Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 15. decembra 2021 ob 10. uri načrtuje posvet z deležniki – predstavniki nevladnih organizacij o pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. CNVOS so prosili, da izbere 20 udeležencev, po dva za vsako programsko področje.

Ker gre za udeležbo na enem dogodku, NVO udeležencev ne bomo izbrali po našem običajnem postopku, pač pa poenostavljeno na podlagi izraženega interesa.

Če želite sodelovati na posvetu, v prijavnici označite področje, ki vas zanima, in na kratko opišite vaše osebne izkušnje in izkušnje vaše organizacije s tega področja. Če bo zainteresiranih za posamezno področje več, bomo na pogovoru preko platforme ZOOM skupaj izbrali dva udeleženca. Če za posamezno področje ne bo dovolj zainteresiranih, bomo povečali število udeležencev na področjih, kjer bo zainteresiranih največ.

Rok za prijavo: 25. 11. 2021

Datum ZOOM pogovora: 29. 11. 2021

Datum posveta s SVRK: 15. 12. 2021

 

Prednostna področja iz Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027:

 • Področje 1: Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe

V to področje sodijo:

 • SC 1.1: Z razvojem in izboljšanjem raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanjem naprednih tehnologij,
 • SC 1.2: S krepitvijo trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanjem delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi naložbami,
 • SC 1.3: Z razvojem znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in podjetništvo SC 1.4: Z izkoriščanjem prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe.     
 
 • Področje 2: Pametnejša Evropa s spodbujanjem digitalizacije

V to področje sodi:

 • SC 2.1: Z Izboljšanjem digitalne povezljivosti
 
 • Področje 3: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj

V to področje sodijo:

 • SC 3.1: S spodbujanjem energetske učinkovitosti in zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov
 • SC 3.2: S spodbujanjem energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v navedeni direktivi
 • SC 3.3: Z razvojem pametnih energetskih sistemov, omrežij ter hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E)
 • SC 3.4: S spodbujanjem prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
 • SC 3.5: S spodbujanjem dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri
 • SC 3.6: S spodbujanjem prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri
 • SC 3.7: Z izboljšanjem varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanjem vseh oblik onesnaževanja
 
 • Področje 4: Spodbujanje trajnostne večmodalne urbane mobilnosti

V to področje sodi:

 • SC 4.1: S spodbujanjem trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika
 
 • Področje 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT

V to področje sodita:

 • SC 5.1: Z razvojem pametnega, varnega, trajnostnega in intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega na podnebne spremembe
 • SC 5.2: Z razvojem in krepitvijo trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo
 
 • Področje 6: Odzivni trg dela; Znanja, kompetence in spretnosti za prilagajanje globalnim spremembam in izboljšanje zaposljivosti

V to področje sodijo:

 • SC 6.1: Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem z izvajanjem jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela ter neaktivne osebe kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva
 • SC 6.2: Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodih in mobilnosti
 • SC 6.3: Spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov pri udeležbi na trgu dela, enakih delovnih pogojev ter boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, tudi z dostopom do cenovno ugodnega otroškega varstva in oskrbe za vzdrževane osebe
 • SC 6.4: Spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe, aktivnega in zdravega staranja ter zdravega in dobro prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava tveganja za zdravje
 • SC 6.5: Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in relevantnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno s potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev
 • SC 6.6: Spodbujanje enakopravnega dostopa do kakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter dokončanja takega izobraževanja in usposabljanja, zlasti za prikrajšane skupine, in sicer od predšolske vzgoje in varstva prek splošnega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, do terciarne ravni ter izobraževanja in učenja odraslih, vključno z olajševanjem učne mobilnosti za vse in dostopom za invalide
 • SC 6.7: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje kariernih prehodov in spodbujanje poklicne mobilnosti
 • SC 6.8: Z izboljšanjem učinkovitosti trgov dela in vključevanjem vanje ter dostopom do kakovostne zaposlitve z razvojem socialne infrastrukture in spodbujanjem socialnega gospodarstva
 • SC 6.9: Z doslednejšim zagotavljanjem enakega dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraževanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta
 
 • Področje 7: Vzdržen, vključujoč in kvaliteten sistem dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega varstva ter zagotavljanje dostojnega življenja in vključenosti za vse

V to področje sodijo:

 • SC 7.1: Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine
 • SC 7.2: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav, tudi migrantov
 • SC 7.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, kot so Romi
 • SC 7.4: Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in cenovno ugodnih storitev, vključno s storitvami, ki spodbujajo dostop do stanovanj in storitev oskrbe, usmerjene v posameznika, vključno s storitvami zdravstvene oskrbe; posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do socialne zaščite, s posebnim poudarkom na otrocih in prikrajšanih skupinah; izboljšanje dostopnosti, tudi za invalide, učinkovitosti in odpornosti sistemov zdravstvene oskrbe in storitev dolgotrajne oskrbe
 • SC 7.5: Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki
 • SC 7.6: S spodbujanjem socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki ter prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami
 • SC 7.7: S spodbujanjem socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav, tudi migranti, s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami
 • SC 7.8: Z zagotavljanjem enakega dostopa do zdravstvenega varstva in okrepitvijo odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanjem prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti
 
 • Področje 8: Turizem in kultura za gospodarski razvoj in socialno vključenost

V to področje sodi:

 • SC 8.1: S krepitvijo vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah
 
 • Področje 9: Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud

V to področje sodita:

 • SC 9.1: S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti v mestnih območjih
 • SC 9.2: S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja
 
 • Področje 10: Sklad za pravični prehod.

 

Več informacij o področjih, ciljih in vsebini najdete v Izhodiščih Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027.

 

ROK ZA PRIJAVE SE JE IZTEKEL