Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) predvideva pomoč pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Upravičenke so tudi nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo in imajo to tudi določeno v svojem temeljnem aktu. Vlogo za pomoč lahko nevladne organizacije, ki se ukvarjate tudi s pridobitno dejavnostjo, oddate najkasneje do 15. aprila 2022. Upravičeno obdobje pomoči je koledarsko leto 2022.

Do pomoči so upravičene nevladne organizacije, ki so bile registrirane najpozneje do 1. decembra 2021, če so jim v letu 2022 glede na leto 2021 stroški energije zrasli za več kot 40 %.

Vlogo za pomoč najdete v sistemu eDavki pod imenom NF-IzjavaEnerg. Pomoč bo izplačana v enkratnem znesku, in sicer najkasneje 5. maja 2022.

Upravičenci, katerih poslovno leto ni enako koledarskemu, morajo računovodske kategorije poročati za koledarsko leto, kar pomeni, da morajo ustrezno razdeliti vrednost posamezne računovodske kategorije poslovnega leta.

 

Ugotavljanje povečanja stroškov

1. Rast stroškov se ugotovi s primerjavo ocenjenih stroškov energije v letu 2022 in dejanskimi stroški energije v letu 2021.

Pri izkazovanju stroškov energije upoštevate postavko AOP 132 (Stroški energije).

Formula za izračun povečanja stroškov energije:

2. Pri izračunu, ali so vam stroški energije zrasli za več kot 40 %, uporabite formulo:

 

Višina pomoči

Višina pomoči ne sme presegati 60 % nastale škode zaradi povečanja stroškov energije. Formula za izračun višine pomoči se tako glasi:

Višina pomoči pa je tudi dodatno omejena, in sicer tako, da je odvisna od:

  • deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v poslovnih odhodkih upravičenca, in
  • višine prihodkov od prodaje.

Za izračun deleža stroškov energije se uporabita postavki AOP 132 (Stroški energije) in AOP 127 (Poslovni odhodki). Delež stroškov energije v poslovnih odhodkih se izračuna po naslednji formuli:

Za izkazovanje čistih prihodkov iz prodaje pa se upošteva postavka AOP 110 (čisti prihodki od prodaje) v izkazu poslovnega izida. O tem, kaj šteje kot čisti prihodek od prodaje, smo prav tako že pisali tukaj.

Oba dodatna kriterija omejujeta višino pomoči na zneske, kakršni izhajajo iz spodje tabele (2. člen ZUOPDCE):

  Delež stroškov energije v poslovnih odhodkih

Čisti prihodki od prodaje

Od 0 do 3 %

Od vključno 3 do 5 %

Od vključno 5 do 10 %

Od vključno 10 do 15 %

Od vključno 15 do 20 %

Od vključno 20 do 25 %

Od vključno 25 % dalje

do 10.000 EUR

30

40

50

60

70

80

100

od 10.001 EUR do 100.000 EUR

70

100

130

190

250

300

600

od 100.001 do 500.000 EUR

300

400

500

900

1.300

1.700

3.300

od 500.001 EUR do 1.000.000 EUR

800

1.000

1.500

2.700

4.000

4.700

8.000

Od 1.000.001 EUR do 5.000.000 EUR

2.500

3.500

4.700

8.600

9.500

14.000

25.000

od 5.000.001 EUR do 10.000.000 EUR

10.000

12.000

16.000

25.000

37.000

43.000

74.000

od 10.000.001 EUR do 20.000.000 EUR

20.000

25.000

30.000

70.000

90.000

120.000

150.000

od 20.000.001 EUR do 50.000.000 EUR

40.000

50.000

60.000

140.000

160.000

180.000

280.000

od 50.000.001 EUR do 100.000.000 EUR

90.000

115.000

138.000

250.000

440.000

500.000

600.000

nad 100.000.001 EUR

180.000

250.000

300.000

570.000

1.200.000

1.500.000

2.000.000

Čiste prihodke od prodaje in delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih določi:

  • upravičenec, ustanovljen do vključno 1. januarja 2019, na podlagi podatkov za leto 2019,
  • upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2019 do vključno 1. januarja 2020, na podlagi podatkov za leto 2020,
  • upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2020 do vključno 1. januarja 2021, na podlagi podatkov za leto 2021,
  • upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, pa na podlagi podatkov za leto 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni poslovanja v letu 2021.

Višina pomoči tudi ne sme presegati razlike med nominalno škodo zaradi povečanja stroškov energije in drugimi javnimi sredstvi, ki so bila prejeta za ta namen.

PRIMER

Izračun zneska pomoči za zavod, ki je v letu 2019 izkazal 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje, 40.000 EUR celotnih poslovnih odhodkov, stroški energije v letih 2019 in 2021 so znašali 2.500 EUR, za leto 2022 pa zavod ocenjuje, da bodo stroški energije znašali 5.000 EUR. Za odpravo škode zaradi cen energentov zavod ni prejel nobenih drugih javnih sredstev. 

1. Ocena rasti stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021

Odstotek ocenjene rasti stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021 = ((Ocenjeni stroški energije v letu 2022 / Stroški energije v letu 2021) – 1 ) * 100 = ((5.000 EUR / 2.500 EUR) -1) * 100 = 100 %

Rast stroškov energije v letu 2022 torej znaša več kot 40 %, zato je zavod upravičen do pomoči za gospodarstvo.

2. Izračun škode, nastale zaradi dviga cen energentov

Povečanje stroškov energije = ocenjeni stroški energije v letu 2022 – stroški energije v letu 2021 = 5.000 EUR – 2.500 EUR = 2.500 EUR.

3. Izračun višine pomoči

Izračun najvišjega možnega zneska pomoči za gospodarstvo, ki ga zavod lahko prejme:

Najvišja mogoča pomoč = 0,6 * povečanje stroškov energije = 0,6 * 2.500 EUR = 1.500 EUR

Ker najvišji znesek pomoči ne sme preseči 60 % škode, nastale zaradi dviga cen energentov, je najvišji možni znesek, ki ga lahko zavod prejme, 1.500 EUR.

Izračun ustreznega zneska v tabeli:

Čisti prihodki od prodaje = 50.000 EUR

Delež stroškov v poslovnih odhodkih v letu 2019 = stroški energije leta 2019 / celotni poslovni odhodki leta 2019 * 100 = 2.500 EUR / 40.000 EUR * 100 = 6,25 %

Zavod je torej upravičen do pomoči v višini 130 EUR.