

Kdaj se šteje, da delodajalec zaradi posledic epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu?

Pogoj je izpolnjen, če NVO prihodki od prodaje v letu 2021 upadejo za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020.

Če NVO ni poslovala v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je lahko vseeno upravičena, če ji bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 oziroma 2020. Če v letu 2019 in 2020 sploh ni poslovala, je lahko do pomoči upravičena, če se ji bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021.

Ne glede na zgoraj napisano se pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.

Višina pomoči in vloga

Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 je 1024 evrov na zaposlenega. Če  ima  zaposleni  skladno  z  ZDR-1  pravico  do  regresa v  sorazmernem  delu, se višina pomoči določi  v  sorazmernem  delu  tega zneska.  Pomoč je treba v celoti porabiti za kritje regresa.

Posebno izjavo kot vlogo za pomoč bo treba oddati pri FURS v mesecu september (od 1. do 30. 9. 2021). FURS  izplača  pomoč  za  financiranje  regresa  za  letni  dopust  do  20. oktobra 2021.

Vračanje pomoči, če se pozneje izkaže, da niste izpolnjevali pogojev

Če NVO naknadno ugotovi, da ni ali da ne bone bo izpolnjevala pogojev ali da je prejela previsok znesek pomoči, mora pomoč (delno ali v celoti) vrniti.

NVO, ki je uveljavila pomoč za financiranje regresa za letni dopust in naknadno  ugotovi,  da  je  zahtevala  previsok  znesek  pomoči,  o  tem  obvesti  FURS najpozneje  do  31.  decembra  2021  in  vrne  znesek  prejete  pomoči  v  30  dneh  od vročitve  odločbe. 

NVO, ki je uveljavila pomoč za financiranje regresa za letni dopust in naknadno ugotovi, da ni izpolnjevala pogojev za njeno pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje  do  roka  za  predložitev  obračuna  davka  od  dohodkov  pravnih  oseb  za  leto 2021 in ravno tako vrne  znesek  prejete  pomoči  v  30  dneh  od vročitve  odločbe.