Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero je tudi po 23. avgustu še vedno brezplačno testiranje za osebe, ki izvajajo socialnovarstvene programe in storitve, pri katerih zaradi dela z uporabniki oziroma strankami obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni covid-19. Obveznost testiranja velja tako za zaposlene kot tudi za prostovoljce oziroma osebe, ki aktivnosti socialnovarstvenih programov pri nevladnih organizacijah opravljajo na kakšni drugi pravni podlagi, kot je na primer podjemna pogodba ali študentska napotnica.

Podrobnejše pogoje in način izvajanja obveznega testiranja določa Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe.

Delavci, ki niso preboleli bolezni covid-19 ali niso cepljeni, se morajo testirati najmanj na sedem dni

Še naprej velja, da mora organizacija testiranje zagotoviti sama. Hitro testiranje lahko izvajajo javni zdravstveni zavodi, izvajalci zdravstvene dejavnosti s podeljeno koncesijo na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, socialnovarstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva. Testiranje ostaja brezplačno, vse stroške izvajalcu testiranja tako krije država.  Testiranje ni obvezno za osebe, ki izpolnjujejo t. i. PCT pogoj (prebolele, cepljenje, testirane). Velja, da dokazilo o negativnem rezultatu hitrega testa ne sme biti starejše od 48 ur. 

Bo pa po novem morala oseba ob testiranju verodostojno izkazati, da je upravičena do brezplačnega testiranja. Najlažja pot je, da delavcu izdate potrdilo o delu iz katerega izhaja, da oseba opravlja dela pri katerem obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni covid-19. Tako potrdilo naj vsebuje vsaj podatke osebe, ki jo napotujete na testiranje, naziv in sedež organizacije in naziv socialnovarstvenega programa oziroma storitve, ki jo izvajate.

Testiranje delavcu ne sme povzročati stroškov, organizirati pa ga je treba v okviru njegovega delovnega časa

Delavci rezultate testiranj sporočajo pooblaščeni osebi

V organizaciji določite pooblaščeno osebo, ki ji bodo delavci sporočali negativne rezultate testiranj. V društvu bo to na primer predsednik društva ali oseba, ki jo bo predsednik pooblastil za opravljanje te funkcije. Pozor, ker po mnenju Informacijskega pooblaščenca pri tem ne smete pridobivati dejanskih izvidov testiranj, niti nimate pravice pregledovati SMS sporočil zaposlenega oziroma zahtevati posredovanja SMS izvida, naj vas delavec o svojem rezultatu le informira. 

O opravljenih testih vas lahko informira tudi izvajalec testiranja, ki lahko sporoči, koliko testiranj je opravil in število pozitivnih/negativnih testov.

Delavec, ki testiranje odkloni, ne sme opravljati dela

Odredba predstavlja neposredno podlago in obveznost za organizacije, da se delavce na testiranje napoti pred začetkom opravljanja dela. Prav tako je odgovornost organizacije, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti z negativnim izvidom. Če delavec testiranje odkloni, dela ne sme opravljati. 

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

V primeru, da se v enoti izvajanja programa oziroma projekta pojavi okužba z virusom SARS-Cov-2, mora nevladna organizacija testiranje izvajati na tri dni od pojava okužbe in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi.