6. oktobra je Državni zbor sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Novela dviguje višino državne pomoči, hkrati pa na pobudo CNVOS med upravičence do pomoči oz. sofinanciranja stroškov električne energije in zemeljskega plina vključuje tudi društva (ali zveze društev) in (zasebne) zavode, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost. Zakon je bil v Uradnem listu RS objavljen 18. 10. 2022.

Dopolnjeno 2. 11. 2022: Oddaja vloge je možna do 15. 11. 2022 do 12.00 preko JRP aplikacije

Šteje se, da je do zneska državne pomoči za sofinanciranje stroškov električne energije in zemeljskega plina upravičeno tisto društvo ali zasebni zavod, ki:

 • je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 1. novembra 2021 (to pomeni, da imate v svojem temeljnem aktu določene pridobitne dejavnosti),
 • ima stroške energentov višje od dvakratnika povprečja cene iz leta 2021,
 • ki se za obdobje od 1. 9. 2022 ne uvršča kot mali poslovni odjemalec po določbah Zakona o oskrbi s plini ali mali poslovni odjemalec po Uredbi o določitvi cen energije (to pomeni, da vaša predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina presega 100.000 kWh oziroma je vaša skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest električne energije večja od 86 kW, ob upoštevanju, da vam je bilo soglasje za priključitev izdano do 21. 7. 2022) - v primeru, da uveljavljate pomoč za celotno upravičeno obdobje,
 • na dan oddaje vloge nad njim ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter nima neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 1000 evrov ali več,
 • nabavlja električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
 • ni zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina ceno svojih storitev oziroma produktov dvignil za več kot 10 odstotkov in
 • zanj ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se bo dodelila za obdobje od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Obdobje pomoči lahko Vlada RS ( v primeru, da bodo ukrepi podaljšani na ravni Evropske unije) tudi podaljša, sklep o tem bo objavljen v  Uradnem listu RS.

Veseli smo, da je vodstvo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ob pripravi novele hitro razumelo naše opozorilo, da energetska draginja pesti tudi nevladne organizacije, in naš predlog vključilo v novelo. Zakon je dostopen tu.

Do kakšne višine denarne pomoči ste upravičeni?

Upravičeni boste lahko do pomoči za stroške energentov (električna energija in zemeljski plin) za vsak posamezni mesec upravičenega obdobja (torej za mesec junij, julij, avgust, september, oktober, november in december).

Državo lahko zaprosite za povrnitev 50 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec ( t.i. enostavna pomoč) ali 30 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec (t.i. posebna pomoč). Za katero vrsto pomoči boste zaprosili, bo odvisno od preračuna vaših upravičenih stroškov.

V okviru enostavne pomoči lahko iz tega naslova pridobite sredstva le do višine 500.000 evrov. To pomeni, da čeprav bi bili upravičeni do povračila 1.000.000 evrov (50% od 2.000.000 evrov upravičenih stroškov), boste lahko prejeli le 500.000 evrov.

V okviru posebne pomoči pa lahko pridobite pomoč v višini do 2.000.000 evrov. Če bi bili vaši skupni upravičeni stroški 2.000.000, bi prejeli 600.000 evrov pomoči (30% od 2.000.000 evrov upravičenih stroškov). Omejitev za vloge v okviru posebne pomoči je, da količina zemeljskega plina oziroma električne energije, ki se uporabi za izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022, ne sme presegati 70 odstotkov vaše porabe za enako obdobje v letu 2021.

Upravičeni strošek za posamezni mesec se izračuna po spodnji formuli:

Upravičeni strošek posameznega meseca = (p) – p(ref) x 2) x q

q = porabljena količina (število enot) električne energije oziroma zemeljskega plina (v MWh)

p = plačana cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina (v evrih/MWh), ki ne vključuje davkov in omrežnin ter drugih dajatev.

p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev

Primer:

Društvo je na podlagi računov za električno energijo v letu 2021 izračunalo, da je imel povprečno ceno električne energije v letu 2021, 60 evrov/MWh. Na položnici elektro distributerja izhaja, da je bila cena električne energije v juniju 2022 za MWH 150 evrov. V juniju je društvo porabilo 500 MWh električne energije.

