V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih devet novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih enaindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2023-2025  4. 5. 2022 16. 5. 2022  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

/      

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol  13. 5. 2022 23. 5. 2022  Več informacij
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu  12. 5. 2022 27. 5. 2022 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov  12. 5. 2022 19. 5. 2022 Več informacij
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju  10. 5. 2022 9. 6. 2022 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal  3. 5. 2022 3. 6. 2022 Več informacij
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal  3. 5. 2022 3. 6. 2022 Več informacij
Pravilnik o načinu vzorčenja na kmetijskih tleh, parametrih za spremljanje stanja kmetijskih tal, metodologiji vzorčenja tal, o postopkih analiziranja vzorcev tal, o načinu zagotavljanja kakovosti in o vsebini poročila o stanju kmetijskih tal  3. 5. 2022 3. 6. 2022 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022  11. 5. 2022 25. 5. 2022 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo   6. 5. 2022  20. 5. 2022  Več informacij
Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta izgradnje fotovoltaičnih elektrarn na objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo  6. 5. 2022 20. 5. 2022 Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o gospodarskih javnih službah urejanja okolja  17. 3. 2022 17. 5. 2022 Več informacij
Uredba o Krajinskem parku Češeniško Prevojske gmajne  24. 3. 2022 28. 5. 2022 Več informacij
Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov  20. 4. 2022 20. 5. 2022 Več informacij
Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in prispevka za začasne objekte  25. 4. 2022 25. 5. 2022 Več informacij
Uredba o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo 3. 5. 2022 3. 6. 2022 Več informacij
Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o vrstah namenske rabe prostora  6. 5. 2022 6. 6. 2022 Več informacij
Pravilnik o dokumentaciji pri državnem prostorskem načrtovanju  10. 5. 2022 10. 6. 2022 Več informacij
Pravilnik o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč  10. 5. 2022 24. 5. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih   13. 5. 2022 20. 5. 2022 Več informacij
Pravilnik o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov  9. 5. 2022 23. 5. 2022 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/