V javni razpravi je enaindvajset predlogov predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev jih najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev podzemnih energetskih vodov izmenične nazivne napetosti od 1 kV do 400 kV  5. 1. 2022 30. 1. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu  4. 1. 2022 4. 2. 2022 Več informacij
Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti  24. 12. 2021 23. 1. 2022 Več informacij
Pravilnik o postopkih in načinu izdajanja dovoljenj za lete tujih državnih zrakoplovov  29. 12. 2021 29. 1. 2022 Več informacij
Pravilnik o postopkih in načinu izdajanja dovoljenj tujim letalskim prevoznikom in tujim operatorjem za opravljanje mednarodnega zračnega prevoza  29. 12. 2021 29. 1. 2022 Več informacij
Uredba o določitvi nalog kontaktne točke točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  23. 12. 2021 22. 1. 2022 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Uredba o javnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije  7. 1. 2022 17. 1. 2022 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o načinu vzorčenja, zagotavljanju kakovosti in metodologiji laboratorijskega analiziranja organske snovi in hranil na kmetijskih tleh za potrebe spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu  6. 12. 2021 10. 1. 2022 Več informacij
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil  17. 12. 2021 21. 1. 2022 Več informacij
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru  4. 1. 2022 14. 1. 2022 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanjih policije  5. 1. 2022 18. 1. 2022 Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov  16. 12. 2021 17. 1. 2022 Več informacij
Uredba o dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo  16. 12. 2021 14. 1. 2022 Več informacij
Uredba o Regijskem parku Pohorje  7. 1. 2022 11. 3. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju  6. 1. 2022 21. 1. 2022 Več informacij
Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica  24. 12. 2021 31. 1. 2022 Več informacij
Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občini Železniki  24. 12. 2021 31. 1. 2022 Več informacij
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika na območju občine Šentilj  24. 12. 2021 25. 1. 2022 Več informacij
Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov  24. 12. 2021 24. 1. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

/      

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju  2. 12. 2021 31. 1. 2022 Več informacij
Zakon o zaščiti prijaviteljev  9. 12. 2021 10. 1. 2022 Več informacij