Upravičen strošek = (150 – (60x2)) x 500 = 1500 evrov.

V primeru, da društvo zaprosi za t.i. enostavno pomoč, mu za mesec junij pripada višina pomoči v  znesku 750 evrov (50% x 1500 evrov).

Kje lahko vložite vlogo?

Vlogo za pomoč bo potrebno vložiti elektronsko, preko posebne aplikacije, pri Javni agenciji RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija).

Vlogo je mogoče oddati preko posebne aplikacije - tukaj.  Vlogo lahko oddaje do 15. november 2022 do 12.00. Po tem roku vloge ne bo več mogoče oddati, saj bo aplikacija neaktivna.

Pri izpolnjevanju vloge v aplikaciji boste potrebovali naslednje podatke:

 • cene električne energije, ki ste jo plačali, za vse mesece v letu 2021
 • cene zemeljskega plina, ki ste ga plačali, za vse mesece v letu 2021
 • dejanske cene in količine električne energije za mesece od junija 2022 do septembra 2022
 • ocenjene cene in količine električne energije za mesece od oktobra 2022 do decembra 2022
 • dejanske cene in količine zemeljskega plina za mesece od junija 2022 do septembra 2022
 • ocenjene cene in količine zemeljskega plina za mesece od oktobra 2022 do decembra 2022

Aplikacija bo glede na vpisane podatke avtomatično preračunala povečanje cen za posamezni mesec glede na vaše povprečje cen v letu 2021.

V primeru, da boste uveljavljali t.i. posebno pomoč, boste morali vlogi za izplačilo pomoči predložiti tudi račune, dokazila o plačilu in druga dokazila o pravilnosti podatkov o dejanskih stroških za izračun upravičenih stroškov.

 

Kdaj lahko pričakujete prvo izplačilo?

Prvo izplačilo sredstev pomoči za obdobje od junija 2022 do septembra 2022 bo do 31. decembra 2022.

Drugo izplačilo sredstev pomoči za obdobje od oktobra 2022 do decembra 2022 bo do 15. marca 2023.

 

Obveznosti društva ali zavoda ob prejemu pomoči

Za izračun upravičenih stroškov boste morali naknadno, do 31. januarja 2023, v aplikacijo vnesti še dejanske podatke o ceni in porabljeni količini za tiste mesece, ki ste jih ob oddaji vloge le ocenili.

Za namen preverjanja boste morali na zahtevo Spirit Slovenija ali Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predložiti podatke in dokazila v zvezi z upravičenimi stroški ter se strinjati (soglasje boste podali v vlogi), da se za namene nadzora pridobijo in preverijo vaši podatki o dobavljenih količinah in cenah električne energije in zemeljskega plina pri operaterjih in dobaviteljih.

V primeru, da vam je bila pomoč odobrena in izplačana, naknadno pa boste ugotovili, da do pomoči niste upravičeni, ker ne izpolnjujete pogojev oziroma vam je bila, glede  na dejanske nastale stroške, izplačana previsoka pomoč, morate o tem takoj oziroma najkasneje do 15. januarja 2023 obvestiti Spirit Slovenija.

Prav tako ne smete v primeru odobrene pomoči poslovodstvu izplačati dela plače za poslovno uspešnost. Ta prepoved ne velja za izplačilo poslovne uspešnosti delavcem.

 

Nadzor nad pravilnostjo podatkov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo preverjalo  pravilnost in verodostojnost podatkov v vlogi. Upravičence, ki bodo zaprosili za t.i. enostavno pomoč, bo preverjalo na podlagi vzorca, kar pomeni, da ne bo preverilo vseh vlog upravičencev. Upravičenci, ki bodo zaprosili za t.i. posebno pomoč, bodo preverjeni vsi.

 

 

Spremljajte CNVOS na družbenih omrežjih FacebookTwitterInstagram in YouTube.

Naročite se na naš tedenski e-novičnik in bodite na tekočem z razpisi, izobraževanji, dogodki in drugimi novicami, pomembnimi za nevladni sektor: PRIJAVA.